Download PDFOpen PDF in browser
EN
The title and the abstract of this preprint are also available in English

Tính Chất Cơ Học, Điện Tử Và Nhiệt Điện Của Vật Liệu Thấp Chiều SnSx

EasyChair Preprint no. 9384

8 pagesDate: November 28, 2022

Abstract

Trong nghiên cứu này, các tính chất cơ, nhiệt điện của vật liệu thấp chiều SnSx (x = 1, 2) được tính toán bằng phương pháp nguyên lý đầu sử dụng lý thuyết phiếm hàm mật độ. Kết quả thu được cho thấy vật liệu SnSx có tính dị hướng, mô đun đàn hồi theo phương x và phương y lần lượt có giá trị là 10,47 N/m và 23,93 N/m, nó nhỏ hơn nhiều lần so với vật liệu SnS2 là 93,23 N/m. Ở trạng thái cân bằng, SnS có độ rộng vùng cấm bằng 1,44 eV cao hơn so với 0,76 eV của SnS2. Tính chất bán dẫn của SnS và SnS2 đều có xu hướng tăng dưới biến dạng kéo và giảm dưới biến dạng nén. Hệ số Seebeck (hệ số nhạy nhiệt điện - S) của SnS lớn (> 2 mV/K ở 300K) và có thể tăng dưới tác động của biến dạng kéo. Độ dẫn điện có thể được cải thiện khi tác dụng biến dạng. Kết quả nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ ảnh hưởng của biến dạng cơ học đến tính chất nhiệt điện, điện tử của vật liệu ứng dụng vào nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn trong tương lai.

Keyphrases: Hệ số Seebeck, Nhiệt điện, Vật liêu 2D, Độ rộng vùng cấm

BibTeX entry
BibTeX does not have the right entry for preprints. This is a hack for producing the correct reference:
@Booklet{EasyChair:9384,
  author = {Tran The Quang and Nguyen Hoàng Linh and Nguyn Minh Son and Nguyen Van Hoi and Vuong Van Thanh and Tran Thị Hòa and Đo Van Truong},
  title = {Tính Chất Cơ Học, Điện Tử Và Nhiệt Điện Của Vật Liệu Thấp Chiều SnSx},
  howpublished = {EasyChair Preprint no. 9384},

  year = {EasyChair, 2022}}
Download PDFOpen PDF in browser