12PZF: 12 POLSKI ZJAZD FILOZOFICZNY
Adrian Stencel
Affiliation: Instytut Filozofii Uniwersytet JagielloĊ„ski
Pages in this Program
Program
Program for Thursday, September 14th