SPSD2021: INTERNATIONAL CONFERENCE 2021 ON SPATIAL PLANNIING AND SUSTAINABLE CONFERENCE
PROGRAM FOR FRIDAY, NOVEMBER 26TH: TALK VIEW
Days:
previous day
next day
all days

View: with abstractssession overview

9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
09:10-10:30
Xiao Teng, Zhenjiang Shen, Yuntian Zhang, Guoan Fang, Wei Xu
09:10-10:30
Jae-Min Park, Seung-Hong An, Bok-Young Kim
09:10-10:30
Jen-Hao Cheng, Yen-Lyn Lin, Chieh-Lan Yu, Chien-Yuan Lin
09:10-10:30
Merve Yavas, Dogan Dursun
09:10-10:30
B. Soemardiono, R. Kharismawan, A.S. Mahendra, S.K. Moerad
09:10-10:30
Ni Ketut Agusintadewi, I Wayan Yuda Manik
10:40-12:00
Qian Wang, Jiao Zhang, Shixian Luo, Katsunori Furuya
10:40-12:00
Amar Akbar Ali, Rifai Mardin, Rahman Yuli Asmi, Wulandari Wulandari
13:10-14:30
Rahul Tiwari, Satyam Chaturvedi, Khushi Pandya
13:10-14:30
S. Su, Z. Gu, R. Qi, Z. Wei, Y. Liu, C. Wang, Y. Chen, Y. Tang
13:10-14:30
Jiaying Shi, Yuriko Yazawa, Tsuyoshi Honjo, Katsunori Furuya
13:10-14:30
Chen Hong Jie, Pai Jen Te, Liu Wen Hsiang
13:10-14:30
Xizi Xu, Noriko Akita, Sofia M. Penabaz-Wiley, Jiayi Jiang
13:10-14:30
Aleksandra Piekarska, Jianquan Cheng
14:40-16:00
Zhenjiang Shen, Xiao Teng, Yiwen Wang
16:10-18:00
Ruizhi Zhang, Linchuan Yang, Yang Chen