12PZF: 12 POLSKI ZJAZD FILOZOFICZNY
PROGRAM

Days: Monday, September 11th Tuesday, September 12th Wednesday, September 13th Thursday, September 14th Friday, September 15th Saturday, September 16th

Monday, September 11th

View this program: with abstractssession overviewtalk overview

17:45-18:45 Koncert Tria Kuby Junga / Kuba Jung Trio concert

Kuba Jung Trio

 • Jakub Jung - gitara / guitar
 • Michał Aftyka - kontrabas / double bass
 • Artur Małecki - perkusja / drums

Program

 1. Tim Miller - New York
 2. Jakub Jung - Em Dem
 3. Jakub Jung - B-A-C-H
 4. Jakub Jung - Dom
 5. Jakub Jung - 26 Ways to Kiss You
 6. Jakub Jung - Kropka
Location: aula A1
Tuesday, September 12th

View this program: with abstractssession overviewtalk overview

09:00-10:30 Session 3: Wykład plenarny 1 / Plenary lecture 1
Location: aula A3
09:00
Against Reductionism: Lessons from the History of Aesthetics (abstract)
10:30-10:45Przerwa kawowa / Coffee break
10:45-13:00 Session 4A: Sympozjum 1 / Symposium 1: Natural law and the idea of «Rechtsstaatlichkeit»

Celem Sympozjum oraz Kolokwium będzie analizowanie konsekwencji, jakie z określonych sposobów rozumienia prawa naturalnego wynikają dla sposobu rozumienia praworządności. Spojrzenie na proces historycznego kształtowania i zmieniania się rozumienia prawa naturalnego (w myśli filozoficzno-prawnej świata zachodniego) pozwoli też zrozumieć pewne różnice w rozumieniu praworządności (różnice pomiędzy «Rechtsstaatlichkeit» a „the Rule ofLaw”). W Polsce, w wielu politycznie wpływowych kręgach, panuje przekonanie, że prawo naturalne nie może podlegać żadnych historycznym przemianom, a tym samym nie może być mowy o jakiejś zasadniczej przemianie w rozumieniu prawa naturalnego; za jedyną właściwą wykładnię prawa naturalnego uznaje się zaś w tych kręgach wykładnię tomistyczną, wszelkie zaś od niej istotne odstępstwa uznaje się za świadectwa zupełnego niezrozumienia, czym jestprawo naturalne. Takie podejście do prawa naturalnego – i wyrosłe na tym filozoficznym podłożu rozumienie prawa – jest, jak się zdaje, nie do pogodzenia z myśleniem w kategoriach «Rechtsstaatlichkeit», ukształtowanym w wyniku przemiany „prawa naturalnego” w „prawo rozumowe” (Naturrecht - Vernunftrecht). Kwestia możliwości – bądź niemożliwości – pogodzenia ze sobą myślenia w kategoriach tomistycznie rozumianego „prawa naturalnego” i myślenia w kategoriach po kantowsku rozumianego „państwa prawnego” winna stać się jedną z przewodnich kwestii dyskutowanych w ramach Sympozjum i w ramach Kolokwium.

Wprawdzie obydwa wskazane sposoby logocentrycznego widzenia świata – jeden,„tomistyczny”, i drugi „kantowski” – należą do tej samej tradycji, tradycji filozoficznego myślenia odwołującego się do rozumu; jednocześnie jednak dalece się od siebie różnią. Widać to w myśleniu o prawie, a także w myśleniu o człowieku i państwie jako jego bycie pospólnym. W obydwu wypadkach wskazany zostaje pewien punkt odniesienia dla ludzkiego myślenia, usytuowany niejako poza wymiarem skończoności i faktyczności. W wypadku myślenia tomistycznego, tym czymś usytuowanym poza wymiarem faktyczności, ma być porządek «prawa naturalnego»; «prawo» traktowane jest tu jako coś, co wpisane jest «obiektywny» porządek bytu i co też „wszczepione” zostało w ludzki rozum (przez co władny jest ów rozum to prawo rozpoznać). W wypadku myślenia kantowskiego owym punktem odniesienia i miarą, wedle której też urządzona winna być rzeczywistość, jest istota wyposażona w wolę i prawodawczy rozum, który wprawdzie jest rozumem skończonym, niemniej jednak istota ta władna jest mocą swej woli i tegoż rozumu podyktować prawo,wedle którego działać by mogła każda jedna autonomiczna wola.

Wnikliwa analiza tych dwu filozoficznych perspektyw powinna też dostarczyć narzędzi pozwalających w sposób bardzie wnikliwy i trafny analizować prawno-polityczną i intelektualną kondycję dzisiejszych państw i społeczeństw.

Location: aula A3
13:00-15:00Przerwa obiadowa / Lunch break
16:45-17:00Przerwa kawowa / Coffee break
17:00-19:15 Session 6A: Sekcja Antropologii Filozoficznej

Moduł I: Kierunki badań w antropologii filozoficznej

Chair:
Location: sala -27
17:00
Aktualność idei duszy (abstract)
17:30
Drogi i bezdroża animalizmu (abstract)
18:00
Czy wszyscy ludzie mają godność? (abstract)
18:30
Zarys fenomenologii indywidualnego świata społecznego. (abstract)
17:00-19:15 Session 6B: Sekcja Dydaktyki Etyki i Filozofii

Moduł I: Nauczanie logiki na poziomie szkolnym i akademickim

Location: sala 2.03
17:00
Opolski program nauczania „Logiczny uczeń” (abstract)
17:30
Nauczanie logiki przyszłych pedagogów na przykładzie Uniwersytetu Łódzkiego (abstract)
18:00
Stan wiedzy filozoficzno-logicznej w najnowszych podręcznikach szkolnych. (Na podstawie działalności Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych PAU) (abstract)
18:30
Studia filozoficzne jako sposób doskonalenia kompetencji przyszłości (abstract)
17:00-19:15 Session 6C: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

Moduł I: Strategie poznawcze i ich teoria

Location: sala 1.17
17:00
Sokrates vs Wittgenstein, czyli w co grają filozofowie? (abstract)
17:25
What is collective deliberation? Collective deliberation as shared reasoning. (abstract)
17:50
Prawda – działanie – podmiot (abstract)
18:15
Teoria danych zmysłowych a realizm bezpośredni w filozofii G. E. Moore'a. Czy dane zmysłowe mogą być częściami powierzchni przedmiotów fizycznych? (abstract)
18:40
Pewna wersja solipsyzmu - solideizm (abstract)
17:00-19:15 Session 6D: Sekcja Estetyki i Filozofii Sztuki

Moduł I (ścieżka A)

Location: sala 0.01
17:00
Człowiek estetyczny Pascala (abstract)
17:30
Perfoman (abstract)
18:00
Transcendentalizm sztuki. Wilhelm Worringer i Th. W. Adorno (abstract)
18:30
Krytyka Josepha Margolisa tezy Arthura Danto o percepcyjnej nieodróżnialności dzieła sztuki od nie-dzieła (abstract)
17:00-19:15 Session 6E: Sekcja Estetyki i Filozofii Sztuki

Moduł I (ścieżka B)

Location: sala 0.02
17:00
Artystyczne światy VR (abstract)
17:30
Doświadczenie estetyczne sztuki w relacji z nauką (abstract)
18:00
Organic City 2.0 Hybrydowość jako nowa formuła doświadczania środowiska miejskiego (abstract)
17:00-19:15 Session 6F: Sekcja Etyki Normatywnej i Metaetyki

Moduł I: Idee i pojęcia moralne 1

Location: sala -33
17:00
Inflacja cnót czyli koniec pewnego projektu (abstract)
17:30
O pewnej intuicji na temat nabywania cnoty (abstract)
18:00
Problem niejednoznaczności i niewystarczalności idei sumienia w etyce (abstract)
18:30
Joshuy Seachrisa narracyjna koncepcja sensu życia (abstract)
17:00-19:15 Session 6G: Sekcja Filozofii Działania

Moduł I: Philosophy of action

Location: sala 2.22
17:00
Actions and Products Through Fregean Lenses (abstract)
17:30
Articulation as a Missed Dimension in the Interface Problem of Action: A Husserlian View (abstract)
18:00
Can Rats Be Agents? A Moorean Reflection (abstract)
18:30
A Notion of Controllability (abstract)
17:00-19:15 Session 6H: Sekcja Filozofii Feministycznej i Gender Studies

Moduł I

Location: sala 0.43
17:00
Zaglądając za kurtynę androcentryzmu: feministyczne interwencje w badania nad inteligentnymi domami (abstract)
17:25
Zdolność do odpowiedzi i wzniosłootępiałość w antropocenie. Etyka feministyczna a kryzys klimatyczno-środowiskowy (abstract)
17:50
Intersekcjonalność w polskich akademickich planach równości płci (abstract)
18:15
Feministyczne interpretacje idei zrównoważonego rozwoju (abstract)
18:40
Feministyczne sojusze w trosce o lepszą przyszłość dla wszystkich (abstract)
17:00-19:15 Session 6I: Sekcja Filozofii Kultury

Moduł I

Location: sala 2.20
17:00
Problem wyodrębnienia dziedzin kultury w filozofii klasycznej (abstract)
17:25
What is a crisis of culture? Towards a history of the concept (abstract)
17:50
Unikatowość i osobliwość – ryzykowne lecz potencjalnie skuteczne narzędzia interpretacji kultury (przeciw uniformizacji) (abstract)
18:15
Heteronomia poznawczych, estetycznych i etycznych aspektów w integralnym doświadczeniu estetycznym. Wobec kulturowych procesów estetyzacji (abstract)
18:40
Zjawisko "postprawdy" w perspektywie neopragmatyzmu Richarda Rorty'ego (abstract)
17:00-19:15 Session 6J: Sekcja Filozofii Prawa

Moduł I: Filozofia

Location: sala 2.31
17:00
Estetyka prawa - możliwe perspektywy badawcze (abstract)
17:30
Jak myśleć zgodnie z prawem? O nakazach prawnych dotyczących myślenia (abstract)
17:55
O kamieniu węgielnym prawa i kategorii „nienaruszalności” (abstract)
18:20
W pogoni za uniwersalnością. Ideał rządów prawa i widmo partykularności (abstract)
18:45
Peryferyjne a patologiczne narracje prawne (abstract)
17:00-19:15 Session 6K: Sekcja Filozofii Przyrody

Moduł I: Metoda naukowa a projekt

Location: sala 1.18
17:00
Zastosowanie metody eksplikacji w "Logicznych podstawach prawdopodobieństwa" Rudolfa Carnapa do pojęcia prawdopodobieństwa (abstract)
17:30
Czy nauka i naturalizm są naprawdę bliskimi sojusznikami? (abstract)
18:00
Wiele twarzy teorii inteligentnego projektu (abstract)
18:30
C. S. Lewis o argumencie z projektu (abstract)
17:00-19:15 Session 6L: Sekcja Filozofii Religii

Moduł I

Location: sala 1.27
17:00
Nowe postaci religijności: anateizm, religia ewolucyjna i longtermizm (abstract)
17:30
Świeckie a święte. Problematyczność granicy pomiędzy sferą świecką a religijną na przykładzie współczesnych nurtów mindfulness. (abstract)
18:00
Dramat z Ukrytym. O „duchu religii” według Józefa Tischnera (abstract)
18:30
Kilka uwag o nierzetelnych i stawiający opór ateistach (i teistach) (abstract)
17:00-19:15 Session 6M: Sekcja Filozofii Społecznej i Polityki

Moduł I (ścieżka A)

Location: sala 0.03
17:00
Krytyka ideologii z pozycji liberalizmu: przypadek Isaiaha Berlina (abstract)
17:30
Kryzys ustroju demokracji liberalnej w XXI wieku. (abstract)
18:00
Mit polityczny i jego (re)definicje (abstract)
18:30
Selected Contexts of the Contemporary Imaginarium of Europe: Metamorphoses and Activations of Political Images and Myths (abstract)
17:00-19:15 Session 6N: Sekcja Filozofii Społecznej i Polityki

Moduł I (ścieżka B)

Location: sala 0.04
17:00
Wojna totalna, prewencyjna i hybrydowa w erze postclausewizowskiej: między prakseologią polityki a etyką obywatelską (abstract)
17:30
Antropologiczny wymiar wojny sprawiedliwej (abstract)
18:00
Projekty na pokój - Pawła Włodkowica i Immanuela Kanta (abstract)
18:30
Unia Europejska jako społeczność ludów dobrze urządzonych. Obiektowa interpretacja koncepcji prawa ludów Johna Rawlsa (abstract)
17:00-19:15 Session 6P: Sekcja Filozofii Techniki i Nowych Technologii

Moduł I

Location: sala 2.33
17:00
Moralne decyzje w świecie AI – w poszukiwaniu sztucznej mądrości? (abstract)
17:30
Problem statusu moralnego robotów (abstract)
18:00
Co ChatGPT zmieni w filozofii (abstract)
18:30
Philosophy in the age of AI: Is synthetic philosophy feasible? (abstract)
17:00-19:15 Session 6Q: Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki

Moduł I

Location: sala 1.20
17:00
Perspektywy powstania ogólnej sztucznej inteligencji (abstract)
17:30
Ontologiczne implikacje konwersacyjnej sztucznej inteligencji (abstract)
18:00
Zasoby modelu GPT a teoria informacji (abstract)
17:00-19:15 Session 6R: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej XVI–XIX w.

Moduł I

Location: sala -34
17:00
"Filozofia dziejów" Jacoba Burckhardta (abstract)
17:30
Neokantyzm jako renesans filozofii Immanuela Kanta (abstract)
18:00
Johann Heinrich Abicht (1762-1816) w polskiej filozofii akademickiej początku XIX wieku (abstract)
18:30
John Locke i Karol Marks: różne perspektywy na rolę państwa w stosunkach własności (abstract)
17:00-19:15 Session 6S: Sekcja Historii Filozofii Przednowożytnej Europejskiej i Bizantyjskiej

Moduł I

Location: sala -08
17:00
Pojawienie się intelektualistów i początki szkół filozoficznych w badaniach XIX-XXI: gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy? (abstract)
17:25
Ferekydes z Syros i problem języka figuratywnego w archaicznej myśli greckiej (abstract)
17:50
Pierre Hadot i kategoria "ćwiczeń duchowych" w badaniach nad filozofią starożytną (abstract)
18:15
Diotyma i Makryna – kobieta jako mistagog (abstract)
18:40
Szaleństwo jest źródłem mądrości (abstract)
17:00-19:15 Session 6T: Sekcja Logiki

Moduł I

Location: sala 1.03
17:00
Logika klasyczna a myślenie codzienne (abstract)
17:30
Pytania i dowody: metoda dowodów sokratycznych (abstract)
18:00
Kwantyfikacja i identyczność w zdaniowej logice intuicjonistycznej (abstract)
18:30
Reguła Gödla i rozumienie konieczności. (abstract)
17:00-19:15 Session 6U: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

Moduł I

Location: sala 1.28
17:00
Czy problem pomiaru czasu w mechanice kwantowej wyznacza kres operacjonizmu Bridgmana? (abstract)
17:30
Symetrie i fizyczna równoważność modeli (abstract)
18:00
Czy prawo spadku swobodnego Galileusza jest twierdzeniem a priori? (abstract)
18:30
Możliwość geometrii: między Immanuelem Kantem a Albertem Einsteinem (abstract)
17:00-19:15 Session 6V: Sekcja Ontologii i Metafizyki

Moduł I

Location: sala 1.29
17:00
Dlaczego ja jestem ja? (abstract)
17:30
Czy konkurujące koncepcje naszej identyczności w czasie mają różne konsekwencje etyczne? (abstract)
18:00
O pewnej optymistycznej perspektywie w odniesieniu do dwupoziomowych kryteriów identyczności (abstract)
17:00-19:15 Session 6W: Sekcja Pozaeuropejskich Tradycji Filozofii

Moduł I

Location: sala 2.21
17:00
Debata: Czy Konfucjusz był relatywistą moralnym? (Na marginesie nowego przekładu „Lunyu” Katarzyny Pejdy) (abstract)
17:30
Rytuał: wierna transmisja czy innowacja? Perspektywa konfucjańska. (abstract)
18:00
Kiedy uczeni stali się konfucjanistami. Konfucjanizm Tangowski jako brakujące ogniwo historii filozofii chińskiej (abstract)
18:30
Czy konfucjanizm jest religią? (abstract)
17:00-19:15 Session 6X: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

Moduł I

Location: sala 1.19
17:00
Insinuation as a speech act (abstract)
17:30
Smaczny szpinak i niesmaczna pizza – o niezawinionej niezgodzie dotyczącej smaku (abstract)
18:00
Biosemantyka jako metasemantyka (abstract)
18:30
Asercja a akceptacja (abstract)
17:00-19:15 Session 6Y: Kolokwium: Prawo naturalne a idea rządów prawa / Colloquium: Natural Law and the Idea of the Rule of Law /

Celem Sympozjum oraz Kolokwium będzie analizowanie konsekwencji, jakie z określonych sposobów rozumienia prawa naturalnego wynikają dla sposobu rozumienia praworządności. Spojrzenie na proces historycznego kształtowania i zmieniania się rozumienia prawa naturalnego (w myśli filozoficzno-prawnej świata zachodniego) pozwoli też zrozumieć pewne różnice w rozumieniu praworządności (różnice pomiędzy «Rechtsstaatlichkeit» a „the Rule ofLaw”). W Polsce, w wielu politycznie wpływowych kręgach, panuje przekonanie, że prawo naturalne nie może podlegać żadnych historycznym przemianom, a tym samym nie może być mowy o jakiejś zasadniczej przemianie w rozumieniu prawa naturalnego; za jedyną właściwą wykładnię prawa naturalnego uznaje się zaś w tych kręgach wykładnię tomistyczną, wszelkie zaś od niej istotne odstępstwa uznaje się za świadectwa zupełnego niezrozumienia, czym jestprawo naturalne. Takie podejście do prawa naturalnego – i wyrosłe na tym filozoficznym podłożu rozumienie prawa – jest, jak się zdaje, nie do pogodzenia z myśleniem w kategoriach «Rechtsstaatlichkeit», ukształtowanym w wyniku przemiany „prawa naturalnego” w „prawo rozumowe” (Naturrecht - Vernunftrecht). Kwestia możliwości – bądź niemożliwości – pogodzenia ze sobą myślenia w kategoriach tomistycznie rozumianego „prawa naturalnego” i myślenia w kategoriach po kantowsku rozumianego „państwa prawnego” winna stać się jedną z przewodnich kwestii dyskutowanych w ramach Sympozjum i w ramach Kolokwium.

Wprawdzie obydwa wskazane sposoby logocentrycznego widzenia świata – jeden,„tomistyczny”, i drugi „kantowski” – należą do tej samej tradycji, tradycji filozoficznego myślenia odwołującego się do rozumu; jednocześnie jednak dalece się od siebie różnią. Widać to w myśleniu o prawie, a także w myśleniu o człowieku i państwie jako jego bycie pospólnym. W obydwu wypadkach wskazany zostaje pewien punkt odniesienia dla ludzkiego myślenia, usytuowany niejako poza wymiarem skończoności i faktyczności. W wypadku myślenia tomistycznego, tym czymś usytuowanym poza wymiarem faktyczności, ma być porządek «prawa naturalnego»; «prawo» traktowane jest tu jako coś, co wpisane jest «obiektywny» porządek bytu i co też „wszczepione” zostało w ludzki rozum (przez co władny jest ów rozum to prawo rozpoznać). W wypadku myślenia kantowskiego owym punktem odniesienia i miarą, wedle której też urządzona winna być rzeczywistość, jest istota wyposażona w wolę i prawodawczy rozum, który wprawdzie jest rozumem skończonym, niemniej jednak istota ta władna jest mocą swej woli i tegoż rozumu podyktować prawo,wedle którego działać by mogła każda jedna autonomiczna wola.

Wnikliwa analiza tych dwu filozoficznych perspektyw powinna też dostarczyć narzędzi pozwalających w sposób bardzie wnikliwy i trafny analizować prawno-polityczną i intelektualną kondycję dzisiejszych państw i społeczeństw.

Location: aula A3
17:00-19:15 Session 6Z: Kolokwium: Działalność (pro)filozoficzna w organizacjach pozarządowych / Colloquium: (Pro)philosophical activity in non-governmental organizations

Program:

 • 17:00-17:10 Ropoczęcie obrad, powitanie uczestników / Opening of the session (Antoni Torzewski), 
 • 17:10-17:30 Fundacja na rzecz Myślenia im. Barbary Skargi (Antoni Marczyński)
 • 17:30-17:50 Fundacja Academicon (Marta Ratkiewicz-Siłuch)
 • 17:50-18:10 Stowarzyszenie Pod Wspólnym Niebem (Ewelina Grądzka)
 • 18:10-18:30 Fundacja Koherencje (Antoni Torzewski)
 • 18:30-18:50 Fundacja Instytut Myśli Józefa Tischnera (Zbigniew Stawrowski)
 • 18:50-19:15 Dyskusja / Discussion
Location: aula A4
19:15-21:00Kolacja / Dinner
Wednesday, September 13th

View this program: with abstractssession overviewtalk overview

10:30-10:45Przerwa kawowa / Coffee break
10:45-13:00 Session 9AA: Sekcja Antropologii Filozoficznej

Moduł II: Z dziejów antropologii filozoficznej

Location: sala -27
10:45
Kwestia nieśmiertelności człowieka w ujęciu późnych filozofów neoplatońskich (abstract)
11:15
Antropologia filozoficzna w teologii św. Tomasza z Akwinu (abstract)
11:45
AntySzestow – o konsekwencji odrzucenia rozumu (abstract)
12:15
Na tropach ukrytej antropologii filozoficznej Leszka Kołakowskiego (abstract)
10:45-13:00 Session 9AB: Sekcja Dydaktyki Etyki i Filozofii

Moduł II: Zagadnienia edukacji etycznej

Location: sala 2.03
10:45
Aktualne problemy w kształceniu przyszłych nauczycieli etyki i filozofii (abstract)
11:10
Edukacja moralna w perspektywie Central Capabilities Approach autorstwa Marthy Nussbaum (abstract)
11:35
Etyka. Edukacja. Klimat. Spojrzenie na polską filozofię edukacji etycznej. (abstract)
12:00
Holokaust (Shoah i Porjamos) w edukacji filozoficznej i etycznej (abstract)
12:25
Seks i seksualność na zajęciach filozofii i etyki - nowe wyzwanie dla nauczycieli klas ponadpodstawowych. (abstract)
10:45-13:00 Session 9AC: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

Moduł II: Kontekst uzasadnienia i kwestia prawdy

Location: sala 1.17
10:45
Odpowiedź kontekstualizmu proceduralnego na problem sceptycyzmu (abstract)
11:10
Czy można sfałszować wyniki eksperymentu myślowego? (abstract)
11:35
Analiza empiryczna praktyki odwołania do intuicyjności w teorii odniesienia - konsekwencje metafilozoficzne (abstract)
12:00
Social particulars – the semantic view (abstract)
12:25
Fallibilizm a pojęcie prawdopodobieństwa (abstract)
10:45-13:00 Session 9AD: Sekcja Estetyki i Filozofii Sztuki

Moduł II (ścieżka A)

Location: sala 0.01
10:45
Atopiczność sztuki: environmental art i bio art (abstract)
11:15
Zdziczanie (feralizing) jako strategia ekologicznej estetyki (kontr)katastrofy (abstract)
11:45
Song nauczycielki, czyli Brecht, wojna, lewica i… pustka? (abstract)
12:15
Poszerzanie koła hermeneutycznego czyli tłumaczenie literackie jako forma praktycznego ćwiczenia z hermeneutyki (abstract)
10:45-13:00 Session 9AE: Sekcja Estetyki i Filozofii Sztuki

Moduł II (ścieżka B): Panel Estetyka wobec sztuki współczesnej

Location: sala 0.02
10:45
Fenomenologiczne uprzywilejowanie sztuki Nowoczesna destrukcja ontologii. Kiedy postfenomenologowie i współcześni artyści zdają się mówić wspólnym głosem? (abstract)
11:10
Cień fenomenu. Współczesne dyskusje wokół aktualności francuskiej fenomenologii sztuki (abstract)
11:35
Krajobraz jako fenomen estetyczny (abstract)
10:45-13:00 Session 9AF: Sekcja Etyki Normatywnej i Metaetyki

Moduł II: Sekcja angielskojęzyczna

Location: sala 1.15
10:45
Moral evil as a "thick" ethical concept (abstract)
11:15
A New Evolutionary Debunking Strategy Against Retributive Justice (abstract)
11:45
Ethical Diachronicity: From Wittgenstein to Homer (abstract)
10:45-13:00 Session 9AG: Sekcja Etyki Stosowanej

Moduł II (ścieżka A): Etyka i praktyka

Location: sala 0.05
10:45
Metafizyczne podstawy etyki praktycznej (abstract)
11:15
Maria Ossowska i Tadeusz Kotarbiński - dwie koncepcje sumienia (abstract)
11:45
Etyka i ryzyko (abstract)
12:15
Homo axiologicus a etyka życia codziennego (abstract)
10:45-13:00 Session 9AH: Sekcja Etyki Stosowanej

Moduł II (ścieżka B): Etyczne imperatywy tu i teraz

Location: sala 0.06
10:45
Etyczne aspekty konfliktu i wojny (abstract)
11:15
Wojenne obowiązki etyczne – wyzwanie dla wspólnot i indywidualnych obywateli (abstract)
11:45
Koncepcje odpowiedzialności a kryzys ekologiczny (abstract)
12:15
Normatywna ochrona ekosystemów: w poszukiwaniu najbardziej efektywnych rozwiązań (abstract)
10:45-13:00 Session 9AI: Sekcja Filozofii Działania

Moduł II: Filozofia działania

Location: sala 2.22
10:45
Wiedza praktyczna a minimalistyczne koncepcje indywiduacji działań (abstract)
11:15
Pokusa. Ćwiczenie duchowe a filozofia działania (abstract)
11:45
Jak przypisywać stany mentalne sprawcom o słabej woli? (abstract)
12:15
Czy kontemplacja natury jest działaniem? (abstract)
10:45-13:00 Session 9AJ: Sekcja Filozofii Feministycznej i Gender Studies

Moduł II

Location: sala 0.43
10:45
Różnica między Johnem Stuartem Millem a Harriet Taylor Mill w postrzeganiu roli i miejsca kobiety w społeczeństwie (abstract)
11:10
„Można napisać historię totalitaryzmu narodowosocjalistycznego, ale nie można napisać historii Holocaustu" – milczę, więc jestem? - filozoficzna refleksja Agnes Heller o Holokauście po Holocauście (abstract)
11:35
Radykalny feminizm Harriet Taylor (abstract)
12:00
Jak feminzm ratuje ziwerzeta udomowione? Zależność, współzależność, sprawstwo (abstract)
10:45-13:00 Session 9AK: Sekcja Filozofii Kultury

Moduł II

Location: sala 2.23
10:45
Filozofia w poszukiwaniu nieśmiertelności: Gilgamesz – Golem – AI. (abstract)
11:15
Praktyki szamańskie we współczesnej Europie (abstract)
11:45
Uprzedzenia i memy związane ze społecznym postrzeganiem wilka (abstract)
12:15
The utopia of 'sociability' in the age of the plaque? - on Boccaccio's Decameron. (abstract)
10:45-13:00 Session 9AL: Sekcja Filozofii Polskiej

Moduł II (ścieżka A)

Location: sala 1.06
10:45
Karol Libelt versus Kazimierz Twardowski. O dwóch ujęciach patriotyzmu (abstract)
11:10
„Wojna sprawiedliwa” - moralistyczna fikcja czy polityczna realność (abstract)
11:35
Naród w polskiej myśli filozoficznej początku XIX wieku (abstract)
12:00
Trwanie historyczne a moment polityczny. Filozofia polityki Bronisława Trentowskiego (abstract)
12:25
Znaczenie zjawiska ludzkiej twórczości w ujęciu Anny-Teresy Tymienieckiej i w kontekście wybranych koncepcji z dziedziny psychiatrii i psychologii (abstract)
10:45-13:00 Session 9AM: Sekcja Filozofii Polskiej

Moduł II (ścieżka B)

Location: sala 1.07
10:45
Władysława Tatarkiewicza wkład intelektualny i organizacyjny w dzieło rewindykacji dóbr kultury oraz odszkodowań za poniesione przez Polskę straty podczas II wojny światowej (abstract)
11:10
Idea tworzenia Własnego w filozofii Józefa Hoene-Wrońskiego (abstract)
11:35
'Czyn' jako polski nieprzekładalnik filozoficzny: od Towiańskiego do Kotarbińskiego (abstract)
12:00
Filozofia jako przedmiot ideologiczny w stalinowskiej Polsce (abstract)
12:25
Metafizyka i demokracja (abstract)
10:45-13:00 Session 9AN: Sekcja Filozofii Prawa

Moduł II: Etyka

Location: sala -33
10:45
Prawa człowieka z perspektywy praktycznej racjonalności (abstract)
11:10
Prawa podmiotowe a wartość ostateczna (abstract)
11:35
Rozwój prawa i jego wymiar filozoficzno-etyczny. Reinterpretacja myśli F. Konecznego. (abstract)
12:00
Etyka prawnicza a eutyfronika (abstract)
12:25
Koncepcja inteligencji moralnej D. Lennicka i F. Kiela w zastosowaniach prawniczych - za i przeciw (abstract)
10:45-13:00 Session 9AP: Sekcja Filozofii Przyrody

Moduł II: Dziedzictwo Mikołaja Kopernika

Location: sala 1.18
10:45
Czy teoria Mikołaja Kopernika jest zapomnianą teorią starożytną? Kilka uwag o starożytnych źródłach i przesłankach teorii heliocentrycznej. (abstract)
11:15
Metodology of Micolai Copernicus (abstract)
11:45
Filozoficzne Inklinacje Mikołaja Kopernika i Alfreda N. Whiteheada (abstract)
12:15
Motywacje przyjmowania koncepcji przyczynowego domknięcia świata przyrody. (abstract)
10:45-13:00 Session 9AQ: Sekcja Filozofii Religii

Moduł II

Location: sala 1.27
10:45
Ewa i wygnańcy, synowie Ewy. Zarys teorii rekapitulacji de novo (na kanwie Rdz 3, 1-24). (abstract)
11:15
Transhumanistyczny argument Lincolna Cannona za wiarą w Boga (abstract)
11:45
Idea wcielenia Chrystusa Kosmicznego w ujęciu Teilharda de Chardin a transhumanizm (abstract)
12:15
Filozofia Boga w "Zodiaku życia" Marcellusa Palingeniusa (abstract)
10:45-13:00 Session 9AR: Sekcja Filozofii Społecznej i Polityki

Moduł II (ścieżka A)

Location: sala 0.03
10:45
Pomiędzy minimalizmem a maksymalizmem w teoriach globalnej sprawiedliwości (abstract)
11:15
The Foundations of State from the Perspective of Realistic Phenomenology (abstract)
11:45
Nie-ludzcy aktorzy społeczeństwa obywatelskiego (abstract)
12:15
Struktura nawyku i władza (abstract)
10:45-13:00 Session 9AS: Sekcja Filozofii Społecznej i Polityki

Moduł II (ścieżka B)

Location: sala 0.04
10:45
"Tu quoque" w debatach prezydenckich z 2015 i 2020 roku, czyli o hipokryzji i kilku innych sprawach (abstract)
11:15
Gniew populizmu (abstract)
11:45
Czy człowiek może bronić siebie? Kilka nieoczywistych uwag o „efekcie potwierdzenia” w kontekście polskiej i globalnej polaryzacji politycznej (abstract)
12:15
O wystarczającej racjonalności wyborcy i obowiązku glosowania (abstract)
10:45-13:00 Session 9AT: Sekcja Filozofii Techniki i Nowych Technologii

Moduł II (ścieżka A)

Location: sala 0.41
10:45
Logika przyszłości – futurologia jako metoda badawcza (abstract)
11:15
Zalety technorealizmu (abstract)
11:45
Im więcej sztuczności, tym więcej wolności - o dialektycznych argumentach na rzecz rozwoju technologicznego (abstract)
12:15
Co rozumiemy przez tezę o niedookreśleniu w filozoficznych badaniach techniki? (abstract)
10:45-13:00 Session 9AU: Sekcja Filozofii Techniki i Nowych Technologii

Moduł II (ścieżka B)

Location: sala 0.42
10:45
Hybrydy i cyborgi. O wielorakich sposobach łączenia systemów biologicznych i sztucznych (abstract)
11:15
Na czym polega poznawcza integracja ludzi i narzędzi? (abstract)
11:45
Kategoria ucieleśnienia rozszerzonego i problematyka integracji poznawczej (abstract)
12:15
Embodiment Concept for Designing Robotic Systems (abstract)
10:45-13:00 Session 9AV: Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki

Moduł II

Location: sala 2.20
10:45
An Ecological-Enactivist Account of Interpersonal Affordances (abstract)
11:15
Muzyczna afordancja czy reprezentacja? (abstract)
10:45-13:00 Session 9AW: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej XVI–XIX w.

