EGE2016: 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE GEOLOGICAL SOCIETY OF GREECE
PROGRAM FOR WEDNESDAY, MAY 25TH: TALK VIEW
Days:
next day
all days

View: with abstractssession overview

10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
10:00-10:30 Welcome addresses
12:30-12:45
Brun, Faccenna, Gueydan, Sokoutis, Philippon, Kydonakis, Gorini
12:45-13:00
Dimitris Sakellariou, Konstantina Tsampouraki-Kraounaki
13:15-13:30
Emmanouil Katrivanos, Adamantios Kilias, Dimosthenis Mountrakis
13:30-13:45
R. Scherreiks, G. Meléndez, M. Boudagher-Fadel, G. Fermeli, D. Bosence
13:45-14:00
E. Skourtsos, H. Kranis, A. Zambetakis-Lekkas, R. Gawthorpe, M. Leeder
12:30-12:45
P. Megalovasilis, A. Godelitsas, G. Papastergios, A. Filippidis
13:00-13:15
K. Skordas, G. Papastergios, A. Filippidis, N. Kantiranis
13:15-13:30
Zacharenia Kypritidou, Ariadne Argyraki, Georgios Chryssikos, Michael Stamatakis
13:30-13:45
S. Giannatou, C. Vasilatos, I. Mitsis, N. Koukouzas, G. Itskos, M. Stamatakis
13:45-14:00
N. Koukouzas, Z. Kypritidou, G. Purser, C. Rochelle, C. Vasilatos
13:00-13:15
D. Vamvakaris, C. Papazachos, C. Papaioannou, E. Scordilis, G. Karakaisis
13:15-13:30
Elisavet Stylianou, Giorgos Maravas, Vasiliki Kouskouna, Joanna Papoulia
13:30-13:45
G.-P. Farangitakis, O.-G. Brentas, E. Andreadakis, E. Lekkas
15:30-15:45
Alexandra Noti, Panagiotis Tserolas, Angelos Maravelis, Avraam Zelilidis
16:00-16:15
Mason, Schneiderwind, Pallikarakis, Wiatr, Mechernich, Papanikolaou, Reicherter
16:30-16:45
Delogkos, Manzocchi, Childs, Sachanidis, Barmpas, Chatzipetros, Walsh, Pavlides
16:45-17:15
John Walsh, Andy Nicol, Conrad Childs, Vassiliki Mouslopoulou, Tom Manzocchi
15:30-15:45
Dani Fadel, Ariadne Argyraki, Kelepertzis Efstratios, Papageorgiou Stamatia
16:30-16:45
Barbara Katranidou, Athanasios Godelitsas, Ioannis Sanakis
16:45-17:00
E. Kelepertzis, I. Massas, G. Fligos, M. Panagiotou, A. Argyraki
15:30-15:45
Charikleia Gkarlaouni, Eleftheria Papadimitriou, Adamantios Kilias
16:30-16:45
Olga-Joan Ktenidou, Norman Abrahamson, Stephane Drouet, Fabrice Cotton
16:45-17:00
Christos Panorias, Aleka Papadopoulou, Theodoros Tsapanos
17:00
Georgios Georgiadis, Markos Tranos, Adamantios Kilias, Demosthenis Mountrakis
17:00
C. Komelidou, P. Kirmizakis, P. Soupios, A. Savvaidis, P. Tsourlos
17:00
Akın Kürçer, Ersin Özdemir, Çağıl Uygun Güldoğan, Tamer Yiğit Duman
17:00
Hilal Yalçin, Akın Kürçer, Murat Utkucu, Levent Gülen
17:00
Yavasoglu, Alkan, Aladogan, Ozulu, Ilci, Sahin, Tombus, Tiryakioglu, Kivrak
17:00
Katerina Giouri, Michael Vavelidis, Vasilios Melfos, Lambrini Papadopoulou
17:00
P. Kotsovilis, D. Gasparatos, M. Scoullos, M. Dasenakis, D. Stamatakos
17:00
Anna Bourliva, Lambrini Papadopoulou, Eleni Aidona, Kyriaki Pipera
17:00
Athanasia Kazantzoglou, Ariadne Argyraki, Stamatia Papageorgiou, Dani Fadel
17:00
M.E. Contadakis, D.N. Arabelos, G. Vergos, E.M. Scordilis, S.D. Spatalas
20:00-23:00 Opening Ceremony - Reception
11:30-12:00 Coffee Break
14:00-15:30 Lunch Break