KRSS2021: KRYVYI RIH SPRING OF SUSTAINABILITY
Sergii Chernenko
Affiliation: Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskiy National University
Pages in this Program
Program
Program for Thursday, May 20th
Slides