Moduł II

Location: sala -34
10:45
Arendt i Heidegger. Od fascynacji do fascynacji (abstract)
11:15
Also sprach Zarathustra Friedricha Nietzschego i jego ewentualne inspiracje obrazem jaskini Platona. (abstract)
11:45
Jak wychowuje się młotem Antynomie pedagogocentrycznej filozofii wychowania Fryderyka Nietzschego (abstract)
12:15
Od oświeceniowego mechanicyzmu do odrzucenia przyczynowości – ewolucja koncepcji natury w twórczości D. A. F. de Sade’a (abstract)
10:45-13:00 Session 9AX: Sekcja Historii Filozofii Przednowożytnej Europejskiej i Bizantyjskiej

Moduł II (ścieżka A): Starożytność

Location: sala 1.04
10:45
Czy możliwa jest inna historia filozofii starożytnej? Kilka uwag na temat potrzeby nowej perspektywy rekonstrukcyjnej (abstract)
11:15
O czym warto wiedzieć przed lekturą presokratyków? (abstract)
11:45
Filozofia (wczesno)grecka w świetle paradygmatu krytycystycznego (abstract)
12:15
Byt jako tożsamość natury u Parmenidesa (abstract)
10:45-13:00 Session 9AY: Sekcja Historii Filozofii Przednowożytnej Europejskiej i Bizantyjskiej

Moduł II (ścieżka B): Średniowiecze – Renesans

Location: sala 1.05
10:45
Uwagi nad tzw. ortografią średniowieczną w edycjach filozoficznych tekstów średniowiecznych (abstract)
11:15
Kilka uwag o współczesnej dyskusji na temat znaczenia renesansowej ‘dignitas’ (abstract)
11:45
Rozumowania w egzegezie biblijnej: od Stefana Langtona do Tomasza z Akwinu (abstract)
12:15
Bertranda Russella krytyka Tomasza z Akwinu (abstract)
10:45-13:00 Session 9AZ: Sekcja Logiki

Moduł II

Location: sala 1.03
10:45
Definiowanie systemów tablicowych (abstract)
11:15
Logika boolowsko-koneksywna a związek treściowy (abstract)
11:45
Strategia minimalnej zmiany (MCS) na przykładzie logiki koneksywnej (abstract)
12:15
Prawda w logikach parakonsystentnych z prawdziwościowymi "glutami" -- analiza systemów z operatorem niesprzeczności (abstract)
10:45-13:00 Session 9BA: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

Moduł II

Location: sala 1.28
10:45
Innowacyjna metoda uprawiania filozofii – digital philosophy (abstract)
11:15
Humanistyka cyfrowa – czyli nowy paradygmat we współczesnej nauce (abstract)
11:45
Aksjologiczność sytuacji poznawczej a tożsamość humanistyki (abstract)
12:15
Interdyscyplinarny potencjał filozofii (abstract)
10:45-13:00 Session 9BB: Sekcja Ontologii i Metafizyki

Moduł II

Location: sala 1.29
10:45
Społeczeństwo - jednostka ludzka - osoba (abstract)
11:15
Ontologia przedmiotów ludycznych (abstract)
11:45
O składaniu idei (abstract)
12:15
Dwa typy przedmiotów złożonych w ontologii Romana Ingardena (abstract)
10:45-13:00 Session 9BC: Sekcja Pozaeuropejskich Tradycji Filozofii

Moduł II

Po ostatnim odczycie przewidziana jest sesja promocji publikacji własnych, cz. 1.

After the last talk there will be a show book session, part 1.

Location: sala 2.21
10:45
Problemy epistemologiczne związane z "Księgą przemian" (Yijing, 易經) (abstract)
11:15
Philosophy of Argumentation in the School of Names in Ancient China (abstract)
11:45
What Richard Wright Did Not Understand on Indonesian Philosophers (abstract)
12:15
The first three steps of the Chakana (abstract)
10:45-13:00 Session 9BD: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

Moduł II

Location: sala 1.19
10:45
Pragmatyka kognitywna i transformacyjna rola znaku (abstract)
11:15
How to Naturalize Inferentialism? (abstract)
12:00
How can the inferentialist make room for the distinction between factual and linguistic correctness? (abstract)
12:30
Externalising Inferentialism (abstract)
10:45-13:00 Session 9BE: Kolokwium: Filozofia jako sztuka życia. Terapeutyczna funkcja filozofii w zawodach pomocowych / Colloquium: Philosophy as the art of life. A therapeutical role of philosophy in aid professions

Podczas wykładu (kolokwium), uwzględniając praktyczny i terapeutyczny aspekt filozofii, podejmę problem możliwego wpływu filozofii na jakość życia, zwłaszcza na poczucie dobrostanu współczesnego człowieka, z uwzględnieniem jego umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu osobistym i zawodowym oraz jego zdolności do świadomego decydowania o życiu prywatno-zawodowym. Przewodnim celem spotkania będzie próba wskazania możliwego znaczenia i roli filozofii, w tym zwłaszcza filozoficznej humanistyki w kontekście współczesnych form rozwoju personalno-zawodowego. Podczas spotkania rozważę zagadnienie filozofii praktycznej odpowiadając na pytania: czym współcześnie może być filozofia w praktyce, gdy praktykę tę spróbujemy ująć w kontekście samorozwoju, pomagania oraz konkretnych zawodów pomocowych? Jakie dokładnie nurty i koncepcje filozoficzne znajdują swoje zastosowanie we współczesnych formach rozwoju personalno-zawodowego? 

Wśród możliwych form rozwoju osobistego i zawodowego uwzględnię między innymi coaching, doradztwo/poradnictwo, w tym także doradztwo filozoficzne, mentoring/tutoring, szkolenia biznesowe, terapię, między innymi terapię egzystencjalną, a także consulting oraz nauczanie. Wykażę, iż każda z wymienionych form rozwojowej pomocy czerpie ze źródła filozofii zapraszając do pogłębionej refleksji humanistycznej oraz humanistyczno-społecznej. Stanę w obronie tezy, iż wskazane formy rozwoju osobisto-zawodowego czerpiąc z filozofii, zwłaszcza z jej historii, potwierdzają racje/słuszność mówienia o praktyczno-terapeutycznym wymiarze filozofii. Wykażę również, że wiedza filozoficzna, także współcześnie może mieć realny i znaczący wpływ na jakość relacji budowanych w życiu prywatnym oraz zawodowym, także w różnego typu organizacjach/placówkach. W tym celu w wystąpieniu pokrótce odniosę się do współczesnych form rozumienia i definiowania „kultury organizacyjnej” oraz możliwości zastosowania/ziszczenia się postulatów „humanistycznego stylu zarządzania”.

Forma spotkania: wykład z elementami dyskusji 

[prezentacja multimedialna]

Location: aula A3
11:45-13:00 Session 10: Projekcja filmu "Widok z katedry" w reżyserii Pawła Kuczyńskiego z wprowadzeniem reżysera / Projection of the film "The view from the cathedral" by Paweł Kuczyński with the director's introduction

Widok z katedry (The View from a Cathedral)

Czy są granice wierności ideom? - 55 min. 

Prof. Marek Siemek, jak z równymi “rozmawia” z Schillerem, Heglem, Kantem i Marksem.  Jednakże broniąc pamięci swego Mistrza, Bronisława Baczko pada ofiarą udaru. 

Występują m.in: Rainer Adolphi, Bronisła Baczko, Janusz Dobieszewski, Erich Fuchs, Wolfram Hogrebe, Christoph Horn, Andrzej Kaniowski, Jakub Kloc Konkołowicz, Andrzej Mencwel, Jacek Migasiński,  Jerzy Niecikowski, Marcin Poręba, Marco Ivaldo, Ludger Kunhard, Piotr Lasota-Hirszowicz, Ives Radrizzani, Michal Sobelman, Hartmut Traub, Lech Witkowski, Gottfried Willems

https://directing.com/films-on-philosophy/the-view-from-a-cathedral-3/

Location: sala 0.38
13:00-15:00Przerwa obiadowa / Lunch break
15:00-16:30 Session 11: Wykład plenarny 3 (Przeglądu Filozoficznego) / Plenary lecture 3 (organized by «Przegląd Filozoficzny»)
Location: aula A3
15:00
Topologia percepcji a doświadczenie obiektywnej przestrzeni / Topology of perception and the experience of objective space (abstract)
16:30-16:45Przerwa kawowa / Coffee break
16:45-19:00 Session 12AA: Sekcja Antropologii Filozoficznej

Moduł III: Podmiot i jego poznanie

Chair:
Location: sala -27
16:45
Intualizm jako insaidyzm w przestrzeni więzi i czasie wyzwolenia (abstract)
17:15
Pytanie o uniwersalność doświadczenia podmiotowości: między filozofią a antropologią (abstract)
17:45
Hermeneutyczne pytanie o podmiot (abstract)
18:15
Filozoficzne rozumienie autentyczności człowieka w kontekście sporu o nowoczesność (abstract)
16:45-19:00 Session 12AB: Sekcja Dydaktyki Etyki i Filozofii

Moduł III: Kolokwium Nauczanie przedmiotów filozoficznych w polskiej szkole

(z udziałem Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego)

Wydarzenie połączone jest z kolokwium Łyżka dziegciu w beczce miodu, Dlaczego jest źle, skoro jest tak dobrze.

Location: aula A3
16:45-19:00 Session 12AC: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

Moduł III: Logika i semantyka epistemiczna

Location: sala 1.17
16:45
Transcendentalny okres warunkowy (abstract)
17:15
Epistemic Stability and Implicit Commitments of Mathematical Theories (abstract)
17:45
Gorgiasz a teoria prawdy Tarskiego (abstract)
16:45-19:00 Session 12AD: Sekcja Estetyki i Filozofii Sztuki

Moduł III (ścieżka A)

Location: sala 0.01
16:45
Neuroestetyka 2.0. O wewnętrznej ewolucji naturalistycznego paradygmatu badań nad sztuką (abstract)
17:15
Blaski i cienie neuroestetyki: pomiędzy medialnym szumem a rzetelnym poznaniem. Przypadek muzyki (abstract)
17:45
Czy sztuka jest adaptacją? Empiryczne testowanie hipotez estetyki ewolucyjnej (abstract)
18:15
Próba kategoryzacji przeżycia olfaktorycznego: między neuroestetyką a filozofią sztuki (abstract)
16:45-19:00 Session 12AE: Sekcja Estetyki i Filozofii Sztuki

Moduł III (ścieżka B)

Location: sala 0.02
16:45
Negatywna zdolność naszych czasów i sztuka rozproszenia (abstract)
17:15
Ku estetyce rozdarcia (abstract)
17:45
"Wiedza to wybaczanie". O literackim odzyskiwaniu podmiotu dzięki indyferencji (abstract)
18:15
Sztuka i indyferencja (abstract)
16:45-19:00 Session 12AF: Sekcja Etyki Normatywnej i Metaetyki

Moduł III: Idee i pojęcia moralne 2

Location: sala 1.15
16:45
Wartości absolutne w etyce utylitarystycznej (abstract)
17:15
Paternalizm – pojęcie deskryptywne czy normatywnie nacechowane? (abstract)
17:45
O szacunku (abstract)
18:15
Etos moralny i natura człowieka w ujęciu Kazimierza Sośnickiego. Wokół idei wychowania do etosu. (abstract)
16:45-19:00 Session 12AG: Sekcja Etyki Stosowanej

Moduł III (ścieżka A): Etyka, relacja, pluralizm

Location: sala 0.05
16:45
Powrót do etyki relacyjnej odpowiedzią na współczesną deprecjację sfery moralnej (abstract)
17:15
Zgoda przekształcająca jako uczciwa transakcja (abstract)
17:45
Personalizm jako uniwersalizm i pluralizm w filozofii wychowania (abstract)
16:45-19:00 Session 12AH: Sekcja Etyki Stosowanej

Moduł III (ścieżka B): Etyka a sztuczna inteligencja

Location: sala 0.06
16:45
Sztuczna inteligencja a sens życia (abstract)
17:15
Post-prawda jako wyznacznik współczesnej moralności w sieci? (abstract)
17:45
Dlaczego sztuczna inteligencja nie może być traktowana jako podmiot moralny? (abstract)
16:45-19:00 Session 12AI: Sekcja Filozofii Działania

Moduł III: Philosophy of action

Location: sala 2.22
16:45
Can action be objective? On the consequences of Brandom’s account of reason-giving (abstract)
17:15
The Formal Causality of Practical Knowledge (abstract)
17:45
Action, self-knowledge, and the 'integration challenge' (abstract)
16:45-19:00 Session 12AJ: Sekcja Filozofii Feministycznej i Gender Studies

Moduł III

Location: sala 0.43
16:45
Czy płeć w ogóle istnieje? (abstract)
17:10
Połączenie Butler z Sellarsem: Płeć jako element potocznego obrazu człowieka w świecie (abstract)
17:35
Przez maszynę czułej troski. Trans-cielesność (Alaimo) i feministyczna filozofia troski (Tronto, Fisher) w autoetnografii przepływu (abstract)
18:00
Krzywda illokucyjna płynąca z uciszania a niesprawiedliwość epistemiczna (abstract)
18:25
Płeć poza nawiasem. Feministyczne pytanie o fenomenologię (abstract)
16:45-19:00 Session 12AK: Sekcja Filozofii Kultury

