KRSS2021: KRYVYI RIH SPRING OF SUSTAINABILITY
Mykhailo Odintsov
Affiliation: Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
Pages in this Program
Program
Program for Friday, May 21st
Slides