Download PDFOpen PDF in browser
EN
The title and the abstract of this preprint are also available in English

Phát Triển Bền Vững Thị Trường Lao Động Việt Nam Sau Đại Dịch Covid-19

EasyChair Preprint no. 8139

8 pagesDate: May 31, 2022

Abstract

Lực lượng lao động đóng vai trò then chốt và quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Trong hai năm qua do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã tác động đến nền kinh tế của Việt Nam, trong đó thị trường lao động bị ảnh hưởng mạnh mẽ nhất do thiếu trình độ chuyên môn và sự linh hoạt trong việc thích ứng với sự thay đổi của môi trường làm việc. Trong bài báo này sẽ phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp triển bền vững cho thị trường lao động Việt Nam.

Keyphrases: COVID, phát triển bền vững, Thị trường lao động

BibTeX entry
BibTeX does not have the right entry for preprints. This is a hack for producing the correct reference:
@Booklet{EasyChair:8139,
  author = {Hue Thị Nguyen},
  title = {Phát Triển Bền Vững Thị Trường Lao Động Việt Nam Sau Đại Dịch Covid-19},
  howpublished = {EasyChair Preprint no. 8139},

  year = {EasyChair, 2022}}
Download PDFOpen PDF in browser