Moduł III

Location: sala 2.23
16:45
Spór o istnienie tragedii. Perspektywa współczesna (abstract)
17:15
Baśniowe oratorium Sade’a (abstract)
17:45
O trzech wizjach filozofii człowieka w grach wideo (abstract)
18:15
Biblioteka i jej filozof, czyli o zasadzie dobrego sąsiedztwa (abstract)
16:45-19:00 Session 12AL: Sekcja Filozofii Polskiej

Moduł III (ścieżka A)

Location: sala 1.06
16:45
Filozofia nauki, epistemologia, semiotyka i aksjologia - dwa pierwsze pokolenia filozofów w UMCS (abstract)
17:10
The idea of universality of mathematics in the founders of the Polish School of Mathematics (abstract)
17:35
Wpływ recepcji filozofii Bergsona na rozwój koncepcji entropijnych w Polsce (abstract)
PRESENTER: Paweł Polak
18:00
Władysława Biegańskiego teoria poznania. Od pojęcia choroby do prewidyzmu (abstract)
18:25
Realizm radykalny zmodernizowany (abstract)
16:45-19:00 Session 12AM: Sekcja Filozofii Polskiej

moduł III (ścieżka B)

Location: sala 1.07
16:45
Arystoteles w twórczości Władysława Tatarkiewicza (abstract)
17:15
Henryka Jakubanisa (1879-1949) argumenty na rzecz odnowienia filozofii i kultury na wzór starożytny (abstract)
16:45-19:00 Session 12AN: Sekcja Filozofii Polskiej

moduł III (ścieżka C)

Location: sala 1.08
16:45
O roli intuicji w filozofii Jana Łukasiewicza (abstract)
17:15
Miejsce Jana Łukasiewicza i Stanisława Jaśkowskiego w polskiej dyskusji o zasadzie niesprzeczności (abstract)
17:45
Jan Łukasiewicz: między jasnością a ścisłością (abstract)
18:15
Polemika z dwiema tezami na temat Tadeusza Kotarbińskiego (abstract)
16:45-19:00 Session 12AP: Sekcja Filozofii Prawa

Moduł III: Zbrodnia i kara

Location: sala 2.31
16:45
Władza dla filozofów! Platoński projekt polityczny czy pokusa będąca próbą charakteru? (abstract)
17:10
Idea czy zasada? Sprawiedliwość proceduralna w społecznych kontekstach legitymizacji prawa (władzy) (abstract)
17:40
Ocena odpowiedzialności karnej sprawców młodocianych: perspektywa nauk neuropoznawczych (abstract)
16:45-19:00 Session 12AQ: Sekcja Filozofii Przyrody

Moduł III: Filozofia fizyki

Location: sala 1.18
16:45
Pojęcie obiektu kwantowego z pespektywy teorii integracji pojęciowej a problem ontologii mikroświata (abstract)
17:15
The Field of Rationality as the Field of Symmetries: A Proposal of a Novel Interpretation (abstract)
17:45
Prezentyzm stożkowy - analiza i krytyka (abstract)
16:45-19:00 Session 12AR: Sekcja Filozofii Religii

Moduł III (ścieżka A)

Location: sala 1.13
16:45
Stadia egzystencji Kierkegaarda jako model dla badań nad fenomenologią postaw religijnych (abstract)
17:15
Dialektyka egzystencjalna Lwa Szestowa (abstract)
17:45
Religia jako terapia? Kilka pytań i odpowiedzi w oparciu o pisma Carla Gustava Junga (abstract)
18:15
Religia dionizyjska jako szczególna forma wierzeń starożytnych Greków. (abstract)
16:45-19:00 Session 12AS: Sekcja Filozofii Religii

Moduł III (ścieżka B)

Location: sala 1.14
16:45
Problem przemocy duchowej w nowych ruchach i wspólnotach religijnych (abstract)
17:15
O religii (post)metafizycznej (abstract)
17:45
Jaka przyszłość religii? Perspektywy wiary w filozofii Karola Tarnowskiego (abstract)
16:45-19:00 Session 12AT: Sekcja Filozofii Społecznej i Polityki

Moduł III (ścieżka A)

Location: sala 0.03
16:45
Jakiej filozofii (politycznej) potrzebujemy w XXI wieku? (abstract)
17:15
Polityczno-społeczne znaczenie filozofii na uniwersytecie wobec wyzwań bioetyki i technologii cyfrowych (abstract)
17:45
Wspólnota vs. Społeczeństwo. Spór o przyszłość świata. (abstract)
18:15
Ciągłość konfliktów metrologicznych i zadanie społecznej filozofii miary (abstract)
16:45-19:00 Session 12AU: Sekcja Filozofii Społecznej i Polityki

Moduł III (ścieżka B)

Location: sala 0.04
16:45
Friedricha Augusta von Hayeka krytyka konserwatyzmu (abstract)
17:15
Wprowadzenie do myśli politycznej G. Santayany (abstract)
17:45
Współczesny niemiecki imperializm jako supremacja zachodniego bizancjum. Refleksja filozoficzna na pograniczu F. Konecznego i Ch. Mouffe. (abstract)
16:45-19:00 Session 12AV: Sekcja Filozofii Techniki i Nowych Technologii

Moduł III

Location: sala 2.33
16:45
Aksjologia SI – ludzki świata wartości w maszynie (abstract)
17:15
Etyka nowych technologii - rola ChatGPT w społeczeństwie (abstract)
17:45
Moralność Sztucznej Inteligencji z perspektywy kantowskiego systemu etyki normatywnej (abstract)
16:45-19:00 Session 12AW: Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki

Moduł III

Location: sala 2.20
16:45
Transparencja przekonań bayesowskich (abstract)
17:15
Integracja vs. pierwsze zasady – o dwóch strategiach modelowania zachowań inteligentnych w kognitywistyce (abstract)
17:45
Kognitywizm społeczny w akcji: Społeczno-kulturowe źródła tworzenia się zdolności poznawczych (przekonań i ich racjonalności) (abstract)
18:15
Homo creator. Co Sztuczna Inteligencja może nam powiedzieć o ludzkiej zdolności do tworzenia metafor? (abstract)
16:45-19:00 Session 12AX: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej XVI–XIX w.

Moduł III

Location: sala -34
16:45
John Locke a deizm (abstract)
17:15
Neoplatonicy z Cambridge i John Locke, czyli neoplatońska filozofia i racjonalny sceptycyzm jako dwa źródła wczesnonowożytnej tolerancji religijnej (abstract)
17:45
Propagacja i rozwój teorii Kartezjańskiej na podstawie aktywności naukowej Jacquesa Rohaulta. (abstract)
18:15
Wierzyć rozumnie – Faust Socyn a Henry More (abstract)
16:45-19:00 Session 12AY: Sekcja Historii Filozofii Przednowożytnej Europejskiej i Bizantyjskiej

Moduł III (ścieżka A): Starożytność

Location: sala 1.04
16:45
Trzy tradycje filozofowania i trzy interpretacje Platona (abstract)
17:15
Niewspółmierność wartości w "Hippiaszu Większym" 287e–293c (abstract)
17:45
The Nature of Language in Terms of its Acquisition and Learning (Based on Plato’s “Cratylus”) (abstract)
18:15
O językowych interpretacjach Kategorii Arystotelesa. Kilka uwag polemicznych (abstract)
16:45-19:00 Session 12AZ: Sekcja Historii Filozofii Przednowożytnej Europejskiej i Bizantyjskiej

Moduł III (ścieżka B): Średniowiecze – Renesans

Location: sala 1.05
16:45
Semantyka teologiczna imion Bożych: predykacja czy partycypacja. Problem imion Boga w In librum Beati Dionysii De Divinis Nominibus Expositio Tomasza z Akwinu (abstract)
17:15
Porównowczo i problemowo. Jak badać XII i XIII-wieczne komentarze do Corpus Dionysiacum? (abstract)
17:45
Instytucje, semiotyka i zwrot obrazowy w badaniach nad dwunastowieczną doktryną sakramentów (abstract)
16:45-19:00 Session 12BA: Sekcja Logiki

Moduł III

Location: sala 1.03
16:45
Types of Reasoning and Corresponding Derivability Operators (abstract)
17:10
Intended model for natural numbers: a structural argument from simplicity (abstract)
17:35
Normalisation for Segerberg's natural deduction system for Boolean n-ary connectives (abstract)
18:00
A Theory of Definite Descriptions (abstract)
18:25
Temporal Possibility in a Branching Time (abstract)
16:45-19:00 Session 12BB: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

Moduł III (ścieżka A)

Location: sala 2.04
16:45
O realizmie Duhema raz jeszcze. Krytyczne spojrzenie na pewne nowsze interpretacje filozofii nauki autora "La Theorie Physique" (abstract)
17:15
Interakcjonistyczna interpretacja filozofii Ludwika Flecka (abstract)
17:45
Nauka normalna — między ucieleśnieniem i usytuowaniem (abstract)
18:15
Kłopoty z potocznym i naukowym obrazem świata (abstract)
16:45-19:00 Session 12BC: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

Moduł III (ścieżka B)

Location: sala 2.05
16:45
Filozoficzne założenia nauki i ich metodologiczna interpretacja (abstract)
17:15
The Tradeoff between Directness and Independence of Large-Scale Replication Studies in Psychology (abstract)
17:45
The Impact of Generics and Ceteris Paribus Clauses on the Crisis of Replicability in Science (abstract)
18:15
Transformation of Method in the Social Scientific Knowledge: Change of Basic Metaphors (abstract)
16:45-19:00 Session 12BD: Sekcja Ontologii i Metafizyki

Moduł III

Location: sala 1.29
16:45
Oblicza reizmu (abstract)
17:15
Superweniencja i relacje zależności. Ujęcie dynamiczne (abstract)
17:45
Contingently Non-Concrete Objects and Haecceitism (abstract)
18:15
A Generalist Theory of Possibilia for the Actualist About Possible Worlds (abstract)
16:45-19:00 Session 12BE: Sekcja Pozaeuropejskich Tradycji Filozofii

Moduł III

Po ostatnim odczycie przewidziana jest sesja promocji publikacji własnych, cz. 2.

After the last talk there will be a show book session, part 2.

Location: sala 2.21
16:45
On the Concept of "Indian Philosophy" – Epistemological Approach (abstract)
17:15
New Frontiers in the “Lost Age of Reason”: What was Truth for Early-Modern Indian Philosophers? (abstract)
17:45
The ontic status of speech (śabda) in the early Indian exegetical tradition (abstract)
18:15
Sāṃkhya on the form (ākāra) of knowledge (abstract)
16:45-19:00 Session 12BF: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

Moduł III

Location: sala -08
16:45
Explaining the lying-misleading distinction (abstract)
17:15
Semantyka terminów psychopatologicznych: problematyczne założenie i możliwe ścieżki debaty (abstract)
18:00
The Pretense Theory of Understanding Nonsense (abstract)
18:30
How drastically may attributives change the meaning of the head noun- hyponymy case study (abstract)
16:45-19:00 Session 12BG: Kolokwium: Łyżka dziegciu w beczce miodu. Dlaczego jest źle, skoro jest tak dobrze? / Colloquium: A fly in the ointment. Why is it bad if it is so good?

Dziegieć to substancja, która była jednym z głównych towarów eksportowanych z Polski od XV do XVIII wieku. Polska była krajem lasów, a dziegieć był rodzajem organicznej smoły, produkowanej masowo i używanej zarówno w celach technicznych, jak i terapeutycznych. Produkcja  dziegciu była okryta tajemnicą i uległa zanikowi po wprowadzeniu produktów pochodnych ropy naftowej. Niestety, obecnie filozofia nie jest tak poszukiwanym polskim towarem eksportowym, jak dziegieć w czasach Pierwszej Rzeczypospolitej.

Natomiast praktyka dodawania łyżki dziegciu do beczki miodu wynikała z chęci zmiany smaku tego miodu, szczególnie miodu pitnego, tak, aby zbyt szybko go nie zużywano. Słodycz miodu była w tej staropolskiej praktyce łamana goryczą dziegciu, co jednak nie niszczyło wartości odżywczej miodu. Dlatego też postanowiłem dolać „łyżkę dziegciu” do „beczki miodu”, za jaką może uchodzić stuletnia rocznica pierwszego polskiego Zjazdu Filozoficznego.   

Wychodząc od metafory łyżki dziegciu w beczce miodu ośmielę się zadać pytanie: Dlaczego jest tak źle, skoro jest tak dobrze? Najpierw od końca. Spróbujmy spojrzeć na teraźniejszość z perspektywą stuletnią: we wrześniu mamy wielki zjazd filozoficzny, w stulecie pierwszego zjazdu we Lwowie. W 1923 roku byliśmy po Wielkiej Wojnie 1914-1918, po wojnach o granice w latach 1918-1920 oraz tuż po 150-letniej niewoli. Mieliśmy zaledwie sześć uniwersytetów (Jagielloński, Stefana Batorego, Jana Kazimierza, Warszawski (później Józefa Piłsudskiego), Adama Mickiewicza i KUL w Lublinie). Nawiasem mówiąc, więcej ich w okresie międzywojennym nie powstało. Z tego wszystkiego tylko jeden o  formacie europejskim – Uniwersytet Jana Kazimierza, to z niego „wypączkował” Uniwersytet Warszawski. Obecnie jesteśmy dużo, dużo więcej lat od upadku komunizmu, niż istniała cała Druga Rzeczpospolita. Mamy w Polsce (podobno) …tylko 43 uniwersytety publiczne i 2 niepubliczne (w Warszawie i Poznaniu aż 5, czyli mniej więcej tyle w jednym mieście, co przed 1939 rokiem w całym kraju. Z tego 18 uniwersytetów „ogólnych” (+ KUL), czyli gdzieś trzy razy więcej, niż przed wojną. A wszystkich tzw. wyższych uczelni mamy – podobno – tylko… jakieś 434 czy coś koło tego (dane z 2014/2015), teraz pewnie jeszcze więcej. W sumie wyższych uczelni jest więcej, niż liceów przed wojną!

A mimo to jedyną znaną na świecie szkołą filozoficzną z Polski pozostaje Szkoła Lwowska (zwana później Lwowsko-Warszawską)! W zasadzie nie ma ważnych nowych prac/publikacji pisanych przez Polaków w ważnych wydawnictwach światowych, nie ma (poza szkołą lwowsko-warszawską) jakichkolwiek odniesień do Polaków w światowych historiach filozofii. W zasadzie, poza logiką (i to matematyczną) Polacy nie są cytowani poza Polską. Innym, dobrym przykładem jest historia filozofii. Jedyny polski znawca Platona, który jest cytowany, to Wincenty Lutosławski  i jego praca „The Origin and Growth of Plato’s Logic. With an Account of Plato’s Style and of the Chronology of His Writings” wydana w  Londynie w… 1897. Ta fundamentalna praca, dokonująca ciągle ważnej periodyzacji dzieł Platona w oparciu o różnice stylistyczne nie została do dzisiaj przetłumaczona na polski! (pewnie dlatego, ze Lutosławski był endekiem i przyjacielem Dmowskiego). Nieistnienie filozofii polskiej widać także w internecie. 

Patrząc na portal „Stanford Encyclopedia of Philosophy” pod kątem obecności w nim filozofii polskiej, ponownie znajdujemy „Lvov-Warsaw School” i jej znanych przedstawicieli z Janem Łukasiewiczem, Kazimierzem Twardowskim, Stanisławem Leśniewskim czy wreszcie Alfredem Tarskim na czele. Pewne uzupełnienie stanowią Róża Luksemburg, Roman Ingarden i Ludwik Fleck. Oczywiście, można by stosunkowo łatwo wykazać, że także Ingarden i Fleck byli związani ze lwowskim ośrodkiem filozoficznym.

