12PZF: 12 POLSKI ZJAZD FILOZOFICZNY
Maciej Raźniak
Affiliation: Uniwersytet Warszawski
Pages in this Program
Program
Program for Friday, September 15th
Program for Wednesday, September 13th
Slides