SMA 2020: SOCIETY FOR MARKETING ADVANCES
Sandhya G
Affiliation: Amrita Vishwa Vidyapeetham
Web page: https://www.amrita.edu/faculty/sandhya-g
Pages in this Program
Program
Program for Friday, November 6th