NACOME2022: THE 11TH NATIONAL CONFERENCE ON MECHANICS 2022
PROGRAM FOR SATURDAY, DECEMBER 3RD
Days:
previous day
all days

View: session overviewtalk overview

08:30-12:00 Session 7: Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cơ học Việt Nam lần thứ IX
 • 08h30 - 08h40: Tuyên bố lý do, Chào cờ, Giới thiệu đại biểu
 • 08h40 - 08h55: Bầu Chủ tịch đoàn; Thư ký Đại hội, thông qua chương trình Đại hội
 • 08h55 - 09h00: Báo cáo tình hình đại biểu dự Đại hội
 • 09h00 - 09h30: Báo cáo tổng kết công tác Hội và BCH nhiệm kỳ 2017-2022; phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2022-2027
 • 09h30 - 09h45: Báo cáo Điều lệ Hội Cơ học Việt Nam sửa đổi
 • 09h45 - 10h00: Báo cáo của Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2017-2022
 • 10h00 - 10h15: Báo cáo của Ban Tài chính nhiệm kỳ 2017-2022
 • 10h15 - 10h30: Phát biểu của Khách mời
 • 10h30 - 10h45: Thảo luận và thông qua các Báo cáo, Điều lệ sửa đổi
 • 10h45 - 11h00: Thông qua phương án nhân sự, quy chế bầu cử, bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Cơ học Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 và công bố kết quả bầu cử
 • 11h00 - 11h15: Thông qua Nghị quyết đại hội
 • 11h15 - 11h20: Bế mạc, chào cờ
 • 11h20 – 11h30: Giải lao
 • 11h30 - 12h00: Hội nghị Ban Chấp hành bầu Thường vụ, Chủ tịch, Tổng thư ký nhiệm kỳ 2022-2027
12:00-13:30Lunch

tại Tầng 2, Câu lạc bộ nhà ăn sinh viên Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội