KRSS2021: KRYVYI RIH SPRING OF SUSTAINABILITY
Uvaliyev Talgat
Affiliation: Abai university KazNPU
Pages in this Program
Program
Program for Wednesday, May 19th
Slides