ICTERI-2020: 16TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ICT IN RESEARCH, EDUCATION AND INDUSTRIAL APPLICATIONS
PROGRAM FOR THURSDAY, OCTOBER 8TH: TALK VIEW
Days:
previous day
next day
all days

View: with abstractssession overview

9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
09:30-15:00 On-site Registration, Virtual Room Information, and Helpdesk
10:00-10:30
Alexandr Kuznetsov, Anastasiia Kiian, Alexey Smirnov, Tetiana Kuznetsova
10:30-11:00
O. Gerasin, A. Topalov, M. Taranov, O. Kozlov, Y. Kondratenko
10:00-10:30
Lyudmyla Adaryukova, Oleksii Bychkov, Kateryna Merkulova, Alla Skyrda
11:00-11:30
Tetiana Bondarenko, Vladimir Stetsenko, Nadia Stetsenko, Galina Tkachuk
12:00-12:30
Oleksii Matviichuk, Serhii Podlasov, Svitlana Kulieznova
12:30-13:00
A. Bovtruk, І. Slipukhina, S. Mieniailov, P. Chernega, N. Kurylenko
13:00-13:30
І. Slipukhina, I. Chernetckiy, N. Kurylenko, S. Mieniailov, S. Podlasov
15:30-16:00
A. Spivakovsky, L. Petukhova, O. Anisimova, A. Horlova, V. Kotkova, A. Volianiuk
16:00-16:30
Liudmyla Nazarenko, Svitlana Palamar, Halyna Vaskivska, Liudmyla Nezhyva
15:00-15:30
Denis Kozlitin, Diana Kochmar, Tatiana Krystopchuk, Lyudmila Kozak