12PZF: 12 POLSKI ZJAZD FILOZOFICZNY
Piotr Bylica
Affiliation: Instytut Filozofii Uniwersytet Zielonogórski
Pages in this Program
Program
Program for Tuesday, September 12th