ICNSC23: 20TH IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NETWORKING, SENSING AND CONTROL
PROGRAM FOR THURSDAY, OCTOBER 26TH: TALK VIEW
Days:
previous day
next day
all days

View: with abstractssession overview

9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
09:00-09:20
Zhijun Ding, Cong He, Shuo Li
09:20-09:40
Leifeng He, Guanjun Liu, Yantao Sun
10:00-10:20
Siham Kouidri, Chahinez Charef, Mohamed Hassane Moueddene
09:00-09:20
Yu Xie, Guanjun Liu, Mengchu Zhou, Lifei Wei, Honghao Zhu, Rigui Zhou
09:20-09:40
Wenhao Qian, Songnan Yu, Zheng Nie, Xiaoyu Sean Lu, Haoyue Liu, Bo Huang
09:20-09:40
Yi-Sheng Huang, Yi-Shun Weng, Yun-Zhi Lai, Jiliang Luo
09:40-10:00
Yu Wang, Yunni Xia, Tingyan Long, Jiale Zhao, Yawen Li
10:00-10:20
Eslam Mahmoud, Dalil Ichalal, Said Mammar
11:00-12:00 KeyNote 3 -Prof Abdelaziz Bouras - Blockchain-based Access Control for Secure Smart Enterprise Information Systems
14:10-14:30
Khalid Hamada, Rabah Ammour, Leonardo Brenner, Isabel Demongodin
14:30-14:50
W. Duo, S. Wang, M. Zhou, D. You, R. Wiśniewski, G. Bazydło
13:30-13:50
Cao Jiashuo, Yang Xuan, Sun Yuxiang, Zhou Xianzhong, Li Huaxiong
13:50-14:10
Mozhdeh Noroozi Rasoolabadi, Haibin Zhu, Chun Wang
14:10-14:30
Xin Xu, Zhen Yang, Jun Wu, Feng Chu
13:50-14:10
Tinghui Chen, Shuai Li, Xin Luo
14:10-14:30
Sara Taguemount, Damien Lamy, Xavier Delorme
15:30-15:50
K. Sehimi, F. Bendaoud, M.Y. Djenandar, H. Haddou Benderbal
15:50-16:10
Anning Yang, Jinglong Zhou, Wenfeng Li
15:30-17:00 Meeting Room
15:30-17:00 Meeting Room
10:30-11:00 Coffee Break
12:00-13:30 Lunch Break
15:00-15:30 Coffee Break
19:00-22:30 Gala Dinner