STIS-2022: SCIENCE AND TECHNOLOGY OF IRONMAKING AND STEELMAKING (STIS-2022)
PROGRAM FOR WEDNESDAY, DECEMBER 14TH: TALK VIEW
Days:
next day
all days

View: with abstractssession overview

9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
09:00-10:00 Inaugural talk (Dhiren Panda)
10:15-12:15
Mrigandra Singhai, Dharmendra Kumar Rajak, Rupram Sahu, Dr Sujoy Hazra
10:15-12:15
E. Mousa, H. Ahmed, H. Parathodiel, M. Elsadek, C. Andersson, K. Forsberg
10:15-12:15
Dr. Sanjay Agarwal, Dr Jagannath Pal
10:15-12:15
Chandan Kumar, Albin Rozario, Sujoy S. Hazra
10:15-12:15
Shrutee Lakshminarasimha, Suprit Jain, Govind Sharan Gupta
10:15-12:15
Samik Nag, Arijit Chakrabarty, Ujjwal Chaudhari, Padmapal, Uttam Singh
10:15-12:15
Ritesh Mishra, Paritosh Haldar, Nadeem Khan, Damodar Mittal
10:15-12:15
Rajeswar Chatterjee, Harish Alagani, S Varunkumar, Vasudevan Raghavan, Samik Nag
15:00-15:45
H. Ahmed, E. Mousa, K. Manu, M. Elsadek, C. Andersson, W. Yang
15:00-15:45
Avash Kumar Saha, Ramesh Kumar, Kashi Nath Malik, Arup Kumar Mandal
15:00-15:45
P.K. Tripathi, M. Raj, S.S. Yadav, D.S. Kumar, P.K. Ghorui
15:00-15:45
Gaurav Kumar, Anil Kumar Kothari, Sparsh, Virendra Kumar Bari
15:00-15:45
Rajeev Kumar Singh, Amitava Paul, Manish Kumar Singh
15:00-15:45
D. Ravichandar, T. Balusamy, M. Vidhyasagar, G. Balachandran
16:00-17:30
K.N. Malik, R. Kumar, R.K. Kalshyan, A.K. Saha, S. Ghorai, A.K. Mandal
16:00-17:30
Deepak Kumar, Manish Dev Patel, Arbind Kumar, Ranjan Kumar Singh
16:00-17:30
M. Pasupalak, V. Patil, R. Gorantla, R. Sah, V. Yanamadni
16:00-17:30
Jayasree Biswas, Kenneth Coley, Parsa Khanmohammadi Hazaveh
16:00-17:30
Mukund Manish, Satish D Kumar, Amareshappa N, Prabhat Kumar Ghorui
16:00-17:30
Albin Rozario, Sk Wasim Haidar, Manish M Pande, Sujoy Hazra
16:00-17:30
P. Sahoo, M. Thoke, K. Singh, P. Palai, M. Kadlay, V. Mahashabde
16:00-17:30
Milind Thoke, Prabeer Sahoo, Pabitra Palai, Mahesh Kadlay, Vinay Mahashabde
16:00-17:30
Prasenjit Singha, Ajay Kumar Shukla, Vijay Kumar