Warto także zwrócić uwagę na świetny artykuł tekstowy w omawianej encyklopedii poświęcony Mikołajowi Kopernikowi, autorstwa profesor Sheily Rabin z Nowego Yorku. Jednak sama Rabin nie cytuje żadnych prac polskich autorów poświęconych Kopernikowi, a polsko-angielskie wydanie jego dzieł z 1972 roku stanowi zaledwie nieistotny punkt odniesienia. Prace jedynego powszechnie znanego Polaka są cytowane w wydaniach z 1992, z Baltimore, a nie z Warszawy.       

Jednym z najlepszych obecnie portalów edukacyjnych, prezentującym systematycznie co tydzień nowe podkasty z filozofii jest: https://historyofphilosophy.net/.

Od 21 grudnia 2010 roku do dzisiaj profesor Peter Adamson (Amerykanin)  z Ludwig Maximilian University w Monachium i  King's College z  Londynu publikuje History of Philosophy without any gaps (czyli historię filozofii bez luk); jego podkasty mają już ponad 30 mln wejść, a prezentują trudną filozofię, w przystępny, chociaż nie prymitywny sposób. W oparciu o te podkasty Adamson wydał aż pięć świetnych książek, a w założeniu serii ma ich być siedemnaście. Obecnie, na zmianę, prowadzi dwa wykłady (które są często rozmowami ze specjalistami) o filozofii „afrykańskiej” tzw. Africana oraz  filozofii renesansowej i reformacyjnej (Renaissance/Reformation).

Adamson jest specjalistą od Plotyna i Awicenny, poza greką i łaciną zna dobrze arabski. Z podkastów Adamsona, garściami korzystają moi uczniowie z PLO UŁ. Wspominam o tym, ponieważ Adamson – i nie jest to jego wina, nie zna niewielkich zasług polskich w zakresie filozofii, głównie w tym przypadku czasów Reformacji i historii filozofii średniowiecznej. W przypadku szeroko rozumianej filozofii czasów Reformacji, Adamson prezentuję tradycję tolerancji religijnej we Francji, Holandii czy Anglii, jednak nigdzie nie wspomina o Polsce czasów Jagiellonów czy pacta conventa, gdzie przecież ta tolerancja była o dużo, dużo większa, niż w Europie Zachodniej. Książka  "Państwo bez stosów. Szkice z dziejów tolerancji w Polsce w XVI i XVII w." z 1967 roku, przetłumaczona i wydana po angielsku już w 1973  (A country without stakes: Polish religious toleration in the sixteenth and seventeenth centuries (1967) English translation available (1973) pozostała bez echa. Polska i państwo Jagiellonów to biała plama na intelektualnej mapie Europy. 

Jedynym Polakiem w podkastach Adamsona jest Mikołaj Kopernik. To bardzo, bardzo smutne.

Adamson, mediewista, nie zna Stefana Swieżawskiego, autora „Dziejów filozofii europejskiej w XV wieku”, liczącego osiem tomów, najwybitniejszego na świecie opisania myśli, nie tylko filozofii sensu stricto w tym przełomowym stuleciu. Istnieje, co prawda, francuski skrót tej książki, („Histoire de la philosophie européenne au XVe siècle”), ale nikt go nie czyta; nie istnieje nawet hasło o Swieżawskim w wikipedii po angielsku (istnieje po niemiecku i w esperanto), nie ma też o nim najmniejszej wzmianki w „The Stanford Encyclopedia of Philosophy”.

Co dla mnie szczególnie ciekawe, w powyższej encyklopedii filozofii za to znajdziemy odniesienia do innego polskiego historyka filozofii średniowiecznej, Zdzisława Kuksewicza (który, nota bene, wykładał na Uniwersytecie Łódzkim). Jednak zapewne sam Kuksewicz byłby zdumiony, że nie jest cytowana jego praca o Sigerze z Brabancji (zresztą w całej tej encyklopedii nie ma hasła poświęconego Sigerowi). Zdzisław Kuksewicz występuje w odniesieniu do awerroizmu łacińskiego i XV-wiecznego filozofa, Pawła z Wenecji, o którym pisał po włosku. Patrząc z perspektywy współczesności, należy żałować, że ulega zapomnieniu pionierski drugi tom historii filozofii średniowiecznej pióra Zdzisława Kuksewicza, z 1982 roku, który dotyczył filozofii średniowiecznej rozwijanej poza światem łacińskim. Można by sądzić, że czytelnik anglojęzyczny zainteresowałby się nie tylko filozofią arabską, bizantyjską czy żydowską, ale mógłby także zauważyć średniowieczne filozofie krajów słowiańskich i Zakaukazia, o których pisze polski autor. Niestety, ta pionierska książka przepadła jak kamień w wodę.       

Pewnie mógłbym tak dłużej… Oczywiście, można by wspomnieć o pewnych polskich filozofach, takich jak Roman Ingarden, Leszek Kołakowski, Krzysztof  Michalski, Krzysztof Pomian czy August Cieszkowski, którzy, poza przedstawicielami szkoły Lwowsko-Warszawskiej, a szczególnie Alfredem Tarskim, bywają czasami cytowani na marginesach dociekań autorów z całego świata. Jednak to raczej wyjątki, niż reguła. Od czasów Kazimierza Twardowskiego nie udało się w Polsce zbudować żadnej oryginalnej szkoły naukowej. Stwierdzam to z przykrością, jako nauczyciel o wieloletnim doświadczeniu dydaktycznym.

Być może, tę sytuację można wyjaśnić, odwołując do teorii Mikołaja Kopernika, Polaka, który jest powszechnie znany i cytowany na całym świecie.  Przygotowując tytułową „łyżkę dziegciu” będą jednak odnosił się do jego teorii ekonomicznej, a nie do astronomii. W edukacji i nauce ilość nie przechodzi w jakość.  W tych dziedzinach obowiązuje zatem ekonomiczne prawo Kopernika, które mówi, że jeśli jednocześnie istnieją dwa rodzaje pieniądza, pod względem prawnym równowartościowe, ale jeden z nich jest postrzegany jako lepszy (np. o wyższej zawartości kruszcu), ten „lepszy” pieniądz będzie gromadzony (tezauryzowany), a w obiegu pozostanie głównie ten „gorszy”). Krótko mówiąc, gorszy pieniądz wypiera lepszy. Przy braku kryterium jakości (matury na 30%, rozszerzenia na 0%, każdy może studiować, nie ma egzaminów wstępnych) postępuje dewaluacja edukacji; moim zdaniem, jest to już hiperinflacja. 

Można by także spróbować spojrzeć na filozofię polską z perspektywy historii filozofii współczesnej.  Moim zdaniem, taki zrównoważony obraz filozofii w XIX i XX wieku podają  Étienne Gilson, Thomas Langan i Armand Maurer. Zgodnie z twórczo zastosowaną tradycją uniwersytetów średniowiecznych, dzielą powstałą po Heglu filozofię współczesną na „nacje”, które łączy wspólny cel, metoda i terminologia filozoficzna. Wyróżniają oni w naszej współczesności nację niemiecką, nację francuską razem z włoską, nację angielską i nację amerykańską. To, oczywiście ujęcie dyskusyjne, jednak może być pewnym punktem wyjścia do zrozumienia tego, dlaczego powstała ( przynajmniej we Lwowie) nacja polska, podobnie, jak nacja hiszpańska, nacja węgierska, nacja czeska czy rumuńska. Bo „nacja rosyjska” istnieje na pewno, a na naszych oczach zapewne powstaje „nacja fińska”( z fińskim Twardowskim, Jaakko Hintikką na czele). Mimo to, jak mi się wydaje, w stulecie zjazdu lwowskiego możemy wyrazić tęsknotę za istnieniem polskiej szkoły filozoficznej. Spróbuję ją wyrazić słowami Constantina Noici, współczesnego filozofa rumuńskiego, którego także nie znajdziemy w encyklopedii stanfordzkiej:

"Znikła mi jedna kartka z tego dziennika. Co na niej powiedziałem? Może coś głębokiego, rozstrzygającego. Raptem ogarnia mnie niepokój, czy nie jestem obcy samemu sobie i temu, co we mnie najlepsze; i rozumiem tę dziwną wypowiedź Augustyna: jest w nas coś głębszego od nas samych"

"Szkoła. Ta Szkoła. Nie wiem, czy kiedykolwiek ją założę. Ale chciałbym pod koniec życia powiedzieć: nie zrobiłem też niczego innego"

(Constantin Noica "Dziennik filozoficzny", tłum. I. Kania, Warszawa, 1923)         

Mam nadzieję, że ta łyżka dziegciu pozwoli na spokojną i racjonalną konsumpcję stuletniego miodu syconego, jakim są niewątpliwie dzieje filozofii w niepodległej Polsce.

Wydarzenie połączone jest z kolokwium Nauczanie przedmiotów filozoficznych w polskiej szkole organizowanym w ramach obrad Sekcji Dydaktyki Etyki i Filozofii.

Location: aula A3
16:45-18:00 Session 12BH: Projekcja filmu "Człowiek w złocie" w reżyserii Pawła Kuczyńskiego z wprowadzeniem reżysera / Projection of the film "The man in gold" by Paweł Kuczyński with the director's introduction

Człowiek w złocie (The Man in Gold) - 58 min. 

(pokaz przdpremierowy)

Czy ciało może być narzędziem samopoznania i kształtowania świata?  Richard Shusterman,  amerykańsko-izraelski estetyk i performer (Man in Gold) bada granice filozofii.  Zdjęcia na Florydzie, w Berlinie, Krakowie i Łodzi.    

https://directing.com/films-on-philosophy/the-man-in-gold/

Location: sala 0.38
19:15-21:00Kolacja / Dinner
Thursday, September 14th

View this program: with abstractssession overviewtalk overview

09:00-10:30 Session 14: Wykład plenarny 4 / Plenary lecture 4
Location: aula A3
09:00
Współczesne spory teistów z ateistami. Kontekst, argumenty, wyniki i prognoza na kolejne ćwierćwiecze / Contemporary controversies between theists and atheists. Context, arguments, results, and predictions for the forthcoming quarter century (abstract)
10:30-10:45Przerwa kawowa / Coffee break
10:45-13:00 Session 15AA: Sekcja Antropologii Filozoficznej

Moduł IV: Osoba i konsekwencje bycia osobą

Location: sala -27
10:45
„Osoba podzielna” – ujęcie interdyscyplinarne (abstract)
11:15
Osoba – podmiot czy wytwór prawa? (abstract)
11:45
Zagadnienie wychowania w antropologii Konstantego Michalskiego (abstract)
12:15
Identyfikacja statusu bytowego osoby ludzkiej a współczesne dylematy bioetyczne. (abstract)
10:45-13:00 Session 15AB: Sekcja Dydaktyki Etyki i Filozofii

Moduł IV: Koncepcje i modele kształcenia filozoficznego

Location: sala 2.03
10:45
Epikurejska koncepcja kształcenia filozoficznego (abstract)
11:10
Obraz jaskini Platona jako model dydaktyki filozoficznej oraz jego implementacja w metodzie ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ. (abstract)
11:35
Zawartość i recepcja podręcznika do historii filozofii dla studentów penitencjarystyki „Po co ta filozofia?” na tle systemu kształcenia przedmiotów filozoficznych w uczelni wyższej (abstract)
12:00
Filozofia i etyka w liceum ogólnokształcącym, refleksja na podstawie zajęć prowadzonych w placówce o profilu terapeutycznym (abstract)
12:25
Tutoring jako strategia oraz narzędzie edukacji filozoficznej i etycznej (abstract)
10:45-13:00 Session 15AC: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

Moduł IV: Interpretacje i polemiki

Location: sala 1.17
10:45
Wittgensteinowska metafilozofia Alice Ambrose i Morrisa Lazerowitza: interpretacja ekspresywistyczna (abstract)
11:15
Próba dyspozycjonalistycznego odczytania rozprawy Kazimierza Twardowskiego "O czynnościach i wytworach" (1911) (abstract)
11:45
Hermeneutyczny obraz rozwoju nauki. Teorie wiedzy przyrodniczej T. Kuhna i L. Flecka a hermeneutyka filozoficzna H.-G. Gadamera (abstract)
12:15
Karol Wojtyła a realistyczna koncepcja świadomości (abstract)
10:45-13:00 Session 15AD: Sekcja Estetyki i Filozofii Sztuki

Moduł IV (ścieżka A)

Location: sala 0.02
10:45
Podstawy i kryteria smaku wobec odbioru emocjonalnych jakości estetycznych w doświadczeniu dzieła muzycznego (abstract)
11:15
Performatywność doświadczenia muzycznego jako przekazywanie znaczenia w ujęciu Lawrenca Kramera (abstract)
11:45
Koncepcja „muzyki relacyjnej” – dziejowa konieczność czy próba samobójcza? (abstract)
12:15
Wsłuchując się w język. Szkic o pożyczonym głosie (abstract)
10:45-13:00 Session 15AE: Sekcja Estetyki i Filozofii Sztuki

Moduł IV (ścieżka B)

Location: sala 0.01
10:45
Ćwiczenia z ontologii? O dziwności, potworności i banalności Istnienia: wokół "Pragmatystów" S. I. Witkiewicza. (abstract)
11:15
Estetyczny kontekst artystycznego pytania o „dane przyrodzone” obrazu. Władysław Strzemiński (abstract)
11:45
Rola estetyki w koncepcji sztuki i krytyce artystycznej Jana Lenicy (abstract)
12:15
Topografia metamorfozy we współczesnej sztuce i filozofii (abstract)
10:45-13:00 Session 15AF: Sekcja Etyki Normatywnej i Metaetyki

Moduł IV: Odpowiedzialność i sprawstwo

Location: sala 1.15
10:45
Odpowiedzialność za moralnie narażone podmioty (abstract)
11:15
Intencjonalność i sprawstwo w Specjalnych Sytuacjach Odstraszania (abstract)
11:45
Odpowiedzialność moralna w ujęciu Roberta Spaemanna (abstract)
10:45-13:00 Session 15AG: Sekcja Etyki Stosowanej

Moduł IV (ścieżka A): Etyka na rzecz zwierząt

Location: sala 0.05
10:45
Badania na zwierzętach - konieczność czy kłopotliwy spadek po Kartezjuszu? (abstract)
11:15
Interdyscyplinarność komisji etycznych ds. doświadczeń na zwierzętach - wyzwania i szanse (abstract)
11:45
Odpowiedzialność moralna opiekunów za krzywdy wyrządzone zwierzętom domowym. (abstract)
12:15
Longtermizm a zasada równego rozważania interesów Petera Singera (abstract)
10:45-13:00 Session 15AH: Sekcja Etyki Stosowanej

Moduł IV (ścieżka B): Etyka badań i praktyk medycznych

Chair:
Location: sala 0.06
10:45
Problem opiniowania badań naukowych z udziałem ludzi na polskich uczelniach technicznych. Kilka uwag o możliwości standaryzacji. (abstract)
11:15
Świadoma zgoda na udział w badaniu naukowym a paternalizm (abstract)
11:45
Relacja lekarz-pacjent jako współczesne wyzwanie edukacyjne. Perspektywa etyki stosowanej (abstract)
12:15
Pomiędzy mniejszym złem a większym dobrem. Post Covid-19 refleksja nad etyką racjonowania ograniczonych zasobów terapeutycznych. (abstract)
10:45-13:00 Session 15AI: Sekcja Etyki Stosowanej

