EGE2016: 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE GEOLOGICAL SOCIETY OF GREECE
PROGRAM FOR FRIDAY, MAY 27TH: TALK VIEW
Days:
previous day
all days

View: with abstractssession overview

9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
09:30-09:45
Kavoura, Anagnostopoulou, Servou, Depoundis, Nikolakopoulos, Sabatakakis
09:45-10:00
Ambas, Katsaros, Alexoudi, Olasoglou, Tsapanos, Koravos, Drakatos, Tzamos
10:00-10:15
A.V. Deliveris, I.E. Zevgolis, Nikolaos Koukouzas
10:15-10:30
Daja Shkelqim, Ago Besnik, Muci Redi
09:15-09:30
V. Saltogianni, M. Gianniou, T. Taymaz, S. Yolsal-Çevikbilen, S. Stiros
09:30-09:45
Bitharis, Fotiou, Pikridas, Rossikopoulos, Pavlides, Chatzipetros
09:45-10:00
Dimitrios Rossikopoulos, Aristidis Fotiou, Christos Pikridas, Stylianos Bitharis
10:00-10:15
Ganas, Chousianitis, Argyrakis, Tsimi, Papanikolaou, Papathanassiou
10:15-10:30
Christos Bountzouklis, George Benekos, Issaak Parcharidis, Pierre Briole
10:30-10:45
E.I. Nastase, A. Muntean, D. Toma-Danila, V. Mocanu, C. Ionescu, B. Ambrosius
09:00-09:15
Ioannis Antoniou
09:15-09:30
Theodore Karakostas
09:30-09:45
Tsikerdekis, Zanis, Steiner, Amiridis, Marinou, Katragkou, Karacostas, Solmon
10:00-10:15
Panagiota Venetsanou, Anagnostopoulou Christina, Voudouris Konstantinos
10:15-10:30
Christina Anagnostopoulou
10:30-10:45
George Proftis, Zoi Iliopoulou, Aristidis Bloutsos, Efthimios Zervas
11:15-11:30
Marinos, Stoumpos, Papathanassiou, Grendas, Papouli, Papazachos
11:15-11:30
Kassaras, Roumelioti, Olga-Joan, Pitilakis, Voulgaris, Makropoulos
11:30-11:45
Emmanouil Rovithis, Konstantia Makra, Alexandros Savvaidis, Emmanouil Kirtas
11:45-12:00
Gerassimos Papadopoulos, Akis Tselentis, Marinos Charalampakis
12:00-12:15
A. Marinou, D. Anastasiou, X. Papanikolaou, D. Paradissis, V. Zacharis
12:15-12:30
Christos Evangelidis
12:30-12:45
Nikolaos Triantafyllis, Efthimios Sokos, Aristidis Ilias
12:00-12:15
Vougioukalakis, Sparks, Pyle, Druitt, Barberi, Papazachos, Fytikas
12:15-12:30
Dimitrios Vandarakis, Kosmas Pavlopoulos, Vassilios Kapsimalis
13:15-13:30
Maria Papachristou, Apostolos Arvanitis, Nikolaos Kolios
13:30-13:45
Apostolos Arvanitis, Nikolaos Kolios, Dimitrios Ntokos
14:00-14:15
Apostolos Arvanitis, Elissavet Dotsika, Nikolaos Kolios
14:15-14:30
K. Kavouri, A. Arvanitis, C. Athanassoulis, M. Xenakis
14:30-14:45
C. Athanassoulis, S. Zaimis, A. Chatziapostolou, S. Agalaniotou
13:15-13:30
Giannis Kourliaftis, Vasilis Kapsimalis, Dimitris Vandarakis, Kosmas Pavlopoulos
14:00-14:15
Nikolaos Koukouzas, Panagiotis Lymperopoulos, Alexandros Tasianas
14:15-14:30
A. Papadopoulos, S. Altunkaynak, A. Koroneos, A. Unal, O. Kamaci
13:15-14:45 ROUND TABLE - Active faults
16:00-16:15
I. Tsitroulis, K. Voudouris, A. Vasileiou, C. Mattas, M. Sapountzis, F. Maris
16:15-16:30
A. Mitropapas, I. Koumantakis, E. Vasileiou, M. Perdikaki, A. Kallioras
16:30-16:45
Nikos Veranis, Miltiadis Nimfopoulos, Christos Christidis, Alexandra Chrysafi
16:45-17:00
Georgios Stamatis, Irene Davou, Demetrios Hermides
17:00-17:15
Panagiotis Sampatakakis, George Manthos, Alexandros Kepas
16:15-16:30
A. Bakopoulou, A. Antonarakou, S. Lozios, A. Zambetakis-Lekkas
16:00-18:00 PARALLEL EVENT - Earth Science films
18:00
G. Ampatzi, N. Chatzigogos, Thomas Makedon, George Papathanassiou, V. Marinos
18:00
Christos Mattas, Triantafyllos Kaklis, Kyriaki Devlioti, Konstantinos Vouvalidis
18:00
George Kollaros, Antonia Athanasopoulou
18:00
Andreas Kallioras, Fotios-Konstantinos Pliakas, Pavlos Marinos
18:00
Dimitrios Kotsanis, Pavlos Nomikos, Dimitrios Rozos, Alexandros Sofianos
18:00
G. Panagopoulos, N. Lambrakis, C. Chalvantzis, V. Bekiari, P. Avramidis
18:00
Panagiotis Papazotos, Ioannis Koumantakis, Eleni Vasileiou
18:00
Suada Luzati, Arjan Beqiraj, Olgert Jaupaj
18:00
Stathogianni, Manoutsoglou, Staboliadis, Pantelaki, Kallithrakas-Kontos
18:00
T. Cheimonas, E. Manoutsoglou, M. Stavroulaki, N. Skoutelis
18:00
Rafail Meligonitis, Dimitrios Galanopoulos, Thomas Hasiotis, Antonis Velegrakis
18:00
Diakakis, Deligiannakis, Katsetsiadou, Lekkas, Melaki, Antoniadis
18:00
Aikaterini Lyra, Fotios-Konstantinos Pliakas, Stylianos Skias, Ioannis Gkiougkis
18:00
P. Nikolaidou, A. Triantafyllou, A. Filippidis, N. Kantiranis
19:00-20:00 Closing Ceremony
10:45-11:15 Coffee Break
12:45-13:15 Coffee Break
14:45-16:00 Lunch Break
17:30-18:00 Coffee Break