Download PDFOpen PDF in browser
EN
The title and the abstract of this preprint are also available in English

انسجام اجتماعی از منظر معماری؛ و نقش آن درتحقق شهرهوشمندپایدار

EasyChair Preprint no. 1771

5 pagesDate: October 26, 2019

Abstract

گسترش بی­رویه شهری سبب گردیده تا شهرهوشمندپایدار به عنوان سیاستی­جهانی در حال شکل­گیری باشد. نقش مشارکت و انسجام اجتماعی در پایداری بسیار پررنگ می باشد. هوشمندی، استفاده از فناوری و داده ها به صورت هدفمند جهت تصمیم­گیری بهتر و ارائه کیفیت بهتر زندگی است. برنامه های کاربردی شهر هوشمند می تواند بر ابعاد مختلف کیفیت زندگی تأثیر بگذارد. در معماری شهر نیز معماری دیجیتال ابزاری در دست معمار و برای بیان نظرات وی درخلق­فضا و نوآوری میباشد. دنیای واقعی و مجازی ادغام و یک پیوستگی فضایی ایجاد میشود. در این محیطها و تجسم­های جدیدی که شکل میگیرد؛ اشیاء دیجیتالی و فیزیکی میتوانند همزمان تعامل داشته باشند. کاوش، ارزیابی و توافق در انتخاب طرح، قرار دادن مشتری در قلب طراحی و صرفه­جویی در زمان و منابع بطوریکه تغییرات در سایت و پس از ساخت­و­ساز به حداقل می رسد. رسانه های اجتماعی، ابزارهای همکاری دیجتال و موبایل، استفاده از ابزارهای ارائه تصویری، مدلسازی زنده، هوش­مصنوعی، ابزارهای الگوریتمی مبتنی بر رایانش­ابری، چاپ­دیجیتال، استفاده از اینترنت اشیاء، رباتهای­هوشمند، و بازیابی­دانش از پروژه­های قبلی، سبب صرفه­جویی در زمان و روند شفاف در طول مراحل ساخت و سازمی شود و بهبود عملکرد در دراز مدت، از بین بردن خطاها و تولید خروجی های بهتر برای شهروندان را به همراه دارد. و البته این امر مستلزم همکاری همه ذینفعان است. این همکاری نیاز به یک تغییر فرهنگی داردتا انسجام­اجتماعی رااز منظرمعماری بدرستی شکل دهد.

كلمات كليدي

انسجام اجتماعی، مشارکت، شهر هوشمندپایدار، زندگی هوشمند، معماری و پایداری

Keyphrases: architecture and sustainability, Intelligent life, partnership, social solidarity, sustainable smart city

BibTeX entry
BibTeX does not have the right entry for preprints. This is a hack for producing the correct reference:
@Booklet{EasyChair:1771,
  author = {Melika Alizadeh Hasanabadi},
  title = {انسجام اجتماعی از منظر معماری؛ و نقش آن درتحقق شهرهوشمندپایدار},
  howpublished = {EasyChair Preprint no. 1771},

  year = {EasyChair, 2019}}
Download PDFOpen PDF in browser