EGE2016: 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE GEOLOGICAL SOCIETY OF GREECE
PROGRAM FOR THURSDAY, MAY 26TH: TALK VIEW
Days:
previous day
next day
all days

View: with abstractssession overview

9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
09:00-09:15
A. Rogkala, P. Petrounias, B. Tsikouras, K. Hatzipanagiotou
09:30-09:45
Panagiota Giannakopoulou, Basilios Tsikouras, Konstantinos Hatzipanagiotou
10:00-10:15
P. Petrounias, A. Rogkala, M. Kalpogiannaki, B. Tsikouras, K. Hatzipanagiotou
09:00-09:15
Konstantinos Leptokaropoulos, Charikleia Gkarlaouni
09:30-09:45
Angeliki Adamaki, Roland Roberts
09:45-10:00
Rodolfo Console, Roberto Carluccio, Eleftheria Papadimitriou
10:15-10:30
D. Chorozoglou, D. Kugiumtzis, E. Papadimitriou, G. Tsaklidis
09:00-09:15
Vasiliki Zygouri, Ioannis Koukouvelas
09:15-09:30
A. Atzemoglou, D. Kotzinos, E. Grinias, N. Spanou, C. Pappas
09:45-10:00
Asterios Papastergios, Marco Chini, Parcharidis Issaak
11:00-11:15
Ananias Tsirambides, Anestis Filippidis
12:00-12:15
Christina Stouraiti, Spyros Lekkas, Stelios Lozios, Christos Kenellopoulos
11:30-11:45
Konstantinos Arvanitakis, Charis Gounaropoulos, Markos Avlonitis
11:45-12:00
C. Pertsinidou, G. Tsaklidis, E. Papadimitriou, N. Limnios
12:15-12:30
Maria Mesimeri, Vassilios Karakostas, Eleftheria Papadimitriou, George Tsaklidis
11:15-11:30
Konstantinos Nikolakopoulos, Ioannis Koukouvelas, Nikolaos Argyropoulos
11:30-11:45
Premysl Stych, Antonios Mouratidis, Francesco Sarti, Garik Gutman
13:00-13:15
P. Koukakis, P. Tsakiridis, N. Afroditi, K. Kordatos, M. Perraki
13:45-14:00
Andreas Karakonstantis, Panayotis Papadimitriou
14:00-14:15
Basil Papazachos, George Karakaisis, Emmanuel Scordilis, Christos Papaioannou
14:15-14:30
Olga Stavroulopoulou, Efthimios Sokos, Gerasimos Tselentis
13:30-13:45
Panagiotis Tserolas, Chrysanthos Mpotziolis, Angelos Maravelis, Avraam Zelilidis
13:45-14:00
Sergiou, Beckers, Geraga, Papatheodorou, Iliopoulos, Papaefthymiou
14:15-14:30
Christos Pennos, Stein-Erik Lauritzen, Sofia Pechlivanidou, Yorgos Sotiriadis
14:30-14:45
Nina Lončar, Maša Surić, Robert Lončarić, Nenad Buzjak
16:00-16:15
Vasilios Skliros, Aikaterini Anagnostopoulou, Petros Tsakiridis, Maria Perraki
16:15-16:30
C. Stergiou, K. Stamatia, S. Theodoridou, K. Giouri, L. Papadopoulou, V. Melfos
16:30-16:45
Evangelos Mouchos, Lambrini Papadopoulou, Ben Williamson, Georgios Christofides
16:45-17:00
Ioannis Kapageridis, Charalambos Albanopoulos
16:00-16:15
Vasiliki Zygouri, Ioannis Koukouvelas, Athanassios Ganas
16:30-16:45
Despina Minos-Minopoulos, Dale Dominey-Howes, Kosmas Pavlopoulos
17:15-17:30
George Papathanassiou, Athanassios Ganas, Alexandra Moshou, Sotiris Valkaniotis
16:30-16:45
G. Karadimou, K. Vouvalidis, G. Syrides, O. Koukousioura, E. Aidona
17:00-17:15
A. Petropoulos, I. Baziotis, C. Anagnostou, N. Evelpidou, S. Kawasaki
18:00-20:00 PARALLEL EVENT - Earth Science films
18:00-20:00 PARALLEL EVENT - Association of Greek Geologists, KINDRA Project National Workshop
19:30
N. Efthimiou, E. Lykoudi
19:30
C. Kourouklas, E. Papadimitriou, G. Tsaklidis, V. Karakostas
19:30
Voudouris, Graham, Mavrogonatos, Su, Papavasiliou, Farmaki, Panagiotidis
19:30
Stamatios Xydous, Andreas Magganas, Panagiotis Pomonis, Andreas Kokkinakis
19:30
Stamatia Karageorgiou, Michael Vavelidis, Stelios Andreou, Vasilis Melfos
19:30
Tzamos, Filippidis, Michailidis, Koroneos, Rassios, Grieco, Pedrotti, Stamoulis
19:30
Anna Karkani, Niki Evelpidou, Hambik Maroukian, Satoru Kawasaki
19:30
I. Badouna, P. Koutsovitis, K. Laskaridis, M. Patronis, C. Papatrechas
19:30
K. Stamoulis, I. Tsodoulos, C. Papachristodoulou, S. Pavlides, K. Ioannides
19:30
Evangelos Mouchos, Frances Wall, Ben Williamson, Barbara Palumbo-Roe
19:30
Zaimis, Vavelidis, Alifragkis, Melfos, Kantiranis, Daftsis, Gazea
19:30
Karalis, Aytousmis, Iordanou, Karakostas, Charatsis, Karymbalis
19:30
Sofia Doani, Konstantinos Albanakis, Olga Koukousioura, Kalliopi Koliadimou
19:30
E. Argyropoulou, D. Argialas, P. Nomikou, D. Papanikolaou, M. Dekavalla
19:30
A. Gaitanopoulos, Konstantinos Albanakis, Konstantinos Vouvalidis
19:30
S. Schneiderwind, M. Kázmér, S. Boulton, I. Papanikolaou, K. Reicherter
19:30
Maria Geraga, Ioannis Iliopoulos, Christos Anagnostou
19:30
Eleni Teza, Emmanuel Scordilis, Constantinos Papazachos, George Karakaisis
19:30
G. Koravos, G. Vougiouka, T. Tsapanos, G. Drakatos, E. Olasoglou
19:30
M.E. Norda, A. Prapiga, P. Paraskevopoulos, G.-A. Tselentis
19:30
George Kaviris, Ioannis Spingos, Vasilis Kapetanidis, Panayotis Papadimitriou
19:30
V. Stavropoulou, D. Giannopoulos, E. Sokos, K. Konstantinou, G.-A. Tselentis
19:30
B. Christaras, A. Moropoulou, C. Maria, L. Dimitraki, K. Devlioti
10:30-11:00 Coffee Break
12:30-13:00 Coffee Break
14:30-16:00 Lunch Break
17:30-18:00 Coffee Break