KRSS2021: KRYVYI RIH SPRING OF SUSTAINABILITY
Oleksiy Kriukov
Affiliation: National University of Civil Protection
Pages in this Program
Program
Program for Wednesday, May 19th
Slides
Bio

Oleksiy Kriukov, Doctor of Sciences from Public Administration, Professor

http://nnvc.nuczu.edu.ua/uk/sklad-kafedri/10-kafedra-publichnoho-administruvannia-u-sferi-tsyvilnoho-zakhystu/100-kryukov-oleks-j-gorovich