ICNSC23: 20TH IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NETWORKING, SENSING AND CONTROL
PROGRAM FOR FRIDAY, OCTOBER 27TH: TALK VIEW
Days:
previous day
all days

View: with abstractssession overview

9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
09:00-09:20
Ziqi Wang, Xinyang Li, Jiayi Wang, Jiahui Zhai, Shichao Chen, Jing Bi
09:20-09:40
Hao Yang, Yashar Zeinali Farid, Seyhan Ucar, Kentaro Oguchi
09:40-10:00
E. Prezioso, F. Giampaolo, S. Izzo, M. Savoia, F. Piccialli
09:00-09:20
Karim Sehimi, Fayssal Bendaoud, Hichem Haddou Benderbal
09:20-09:40
Bharat Lal, Qimeng Li, Raffaele Gravina, Pasquale Corsonello
09:40-10:00
Wang Shijin, Li Haoran, Chu Feng
09:00-09:20
Kenta Nagao, Natsuki Kawaguchi, Takao Sato
09:20-09:40
Jiaqi Huang, Yangming Zhou, Mengchu Zhou, Wei Liu
10:20-10:40
Beibei Yang, Guangyu Jiang, Yan Fang, Weiling Li
11:00-12:00 KeyNote 4 -Prof Mengchu Zhou - Internet of Behaviors
12:00-12:30 Best Paper Award Announcement & Closing Ceremony
14:00-17:00 Social event
10:30-11:00 Coffee Break
12:30-14:00 Lunch Break