KRSS2021: KRYVYI RIH SPRING OF SUSTAINABILITY
Nataliya Taran
Affiliation: Taras Shevcheno National University of Kyiv
Pages in this Program
Program
Program for Thursday, May 20th
Slides
Bio

ТАРАН НАТАЛІЯ ЮРІЇВНАВул. Володимирська 64 / м. Київ, 01601 Україна+38 (044)521 3581tarantul@univ.kiev.uanytaran ukr nethttps://www.biology.univ.kiev.ua/instituteactivity/educational/kafedry/kafedra plantbiology/spivrobitnyky/vykladachi.htmlСоціальні мережі/чатиАккаунт (профіль) в наукометричних базах данихORCIL ID^0000 0002 8669 5899СтатьЖ | Дата народження 16.12.54| ГромадянствоУкраїнаНауковий ступінь (ступінь, спеціальність)докторбіологічних наук, 03.00.12 фізіологіярослин (ДД№001856 відВчене званняПрофесор ( 12 ПР№004571, 22.12.2006) 22.12.2006),старший науковий співробітник (СН№000901)ПосадаЗавідувачка кафедриКафедрабіологі ї рослинФакультет/інститутННЦ« Інститут біології та медицини »Посада за сумісництвомНавчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь:У поточному році1Фізіологія рослин , бакалавр, 2 , 3 курс(спеціально сть Біологія), лекції2.Фізіологія рослин , бакалавр, 2 курс(спеціальні сть Садовопарковегосподарство ), лекції3Физиология растений , бакалавр, 2 курс,(спеціальность Біологія), лекції4Організація садово парковоговиробництва , бакалавр, 4 курс(спеціальні сть Садовопарковегосподарство )), лекції5.Інтродукція садовопарковихоб'єктів бакалавр, 4 курс(спеціальні сть Садовопарковегосподарство )), лекції6Навчальна практика з дендрології ,бакалавр , 2 курс (спеціальність Садовопаркове господарство7.Адаптивністратегіїрослин вмікрокліматичних просторахландшафтівландшафтів, , магістрмагістр, 1, 1 курс курс (спеціальність (спеціальність –– СадовоСадово--паркове паркове господарствогосподарство))У попередні періодиУ попередні періодиВсі дисципліни, зазначені вище, а також .Всі дисципліни, зазначені вище, а також .11. . Адаптаційний синдром у рослинАдаптаційний синдром у рослин, , магістр, 1 курс, лекції, лабораторні заняттямагістр, 1 курс, лекції, лабораторні заняття2.2. Фізіологія адаптацій рослинФізіологія адаптацій рослин, магістр, , магістр, 1 курс, лекції, лабораторні заняття1 курс, лекції, лабораторні заняття3.3. Фізіологія та Фізіологія та біохімія рослинбіохімія рослин, , бакалавр, 3 курс, лекціїбакалавр, 3 курс, лекції44. Методи фітофізіології. Методи фітофізіології, бакалавр, 3 , бакалавр, 3 курс, лекціїкурс, лекції5.5. Основи наукових дослідженьОснови наукових досліджень, , бакалавр, 3 курс, лекціїбакалавр, 3 курс, лекції6.6. Кореневе живлення рослинКореневе живлення рослин, бакалавр, , бакалавр, 4 курс, лекції4 курс, лекції7.7. Біохімія рослинБіохімія рослин, бакалавр, 1 курс , бакалавр, 1 курс (спеціальність (спеціальність –– Лісове в садовоЛісове в садово--паркове паркове господарство), лабораторні заняттягосподарство), лабораторні заняття8.8. Інтродукція та адаптація рослинІнтродукція та адаптація рослин, , бакалавр, 4 курс бакалавр, 4 курс (спеціальність (спеціальність –– лісове та лісове та садовопарковегосподарство ), лекціїсадовопарковегосподарство ), лекції9.9. Методи Методи сучасних біологічних сучасних біологічних дослідженьдосліджень , магістр, 1 курс, лабораторні , магістр, 1 курс, лабораторні заняттязаняття10.10. Адаптація декоративних рослинАдаптація декоративних рослин, , бакалавр, 4 курс (спеціальність бакалавр, 4 курс (спеціальність –– СадовоСадово--паркове господарство), лекції, лабораторні паркове господарство), лекції, лабораторні заняттязаняття11.11. СтресСтрес--толерантність рослинтолерантність рослин, магістр , магістр