Moduł IV (ścieżka C): Etyka biznesu, cz. 1

Location: sala 0.07
10:45
Trzy dekady polskiej etyki gospodarczej (abstract)
11:15
O trudnych relacjach etyki z ekonomią i nowym początku (abstract)
11:45
Wartości i przekonania. Ile etyki jest w etykach stosowanych? (Podsekcja etyki gospodarczej) (abstract)
12:15
Aktualność etyki wyrzeczenia w dobie postulatu odejścia od wzrostu. Uwagi na marginesie rozważań Henryka Elzenberga (abstract)
10:45-13:00 Session 15AJ: Sekcja Filozofii Działania

Moduł IV: Philosophy of action

Location: sala 2.22
10:45
Practical Rationality Requires You To Do What You Intend (abstract)
11:15
Difficulty and Senses of Moral Responsibility (abstract)
11:45
Stability of temporarily extended agency and path-dependence (abstract)
10:45-13:00 Session 15AK: Sekcja Filozofii Feministycznej i Gender Studies

Moduł IV

Location: aula A2
10:45
„Matki w żałobie”, czyli kobieca pamięć (abstract)
11:10
Luce Irigaray- warunki zniesienia patriarchatu (abstract)
11:35
Macierzyństwo i feminizm (abstract)
12:00
Strategie emancypacyjne w tekstach współczesnych polskich artystek (abstract)
10:45-13:00 Session 15AL: Sekcja Filozofii Kultury

moduł IV

Location: sala 2.23
10:45
Pochwała nietolerancji, czyli przeciw tolerancji głupoty (abstract)
11:15
Hermeneutyka ogólna Friedricha Schleiermachera jako koncepcja przekładu międzykulturowego (abstract)
11:45
Pytanie o Boga w hermeneutyce George'a Steinera (abstract)
12:15
Melancholia w perspektywie (krytyki) teologii politycznej i ekonomicznej (abstract)
10:45-13:00 Session 15AM: Sekcja Filozofii Polskiej

moduł IV (ścieżka A)

Location: sala 1.06
10:45
Aktualność założeń metaaksjologicznych teorii etyki Tadeusza Hipolita Czeżowskiego (1889–1981) (abstract)
11:15
Problem zależności i niezależności etyki (Kotarbiński i Elzenberg) (abstract)
11:45
Man in the face of a bordeline situation. On the experience of POW captivity in the life and works of Mieczysław Wallis (Człowiek w obliczu sytuacji granicznej. O doświadczeniach niewoli jenieckiej w życiu i twórczości Mieczysława Wallisa) (abstract)
10:45-13:00 Session 15AN: Sekcja Filozofii Polskiej

Moduł IV (ścieżka B)

Location: sala 1.07
10:45
Kto był autorem programu filozofii nauczanej przez Feliksa Jarońskiego w Szkole Głównej Krakowskiej? (abstract)
11:15
Teoria krytyczna Pawła Hulki-Laskowskiego (abstract)
11:45
Henryka Elzenberga „Kłopot z istnieniem” 60 lat później (abstract)
10:45-13:00 Session 15AP: Sekcja Filozofii Prawa

Moduł IV: Gałęzie filozofii prawa

Location: sala 2.31
10:45
Ontologia prawa w myśli Erica Voegelina (abstract)
11:15
Retrybutywizm (abstract)
11:45
O sylogizmie prawniczym z perspektywy sytuacyjnej (abstract)
12:15
Idea prawnej nierozerwalności małżeństwa. (abstract)
10:45-13:00 Session 15AQ: Sekcja Filozofii Przyrody

Moduł IV:  Filozofia biologii

Location: sala 0.33
10:45
Filozoficzne implikacje astrobiologii (abstract)
11:10
Granice genetyki. Rekonstytutor jako ewolucyjna jednostka dziedziczenia (abstract)
11:35
Uwagi w związku z komunikacją roślin (abstract)
12:00
Organoidy 3D – nowe unikalne narzędzia w badaniu neurogenezy człowieka (abstract)
12:25
Homo sapiens - samorealizujący się gatunek (abstract)
10:45-13:00 Session 15AR: Sekcja Filozofii Religii

Moduł IV

Location: sala 1.27
10:45
Z problematyki poznania religijnego. Casus Mariana Przełęckiego (abstract)
11:15
Koncepcja „bogobojności” J.I.M. Bocheńskiego a socjologia wiedzy M. Schelera (abstract)
11:45
Sceptycyzm psychologiczny u Izydory Dąmbskiej a problem praktycznego agnostycyzmu (abstract)
12:15
Jan Paweł II o "mądrości Krzyża" jako miejscu spotkania rozumu i wiary, które skutkuje otwarciem na "nieskończony ocean prawdy" (abstract)
10:45-13:00 Session 15AS: Sekcja Filozofii Społecznej i Polityki

Moduł IV (ścieżka A): Filozofia polityczna libertarianizmu

Location: sala 0.03
10:45
Dylemat Sena albo sen o dylemacie (abstract)
11:15
Michaela Huemera argumentacja na rzecz rynkowego anarchizmu – krytyka zewnętrzna i wewnętrzna (abstract)
11:45
Przyczynowość w ekonomii w perspektywie szkoły austriackiej (abstract)
12:15
What is the decisive reason for right libertarians to ban unproductive exchanges (abstract)
10:45-13:00 Session 15AT: Sekcja Filozofii Społecznej i Polityki

Moduł IV (ścieżka B)

Location: sala 0.04
10:45
Catherine Malabou i współczesna ekonomia siebie (abstract)
11:10
Równość społeczna czy ekonomiczna? (abstract)
11:35
Fenomenologia usługi w horyzoncie filozofii dramatu a trend transformacji cyfrowej (abstract)
12:00
Ekologia polityczna Bruno Latoura jako narzędzie wyjścia poza polityczne status quo realizmu kapitalistycznego (abstract)
12:25
Miejsce i rola nauki w dzisiejszym demokratycznym społeczeństwie w ujęciu Paula Feyerabenda (abstract)
10:45-13:00 Session 15AU: Sekcja Filozofii Techniki i Nowych Technologii

Moduł IV (ścieżka A)

Location: sala 0.41
10:45
Normatywne założenia pojęcia innowacji (abstract)
11:15
Zarządzanie środowiskiem naturalnym przez sztuczną inteligencję - wyzwania i ograniczenia koncepcji postnatury (abstract)
11:45
Test Turinga a kwestia zaufania do systemów sztucznej inteligencji (abstract)
12:15
Common Themes in Turing and Ashby: Representing Turing's ideas on intelligent machinery by means of Ashby's ideas (abstract)
10:45-13:00 Session 15AV: Sekcja Filozofii Techniki i Nowych Technologii

Moduł IV (ścieżka B)

Location: sala 0.42
10:45
Etyka cnót a technika (abstract)
11:15
Koncepcja calm technology analizowana w kontekście postfenomenalistycznego paradygmatu techniki (abstract)
11:45
Risk as Assemblages, The Case of Basel Bank Limiting Policies as Discourses (abstract)
12:15
Miara i mierzenie, czyli Heidegger, terror rozmiaru XS i fast fashion (abstract)
10:45-13:00 Session 15AW: Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki

Moduł IV

Location: sala 1.20
10:45
Disembodied Mathematics (abstract)
11:15
A Theory of Global Minimal Rationality (abstract)
11:45
The Curious Case of a Slightly Conscious Neural Network (abstract)
12:15
What are philosophical accounts of delusions for? We need to talk. (abstract)
10:45-13:00 Session 15AX: Sekcja Historii Filozofii Przednowożytnej Europejskiej i Bizantyjskiej

Moduł IV

Location: aula A4
10:45
O śmierci jako dobru w wybranych dialogach Platona (Fedon, Kriton, Obrona Sokratesa) (abstract)
11:15
Echa Platońskiego obrazu jaskini i Pitagorejskiego mitu o Heraklesie na rozstajnych drogach w teologii Maksymosa z Tyru. (abstract)
11:45
Listy Synezjusza z Cyreny na tle epoki (abstract)
12:15
"Teofrastos" Eneasza z Gazy jako dialog o nieśmiertelności duszy (abstract)
10:45-13:00 Session 15AY: Sekcja Logiki

Moduł IV

Location: sala 1.03
10:45
O Tarskiego systemie rozszerzonej mereologii (abstract)
11:15
O istnieniu w logice. Istnienie przedmiotowe i predykatywne (abstract)
11:45
O argumencie McTaggarta z perspektywy temporalnej logiki zmiany. Drobna modyfikacja podejścia Priora (abstract)
12:15
Józefa Marii Bocheńskiego formalizacja argumentacji za odrzuceniem doktryny o jednoznaczności bytu (abstract)
10:45-13:00 Session 15AZ: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

Moduł IV

Location: sala -33
10:45
Methodological foundations and effects of the contemporary breakthrough in mathematical sciences (abstract)
11:10
Infinity of Euclid's straight line and circular inversion (abstract)
11:35
Instytucjonalizm w filozofii matematyki (abstract)
12:00
„Filozofia w matematyce” jako propozycja badania rozwoju matematycznej wiedzy. Kilka uwag na temat praktyki matematycznej Cantora i Dedekinda (abstract)
12:25
Czy badania w geometrii algebraicznej mają charakter quasi-empiryczny? Studium przypadku. (abstract)
10:45-13:00 Session 15BA: Sekcja Ontologii i Metafizyki

Moduł IV

Location: sala 1.29
10:45
Pometafizyczne przejście od zagadnienia sensu ku kwestii radykalnej nowości (Derrida) i problematyki potencjalności (Agamben, Meillassoux) (abstract)
11:15
Quentin Meillassoux "Po skończoności" - rewolucja w myśleniu filozoficznym czy degeneracja filozoficznego myślenia? (abstract)
11:45
Bóg metafizyki chrześcijańskiej a Übermensch Fryderyka Nietzschego (abstract)
12:15
Wojna jako „zguba językowa”. Studium ontologiczne (abstract)
10:45-13:00 Session 15BB: Sekcja Pozaeuropejskich Tradycji Filozofii

Moduł IV

Location: sala 2.20
10:45
Siedmiu mędrców u początków filozofii indyjskiej i starogreckiej (abstract)
11:15
Różnorodność środków przekazu w nauczaniu. Wybrane przykłady z Upaniszad (abstract)
11:45
Między ontologią a etyką – dialogi kobiet upaniszad w wymiarze filozoficznym (abstract)
12:15
Ahinsa w interpretacji i praktyce Wandy Dynowskiej-Umadevi (abstract)
10:45-13:00 Session 15BC: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

Moduł IV

Location: sala 1.19
10:45
O pragmatycznej obronie standardowej semantyki nierzeczywistych okresów warunkowych z niemożliwym poprzednikiem (abstract)
11:15
Eternalizm i nadzieja na przyszłość (abstract)
12:00
Sądy logiczne jako formy (abstract)
12:30
Zasada domknięcia a sceptyczne rozwiązanie problemu kierowania się regułą (abstract)
10:45-13:00 Session 15BD: Kolokwium: Henri Bergson: zapomniany filozof. Odrodzenie Bergsonizmu w XXI wieku / Colloquium: Henri Bergson: a forgotten philosopher. The revival of Bergsonism in the 21st century

„Żyje pośród nas myśliciel, którego nazwisko jest dziś na ustach wszystkich, który zdaniem uznanych filozofów wart jest porównań do  najlepszych, a który za pomocą swego pióra i umysłu zniweczył wszelkie  przeciwności i zdobył czytelników tak na uniwersytetach, jak i poza nimi. Ponad wszelką wątpliwość i za powszechnym konsensusem prace Pana  Henri Bergsona uznane zostaną przez przyszłe pokolenia za jedne z najbardziej charakterystycznych, płodnych i chwalebnych naszego stulecia. Wyznaczają ważny, niezapomniany moment w dziejach. Otwierają pewien etap w myśli metafizycznej. Ustanawiają zasadę rozwoju, której granic nie sposób zmierzyć. Po długim namyśle, z pełną  świadomością znaczenia mych słów, mam zaszczyt ogłosić rewolucję,  której skutki mogą równać się Kantowskiej, a nawet Sokratejskiej.”

(Edouard Le Roy, A New Philosophy: Henri Bergson, 1912)

Francuski  filozof  Edouard  Le  Roy,  jak  się  okazało,  błędnie  wró żył  Bergsonowi  sukces.  Przyszłe  pokolenia  nie  spojrzały  bowiem  łaskawym  okiem  na jego mistrza.  Jego  prace  zostały w większości zignorowane przez kolejnych  filozofów do tego stopnia, że obecni  adepci  ,ilozo,ii  nierzadko  koń czą  edukację,  nie  mając  w  ogóle  do  czynienia  z  myślą  Bergsona.  A  jednak  w  owym  czasie  Bergson  był  na  ustach  wszystkich.  W  swoim  wystąpieniu przedstawię zarówno szczyt kariery, jak i okres zapomnienia Bergsonowskiej  myśli,  a  także wspó łczesne  tendencje  wykorzystywania  Bergsonizmu  w  filozofii,  świadczące o odrodzeniu myśli XX-wiecznego filozofa. 

Proponowane kolokwium dotyczyć będzie prezentacji sylwetki filozofa, Henri Bergsona, zarówno ponad 100 lat temu, u szczytu jego kariery, jak i obecnie, kiedy to od około 2015  roku obserwujemy renesans jego myśli, nieprzystający nawet do odrodzenia Bergsonizmu  zainspirowanego  analizami  Deleuze’a  z  lat  80./90.  XX  wieku.  W  pierwszej  kolejności zaprezentowany zostanie Bergson jako filozof, którego popularność na początku XX wieku  nie mogła się mierzyć z żadną inną. Jak podają historycy, na wykłady Bergsona w Collège  de  France  ustawiały  się  kolejki  Paryskiej  inteligencji,  spragnionej,  by  posłuchać  poczytnego filozofa, ku irytacji jego uczniów, któ rzy nieraz nie byli w stanie wejść na salę  wykładową.  Nic  dziwnego,  skoro filozof  został  pó źniej  doceniony  przez  szersze  grono  otrzymując Literacką Nagrodę Nobla za 1927 r. Mówi się, że wykład Bergsona w Nowym  Jorku spowodował pierwszy tak duży korek na Manhattanie. A nie była to bynajmniej jego  pierwsza wizyta w tym kraju, gdyż jako autorytet został poproszony przez rząd francuski  do wzięcia udziału w misji dyplomatycznej, któ rej celem było przekonanie ówczesnego  prezydenta  Stanów  Zjednoczonych,  Woodrowa  Wilsona,  do  przystąpienia  do  I  wojny  światowej  celem  jej  szybszego  zakoń czenia.  Mimo  tak  wielkiej  popularności,  Henri  Bergson,  syn  polskiego  pochodzenia  kompozytora Michała  Bergsona,  nie  dążył  ani  nie  pragnął takiej sławy. Pokornie przyjmował ogromne tłumy Paryżan na swych wykładach,  nie odchodząc od realizacji sylabusa ani o jotę. Dowodzą tego zapiski wykładów Bergsona  z początku XX wieku, m.in. o „idei czasu” z lat 1901-1902 albo o "historii idei czasu” z lat  1902-1903,  które  zostały wydane  ostatnimi laty (od  2016  r.) staraniami wydawnictwa  PUF,  nota  bene  wbrew  woli  Bergsona  wyrażonej  w  jego  testamencie.  Część  wykładów  odnaleziono w materiałach zdeponowanych przez spadkobierców Charlesa Péguy, który  wiernie notował każde słowo wypowiadane przez mistrza podczas wykładów. 

W ten oto sposób nastąpi przejście do omówienia renesansu myśli filozofa. Nie dotyczy to  wyłącznie  najnowszych  publikacji  jego  wykładów,  lecz  znacznego  wzrostu  zainteresowania myślą  filozofa, co widać już chociażby po liczbie  opracowań  i polemik  dotyczących  ró żnych  wątków  Bergsonizmu.  W  ostatnich  latach  znacznie  wzrosła  też  liczba  konferencji  organizowanych  na  temat  Bergsonizmu,  nie  wyłączając  tej  zorganizowanej  przeze  mnie  w  ubiegłym  roku  w  100-lecie  rocznicy  słynnej  debaty  Bergsona z Einsteinem na temat istoty czasu. Założone w 2006 roku Société des amis de  Bergson poszerzyło swoją działalność w roku 2018 organizując szereg dorocznych sześciu  spotkań  na  całym  świecie pod  nazwą  Global  Bergsonism  Research  Project,  na  któ rych  zostaną omówione różne aspekty Bergsonizmu. Mniej więcej w tym samym czasie szereg  zarówno młodych, jak i bardziej doświadczonych badaczy Bergsona, łącznie z piszącą te  słowa,  rozpoczęło  pracę  nad  utworzeniem  nowej  bibliografii  Bergsona.  Myśl  filozofa  wykorzystywana jest obecnie w szerokim kręgu dyscyplin, w tym m.in. w badaniach nad zmianą klimatyczną i środowiskiem, w neuronauce, w badaniach nad kolonializmem. Te  i inne  aspekty  renesansu  Bergsonizmu,  jaki  właśnie  obserwujemy  na  świecie,  zostaną  poruszone na spotkaniu, którego plan będzie wyglądał następująco: 

 1. Henri Bergson - filozof na miarę XX wieku. 
 2. Recepcja Bergsona na świecie, w tym w Polsce.
 3. Zanik zainteresowania i pró ba „reanimacji” Bergsonizmu przez Deleuza.
 4. Powrót do debaty Bergsona z Einsteinem: Latour, Canales, During.
 5. Nowe ścieżki Bergsonizmu

Abstrakt wystąpienia dr hab. Zbigniewa Orbika, prof. PŚ.

Abstrakt wystąpienia dr Elżbiety Walerich.

Location: aula A3
12:00-13:00 Session 16: Kolokwium: Performans filozoficzny / Colloquium: Philosophical performance

Jeśli liczba zainteresowanych przekroczy limit miejsc dostępnych w sali, pierwszeństwo wstępu będą mieli uczestnicy, którzy zgłoszą chęć udziałi w wydarzeniu, wysyłając wiadomość pod adres daniel.sobota@ifispan.edu.pl. / If the number of attendants exceeds the capacity of the room, priority will be given to those who register for the event by sending an email to the email address of prof. Sobota: daniel.sobota@ifispan.edu.pl

 

Location: sala -08
13:00-15:00Przerwa obiadowa / Lunch break
16:45-17:00Przerwa kawowa / Coffee break
17:00-19:15 Session 18AA: Sekcja Antropologii Filozoficznej

Moduł V (ścieżka A): Szczegółowe problemy antropologii filozoficznej (I)

Location: sala 2.04
17:00
Renauda Barbarasa fenomenologia pragnienia (abstract)
17:30
Ricœura z Sartrem spór o wyobraźnię i niektóre jego antropologiczne implikacje (abstract)
18:00
Wzajemność i intersubiektywność w Paula Ricoeura filozofii uznania (abstract)
18:30
Chiazm użycia i potrzeby. Komentarz do (ge-)brauchen u Heideggera (abstract)
17:00-19:15 Session 18AB: Sekcja Antropologii Filozoficznej

Moduł V (ścieżka B): Szczegółowe problemy antropologii filozoficznej (II)

Chair:
Location: sala 2.05
17:00
Ontologiczne podstawy woli i struktury aktów woli (abstract)
17:30
Hierarchiczne uporządkowanie elementów strukturalnych i funkcjonalnych w człowieku (abstract)
18:00
Homo affectivus jako antropologiczna konsekwencja koncepcji serca i koncepcji uczuć w filozofii Dietricha von Hildebranda (abstract)
18:30
Człowiek bytem z pogranicza i jego trojaka aktywność (abstract)
17:00-19:15 Session 18AC: Sekcja Dydaktyki Etyki i Filozofii

Moduł V: Metody kształcenia filozoficznego

Location: sala 2.03
17:00
Warsztaty z dociekań filozoficznych – metoda kształcenia ustawicznego (lifelong learning) (abstract)
17:30
Nauczanie filozofii i ocenianie oparte na kompetencjach (abstract)
18:00
Idea guru jako model dla edukacji filozoficznej? Możliwości, ograniczenia, perspektywy (abstract)
18:30
Dociekania filozoficzne z dziećmi i młodzieżą jako metoda edukacji charakteru (abstract)
17:00-19:15 Session 18AD: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

Moduł V: Metafilozofia i aksjologia epistemologiczna

Location: sala 1.17
17:00
Czy Pierre Duhem był fenomenalistą? (abstract)
17:25
W kierunku zdrowego epistemicznego środowiska społecznego. Nowe spojrzenie na responsybilistyczną epistemologię cnót (abstract)
17:50
Mądrość jako połączenie wiedzy, znajomości i umiejętności (abstract)
18:15
Impuryzm w sprawie problemu progu a samooszustwo epistemiczne (abstract)
18:40
Problematyczność wiedzy a priori (abstract)
17:00-19:15 Session 18AE: Sekcja Estetyki i Filozofii Sztuki

Moduł V (ścieżka A)

Location: sala 0.01
17:00
Estetyka a zagadnienie zewnętrzności w brytyjskiej teorii spekulatywno-kulturowej (abstract)
17:30
Estetyka percepcji Heinricha Wölfflina – embodiment i architektura (abstract)
18:00
O źródle znaczenia dzieła projektowego (abstract)
18:30
Estetyka Salomona Maimona (abstract)
17:00-19:15 Session 18AF: Sekcja Estetyki i Filozofii Sztuki

Moduł V (ścieżka B)

Location: sala 0.02
17:00
Badania "nad" i badania "w". Dwie perspektywy teorii sztuki (abstract)
17:30
Estetyka a zwrot spekulatywny współczesnego realizmu – zarys współczesnej debaty nt. dostępu do tego, co nieludzkie w kontekście estetycznym. (abstract)
18:00
Od „estetyki wczucia” do „estetyki afektywnej” – zmiana kategorialna czy nowy obszar badań? (abstract)
18:30
Transimmanecja sztuki w filozofii Jeana-Luca Nancy'ego (abstract)
17:00-19:15 Session 18AG: Sekcja Etyki Normatywnej i Metaetyki

Moduł V: Namysł i teoria etyczna

Location: sala 1.15
17:00
O dwóch rodzajach rozumowania w moralności i etyce (abstract)
17:30
O dopuszczalnych interpretacjach możliwości fizycznej w zasadzie „Powinność implikuje możliwość” (abstract)
18:00
Kognitywizm antyrealistyczny a teoria uprawdziwiania (abstract)
18:30
Bernarda Mandeville’a zastosowania paradoksu i ironii w koncepcji natury człowieka i moralności (abstract)
17:00-19:15 Session 18AH: Sekcja Etyki Stosowanej

Moduł V (ścieżka A): Etyka - Tożsamość - Narracja

Location: sala 0.05
17:00
Tożsamość narracyjna jako warunek autentycznej podmiotowości prawnej (abstract)
17:30
O etyczności perswazji na przykładzie retoryki rewolucji w polskiej literaturze 1905 roku (abstract)
18:00
Etyka komunikacji w miłości. Studium przypadku bohaterów "Ciemnej nocy miłości" M. Gogacza (abstract)
17:00-19:15 Session 18AI: Sekcja Etyki Stosowanej

Moduł V (ścieżka B): Etyka biznesu, cz. 2

Location: sala 0.06
17:00
Does Economic Education Influence Students’ Morality? Economists and the Trolley Problem (abstract)
17:30
Etyczne koncepcje przywództwa i ich kontrproduktywny wpływ na nieetyczne zachowania pracowników (abstract)
18:00
Bioetyka - źródło nowej inspiracji dla etyki biznesu i finansów (abstract)
18:30
Jakość życia w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej na przykładzie wskaźnika rozwoju społecznego HDI (abstract)
17:00-19:15 Session 18AJ: Sekcja Filozofii Działania

Moduł V

Location: sala 2.22
17:00
Grupy i ich działania (abstract)
17:30
Pojęcie działania w teorii Henriego Bergsona (abstract)
18:00
Analiza działania. Racje i sytuacje (abstract)
18:30
Czy warto podejmować racjonalne decyzje? Kontekst zarządzania (abstract)
17:00-19:15 Session 18AK: Sekcja Filozofii Feministycznej i Gender Studies

Moduł V

Location: aula A2
17:00
Transmattering in the making. (abstract)
17:25
Pojęcie kobiecości w systemie niebinarnym (abstract)
17:50
Doświadczenie interpłciowości w horyzoncie usedymentowanej binarności. (abstract)
18:15
Przecięcia inności: Kobieta jako Inna i Homoseksualista jako Inny (abstract)
18:40
Czy teorie feministyczne mogą wyjść poza binaryzm i płeć? Rosi Braidotti w rozmowie z Paulem Preciado (abstract)
17:00-19:15 Session 18AL: Sekcja Filozofii Kultury

Moduł V

Location: sala 2.20
17:00
"Nie ma nic przyjemniejszego niż takie chwile”: muzyka jako subtelna rozrywka. Złożony portret muzyka we współczesnych filmach i filmowych adaptacjach literatury (abstract)
17:30
O postmodernizmie po latach (abstract)
18:00
Ignace Meyerson's Historical Psychology: A Method for Approaching Human Diversity Across Time and Culture (abstract)
18:30
Problematyka indywiduacji w pracach Gilberta Simondona, Gillesa Deleuze’a i Bernarda Stieglera, czyli jak przeciwdziałać kapitalistycznym mechanizmom produkcji bezwolnego konsumenta. (abstract)
17:00-19:15 Session 18AM: Sekcja Filozofii Polskiej

Moduł V (ścieżka A)

Location: sala 1.06
17:00
Jak kobiety przyczyniły się do instytucjonalizacji filozofii polskiej? (abstract)
17:30
Aniela Meyer-Ginsberg (1902-1986) – mniej znana uczennica Władysława Witwickiego (abstract)
18:00
Zagadnienie konstytucji w estetyce Leopolda Blausteina (abstract)
17:00-19:15 Session 18AN: Sekcja Filozofii Polskiej

Moduł V (ścieżka B)

Location: sala 1.07
17:00
Bohdan Kieszkowski (1904-1997): życie - prace - recepcja (abstract)
17:30
Martwy Dom (po)nowoczesności. O krytyce kultury Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. (abstract)
18:00
O problematyczności sensu. Konstytutywny motyw antropologii filozoficznej Leszka Kołakowskiego (abstract)
18:30
Człowiek wobec utraty sensu istnienia. Egzystencjalizm Tadeusza Płużańskiego. (abstract)
17:00-19:15 Session 18AP: Sekcja Filozofii Polskiej

Moduł V (ścieżka C): Prezentacja wyników projektu "Inedita Kazimierza Twardowskiego"

W latach 2016-2023 realizowany był projekt „Inedita KazimierzaTwardowskiego”, mający na celu edycję nieopublikowanego dotąd dorobku twórcy filozoficznej Szkoły Lwowsko-Warszawskiej oraz dygitalizację zasobów nieopracowanej dotąd jego spuścizny rękopiśmiennej. Wykonane w ramach projektu edytorskie potwierdzają dawno już wysuwaną hipotezę, zgodnie z którą inedita obejmują dużą i bardzo wartościową część dorobku Twardowskiego, i dopiero jej znajomość pozwala na pełną ocenę jego wkładu w powstanie nowoczesnej filozofii polskiej. Przedstawione zostaną rezultaty projektu:zawartość przygotowanych publikacji oraz zasobów cyfrowych. Omówionychzostanie w szczególności siedem tomów Ineditów:

 • Tom I. Logika cz. I (red. J. Jadacki)
 • Tom II. Metafizyka i epistemologia (red. A. Brożek i J. Jadacki)
 • Tom III. Logika cz. II (red. A. Horecka)
 • Tom IV. Dydaktyka (red. A. Brożek)
 • Tom V. Historia Filozofii (red. W. Rechlewicz)
 • Tom VI-VII. Korespondencja polska (red. A. Brożek i J. Jadacki)

Zostanie również zaprezentowana zawartość elektronicznego Filozoficznego Archiwum Lwowskiego (FAL) i sposób korzystania z jego zasobów.

Location: sala 1.08
17:00-19:15 Session 18AQ: Sekcja Filozofii Prawa

Moduł V: Z powrotem do filozofii

Location: sala 2.31
17:00
Filozoficzne uzasadnienie postulatu udziału przedstawiciela sędziów społecznych w krajowych radach sądownictwa (abstract)
17:30
Is European Digital Policy Justified? (abstract)
18:00
Filozoficzna koncepcja natury ludzkiej w pracach Bronisława Wróblewskiego (abstract)
17:00-19:15 Session 18AR: Sekcja Filozofii Przyrody

Moduł V: Ekofilozofia

Location: sala 0.33
17:00
Czy etyka cnót środowiskowych może być odpowiedzią na kryzys ekologiczny? (abstract)
17:25
Umiar jako wartość bezwzględna etyki środowiskowej (abstract)
17:50
Przypadłościowy charakter dualizmu natury i kultury w kontekście ekologii integralnych (abstract)
18:15
Czas w ochronie przyrody (abstract)
18:40
Globalne ocieplenie - Raport Filozofa (abstract)
17:00-19:15 Session 18AS: Sekcja Filozofii Religii

Moduł V

Location: sala -08
17:00
Mistycyzm Russella i Wittgensteina a zasada antyirracjonalizmu (abstract)
17:30
Nawrócenie religijne a rewolucja pojęciowa (abstract)
18:00
Czy papież może w sposób wiążący ogłosić własną nieomylność? Analiza pragmatyczno-logiczna (abstract)
18:30
Wolicjonalność cnoty wiary religijnej w ujęciu niektórych filozofów analitycznych (abstract)
17:00-19:15 Session 18AT: Sekcja Filozofii Społecznej i Polityki

Moduł V (ścieżka A)

Location: sala 0.03
17:00
Compulsion, Infringements, and Absolute Rights (abstract)
17:30
Who is the Subject of Freedom (abstract)
18:00
On epistemology of war (abstract)
18:30
Practice Theory and Speech Acts (abstract)
17:00-19:15 Session 18AU: Sekcja Filozofii Społecznej i Polityki

Moduł V (ścieżka B)

Location: sala 0.04
17:00
Dobra/zła nadzieja (abstract)
17:30
Filozofia RON 2.0. (abstract)
18:00
"Jezus z karabinem, czyli rewolucyjna wersja chrześcijaństwa" (abstract)
18:30
Wywrotowość i niewywrotowość filozofii spekulatywnej. (abstract)
17:00-19:15 Session 18AV: Sekcja Filozofii Techniki i Nowych Technologii

Moduł V

Location: sala 2.33
17:00
Kiedy reprezentacja staje się symulacją. Status semiotyczny wirtualnej rzeczywistości (abstract)
17:30
Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości do badań nad migrantkami i migrantami (abstract)
17:00-19:15 Session 18AW: Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki

Moduł V

Location: sala 1.20
17:00
Dusza w potocznej antropologii: przyczynek do identyfikacji typów ontologicznej architektury naiwnego spirytualizmu (abstract)
17:30
Qualia a fizykalizm: perspektywa nowej strategii argumentacyjnej. (abstract)
18:00
Teoria świadomości dla realistów naiwnych (abstract)
17:00-19:15 Session 18AX: Sekcja Logiki

Moduł V

Location: sala 1.03
17:00
Panorama logik niefregowskich (abstract)
17:30
Czym są sprzeczności deiktyczne? (abstract)
18:00
Warunki prawdziwości i prawdopodobieństwo okresów warunkowych (abstract)
18:30
Różnica między Ewidencyjną a Kauzalną Teorią Decyzji. Kiedy prawdopodobieństwo okresu warunkowego nie jest identyczne z prawdopodobieństwem warunkowym? (abstract)
17:00-19:15 Session 18AY: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

Moduł V

Location: sala 1.28
17:00
O głównych problemach badawczych Szkoły Lwowsko-Warszawskiej i jej kontynuacji. (W 100 rocznicę Pierwszego Polskiego Zjazdu Filozoficznego) (abstract)
17:30
O pewnym związku między służbą wojskową Stanisława Leśniewskiego a językiem jego systemu logicznego (abstract)
18:00
Inżynieria pojęciowa a metoda eksplikacji: Quine versus Carnap (abstract)
18:30
Aksjologiczne i prakseologiczne aspekty retrakcji publikacji naukowych — autorstwo jako wartość (abstract)
17:00-19:15 Session 18AZ: Sekcja Ontologii i Metafizyki

Moduł V

Location: sala 1.29
17:00
Ontologia semiotyczna jako współczesna forma metafizyki (abstract)
17:30
Elementy teorii bytu w filozofii Williama Jamesa (abstract)
18:00
Egzystencja i esencja w sztuce filmowej (abstract)
18:30
Istnienie nieuświadomione - reinterpretacja istnienia w świetle śunjaty (abstract)
17:00-19:15 Session 18BA: Sekcja Pozaeuropejskich Tradycji Filozofii

Moduł V

Location: sala 2.21
17:00
Czy istnieje filozofia w Azji? (abstract)
17:30
Buddhist Phenomenology and Bodhisattva Ideal: Insights from the Bodhicaryāvatāra of Śāntideva (abstract)
18:00
Ālaya-vijñāna and its misunderstanding as the self (abstract)
18:30
The Concept of 'Buddha-Nature' in Women and Its Relationship to Japanese Buddhist Teachings on Menstruation (abstract)
17:00-19:15 Session 18BB: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

Moduł V

Location: sala 1.19
17:00
Two overlooked problems for standard contextualist semantics for epistemic modals and a new contextualist solution to them (abstract)
17:30
O modelowaniu wypowiedzi ocennych (abstract)
18:15
Conceptual Engineering and the Philosophical Fallacies of Language (abstract)
18:45
Rola wiedzy o relacjach w ujednoznacznianiu zdań z wieloma kwantyfikatorami – badanie eksperymentalne (abstract)
17:00-19:15 Session 18BC: Kolokwium (dwa wykłady): Filozofowie o przyszłości świata / Colloquium (two lectures): Philosophers about the future of the world

Wykłady / Lectures:

 • dr hab. Jan Wadowski, prof. PWr: Przyszłość człowieka jako więź i wyzwolenie / Future of the mankind as a bond and liberation

Abstrakt / Abstract (in Polish):

W wystąpieniu przedstawiam wizję człowieka i jego świadomości, które zawarłem w książce Traktat o więzi i wyzwoleniu. Jest to zarys systemu filozoficznego bazującego na trzech koncepcjach inteligencji: racjonalnej, emocjonalnej (Goleman) i duchowej (Zohar, Marshall). Świadomość (także pozaludzka) opisywania jest tu jako współ-jaźń. Współ-jaźń osadzona jest w sieci więzi a jej rozwój polega na dojrzewaniu w trzech wymiarach inteligencji (EQ, IQ, SQ). Koncepcja ta jest więc próbą uchwycenia dynamiki rzeczywistości ludzkiej przejawiającej się poprzez rozwój współ-jaźni w modelu spiralnym: od więzi do wyzwolenia. Sprzeciwiając się ujęciom redukcyjnym, podejmuję próbę stworzenia koncepcji człowieka, która posiada walor metafizyczny. W idei wyzwolenia nie chodzi o eskapizm, ale o realizację naszego spełnienia w wymiarze syntezy, a więc możliwej mądrości. 

 • dr hab. W. Julian Korab-Karpowicz, prof. UO: Ewolucyjność i harmonia społeczna / Evolutionity and a social harmony

Abstrakt:

W Traktacie polityczno-filozoficznym i innych książkach piszę o harmonii społecznej oraz ludzkiej ewolucji. Dowodzę, że szczęście to nie złudna wartość ulotnej chwili przyjemności, ale samorealizacja wynikająca ze spełnionego życia. Samorealizacja wyraża się nie tylko w osiąganiu celów materialnych i społecznych, ale także w kształtowaniu postaw etycznych i rozwoju naszych cech osobowych. Jednakże, określając harmonię społeczną, jako środowisko, w którym możemy się w pełni samorealizować, nie narzucam nikomu ustalonego modelu samorealizacji czy dobrego życia. Utrzymuję, że sprawą ważną jest, aby każdy z nas miał możliwość samorealizacji i dążenia do szczęścia, ale nikt nie czynił tego kosztem innych. W tym świecie, w którym wojny i narastające konflikty zagrażają przyszłości ludzkości, od świadomości naszego rozwoju, intelektualnego i moralnego, zależy dalsza ludzka ewolucja. Zadaję więc pytanie na temat naszej przyszłości. Czy czeka nas koniec historii czy też reset historii, albo nuklearna anihilacja? A może będzie to ewolucyjność, czyli nowa epoka ewolucyjna w dziejach ludzkości, która zastąpi obecną ponowoczesność?

Abstract:

In my Tractatus Politico-Philosophicus and other books I write about social harmony and human evolution. I try to prove that happiness is not merely a fleeting moment of pleasure, but our self-realization resulting from a rewarded life. Self-realization is achieved in attaining our material and social goals, but also in forming our ethical attitudes and in developing of personal characteristics. Nevertheless, when describing social harmony, as an environment in which we can fully self-realize ourselves, I do not attempt to impose a fixed model of self-realization or a good life on anyone. I claim that it is important that each of us has the opportunity to self-realize and strive for happiness, but no one should do this at the expense of others. In this world, where wars and conflicts endanger the future of humankind, it is essential that we think about human evolution that depends on our development, intellectual and moral. So I am asking a question about our future. Is the end of history or a reset of history that await us, or a nuclear annihilation? Or perhaps, we could be wise enough to transit to evolutionity, i.e. a new evolutionary age in the history of humanity, which will replace the current postmodernity?

Location: aula A4
19:15-21:00Kolacja / Dinner
Friday, September 15th

View this program: with abstractssession overviewtalk overview

09:00-10:30 Session 20: Wykład plenarny 5 / Plenary lecture 5
Location: aula A3
09:00
Zmiany paradygmatów w metafizyce współczesnej. Od eliminacji do deflacji / Paradigm shifts in contemporary metaphysics. From elimination to deflation (abstract)
10:30-10:45Przerwa kawowa / Coffee break
10:45-13:00 Session 21A: Sekcja Antropologii Filozoficznej

Moduł VI: Szczegółowe problemy antropologii filozoficznej (III)

Location: sala -27
10:45
Człowiek i księgozbiór. Próba ujęcia zagadnienia z punktu widzenia antropologii filozoficznej (abstract)
11:15
O ewolucji cywilizacji zachodniej w perspektywie filozofii człowieka (abstract)
11:45
Dlaczego ludzie się przejmują? (abstract)
12:15
O istocie filozofii (abstract)
10:45-13:00 Session 21B: Sekcja Dydaktyki Etyki i Filozofii

Moduł VI: Zróżnicowanie problematyki kształcenia filozoficznego

Location: sala 2.03
10:45
Konwencje antropologiczne w nauczaniu przedmiotów filozoficznych (abstract)
11:10
Edukacja filozoficzna jako sposób na kryzys w polskiej szkole średniej. Propozycja związana z koncepcją wykształcenia ogólnego (abstract)
11:35
Między teorią a praktyką dydaktyki etyki w szkole podstawowej i nie tylko, Czyli co chcemy wzbudzić w młodym człowieku? (abstract)
12:00
Czyja prawda jest prawdziwsza? Wyzwania przed szkolną edukacją humanistyczną w dobie polaryzacji politycznej społeczeństwa oraz rodziców i uczniów (abstract)
12:25
Prawda – zagubiony paradygmat edukacji filozoficznej (abstract)
10:45-13:00 Session 21C: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

Moduł VI: Kontekst odkrycia

Location: sala 1.17
10:45
Subject, Method of Cognition and World views in the Social Epistemology (abstract)
11:10
Czy refleksja zmienia epistemiczny efekt Knobe'a? (abstract)
11:35
Doświadczenie psychodeliczne a epistemologia metafizyki (abstract)
12:00
Kontrastywizm epistemiczny. Wiedza jako relacja ternarna "S wie, że p a nie q" (abstract)
12:25
Ćwiczenie (własnej) świadomości jako warunek uprawiania filozofii świadomości? (abstract)
10:45-13:00 Session 21D: Sekcja Estetyki i Filozofii Sztuki

Moduł VI (ścieżka A)

Location: sala 0.01
10:45
Co o człowieku mówi sztuka teatru? (abstract)
11:15
„Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo, i czemu jęczysz we mnie?” (ps. 42). Podstawy fenomenologicznej estetyki liturgii (abstract)
11:45
Ku metafizyce twórczości – punkt widzenia twórcy i droga twórcy (abstract)
12:15
Między estetyką a teologią. S. Kierkegaard i H. U von Balthasar. (abstract)
10:45-13:00 Session 21E: Sekcja Estetyki i Filozofii Sztuki

Moduł VI (ścieżka B)

Location: sala 0.02
10:45
"Świadomość estetyczna" w filozofii Jean-Paul Sartre'a (abstract)
11:15
Antybohater w literaturze i w filmie. Perspektywa filozofii egzystencji (abstract)
11:45
Kwestia reprezentacji a globalny konflikt (abstract)
12:15
Krytyka krytyki fotografii przemocy (abstract)
10:45-13:00 Session 21F: Sekcja Etyki Normatywnej i Metaetyki

Moduł VI: Natura i funkcje moralności

Location: sala -34
10:45
Po co nam moralność? O funkcjach moralności i pożytkach z odwoływania się do nich na przykładzie funkcji soterycznych (abstract)
11:15
Minima moralia? Pytania o „małą etykę” i perspektywy jej rozwoju (abstract)
11:45
Oblicze Innego w myśli J.P. Sartre’a i E. Levinasa: zabójstwo czy wyzwolenie? (abstract)
12:15
Wiele twarzy genealogii moralności (abstract)
10:45-13:00 Session 21G: Sekcja Etyki Stosowanej

Moduł VI (ścieżka B): Etyka biznesu cz. 3

Location: sala 2.20
10:45
W stronę kulturoznawstwa przyrodniczego: założenia teoretyczne i konsekwencje etyczno-gospodarcze (abstract)
11:15
Nowe instytucje dla gospodarki opartej na sztucznej inteligencji – założenia etyczne (abstract)
10:45-13:00 Session 21H: Sekcja Filozofii Prawa

Moduł VI: Teoria prawa

Location: sala 1.03
10:45
Metateoria demarkacji prawa publicznego i prywatnego (abstract)
11:15
Triada "Praktyka prawna-Normy prawne-Racje" w Praktycystycznej Teorii Prawa George'a Pavlakosa (abstract)
11:45
Powszechne a prawne użycie wyrażeń językowych. Pomiędzy semantyką minimalną a eliminatywizmem znaczeniowym (abstract)
12:15
The Rule of Law versus Rechtsstaat (abstract)
10:45-13:00 Session 21I: Sekcja Filozofii Religii

Moduł VI

Location: sala -08
10:45
Antyteodycea – nowe ujęcie problemu zła (abstract)
11:15
Argumnet Alvina Plantingi przeciwko naturalizmowi (abstract)
11:45
Rozumienie prostoty Bożej w ujęciu Williama Manna (abstract)
12:15
Kompatybilizm teologiczny a relacja kontrfaktycznej zależności (abstract)
10:45-13:00 Session 21J: Sekcja Logiki

Moduł VI (ścieżka A)

Location: sala 1.18
10:45
Logiczna teoria działań i norm: założenia i warunki stosowalności (abstract)
11:15
Teza Hume’a z perspektywy sytuacyjnej (abstract)
11:45
Współpraca Stanisława Leśniewskiego z Heinrichem Scholzem i jego szkołą w świetle niedawno odnalezionych materiałów archiwalnych (abstract)
12:15
Korespondencja Jana Łukasiewicza z Heinrichem Scholzem 1943-1944: prezentacja wyników logiczno-matematycznych (abstract)
10:45-13:00 Session 21K: Sekcja Logiki

Moduł VI (ścieżka B): Prezentacja wyników wypracowanych do tej pory w ramach projektu Coming to Terms: Proof Theory Extended to Definite Descriptions and other Terms” (ExtenDD)

Location: sala 1.19
10:45-13:00 Session 21L: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

Moduł VI

Location: sala -33
10:45
Kosmologia jako nauka interdyscyplinarna (abstract)
11:15
Unikatowość i przygodność w dziejach Ziemi i życia a poznawalność przeszłości (abstract)
11:45
W obronie historycyzmu. O możliwości typikalnego przewidywania historycznego (abstract)
12:15
Kryterium prostoty w sporze o antropomorfizację (abstract)
10:45-13:00 Session 21M: Sekcja Ontologii i Metafizyki

Moduł VI

Location: sala 0.43
10:45
Qualia a dowód ontologiczny: próba wzajemnego powiązania obu zagadnień. (abstract)
11:15
Perzanowskiego teoria analizy i syntezy w ujęciu ontologii topologicznej (abstract)
11:45
Spór o udział analogii w dowodzeniu istnienia Boga i określeniu jego natury (abstract)
10:45-13:00 Session 21N: Sekcja Pozaeuropejskich Tradycji Filozofii

Moduł VI

Location: sala 0.33
10:45
How are ‘Others’ Different from Buddhists? The Emergence of the Study of ‘Heretical’ Rationalities in the Twelfth-Century Tibet (abstract)
11:15
Projekt reorganizacji percepcji w buddyjskich tantrach (abstract)
11:45
Koncepcja nieuwarunkowania (asaṃskr̥ta) a problem transcendencji i realności w buddyzmie mahajany (abstract)
10:45-13:00 Session 21P: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

Moduł VI

Location: aula A3
10:45
Prawda jako norma oceny twierdzeń (abstract)
11:15
Fikcyjne gry językowe a pojęcie rozumienia w pismach późnego Wittgensteina. Przyczynek do filozofii edukacji (abstract)
12:00
Stanisława Ossowskiego “odtwarzanie przedmiotów”- w kontekście współczesnych wątków filozoficznych (abstract)
12:30
Szum w komunikacji: próba klasyfikacji (abstract)
13:00-15:00Przerwa obiadowa / Lunch break
15:00-16:30 Session 22: Wykład plenarny 6 / Plenary lecture 6
Location: aula A4
15:00
Paradoks wolnej woli – między determinacją a wolnością. Od św. Augustyna do Jana Dunsa Szkota / Free will paradox – between determinacy and freedom. From Augustine to John Duns Scotus (abstract)
16:30-16:45Przerwa kawowa / Coffee break
19:15-21:00Kolacja / Dinner
Saturday, September 16th

View this program: with abstractssession overviewtalk overview

11:15-11:30Przerwa kawowa / Coffee break