спеціальність спеціальність –– Біологія, 1 курс, лекції, Біологія, 1 курс, лекції, лаборатлабораторні заняттяорні заняття12.12. Продуктивність фПродуктивність фотосинтезу та отосинтезу та нанотехнології , нанотехнології , магістр, 2 курс магістр, 2 курс (спеціальн(спеціальніість сть –– Біологія)Біологія)ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВОДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО--ПЕДАГОІГЧНОЇ РОБОТИПЕДАГОІГЧНОЇ РОБОТИ Період Період (починати з останнього)(починати з останнього) Етап (опис)Етап (опис)20201100по по 201620162017 по н ч.2017 по н ч.ПосадаПосада зав.кафедри фізіологі та екології рослинзав.кафедри фізіологі та екології рослинбіології біології рослинрослинЗав.кафедри біології рослинЗав.кафедри біології рослинКНУ імені Тараса Шевченка, ННЦКНУ імені Тараса Шевченка, ННЦ ““Інститут біології та медициниІнститут біології та медицини””Вул. Володимирська 64Вул. Володимирська 64/13, /13, м. Київ, 01601 Українам. Київ, 01601 Україна2002 по2002 по 20120100ПосадаПосада–– зав. НДЛ «Фізіологічних основ зав. НДЛ «Фізіологічних основ продуктивності рослин»продуктивності рослин»КНУ імені Тараса Шевченка, ННЦКНУ імені Тараса Шевченка, ННЦ ““Інститут біології та медициниІнститут біології та медицини””Вул. Володимирська 64Вул. Володимирська 64/13, /13, м. Київ, 01601 Українам. Київ, 01601 Україна19871987--19981998ПосадаПосада–– м.н.с., н.с., с.н.с. НДЛ «Фізіологічних основ продуктивності м.н.с., н.с., с.н.с. НДЛ «Фізіологічних основ продуктивності рослин»рослин»КНУ імені Тараса Шевченка,КНУ імені Тараса Шевченка, біологічний факультетбіологічний факультетВул. Володимирська 64Вул. Володимирська 64/13, /13, м. Київ, 01601 Українам. Київ, 01601 Україна19711971--19861986ПосадаПосада -- технік, лаборант, ст.лаборант технік, лаборант, ст.лаборантКНУ імені Тараса Шевченка, біологічний факультетКНУ імені Тараса Шевченка, біологічний факультетВул. Володимирська 64Вул. Володимирська 64/13, /13, м. Київ, 01601 Українам. Київ, 01601 УкраїнаНАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯНАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ Період Період (починати з останнього)(починати з останнього) Етап (опис)Етап (опис)20062006Звання професора за спеціальністю 03.00.12 фізіологія рослинЗвання професора за спеціальністю 03.00.12 фізіологія рослин20012001Захистила докторську дисертацію “Адаптаційний синдром рослин вЗахистила докторську дисертацію “Адаптаційний синдром рослин в умовах посухи»умовах посухи»КНУ імені Тараса Шевченка, біологічний факультетКНУ імені Тараса Шевченка, біологічний факультетВул.Вул. Володимирська 64/13, м.Київ, 01601 УкраїнаВолодимирська 64/13, м.Київ, 01601 Україна19981998--20012001Навчання в докторантуріНавчання в докторантуріКНУ імені Тараса Шевченка, біологічний факультетКНУ імені Тараса Шевченка, біологічний факультетВул. Володимирська 64/13, м.Київ, 01601 УкраїнаВул. Володимирська 64/13, м.Київ, 01601 Україна19871987Захистила кандидатську дисертацію “Действие повышеннойЗахистила кандидатську дисертацію “Действие повышенной температуры и температуры и водного дефицита почвы на липидный комплекс водного дефицита почвы на липидный комплекс пшеницы»пшеницы»КДУ імені Тараса Шевченка, біологічний факультетКДУ імені Тараса Шевченка, біологічний факультетВул. Володимирська 64/13, м.Київ, 01601 УкраїнаВул. Володимирська 64/13, м.Київ, 01601 Україна19831983--19861986Навчання в аспірантурі (заочна форма)Навчання в аспірантурі (заочна форма)КДУ імені Тараса Шевченка, біологічний факультетКДУ імені Тараса Шевченка, біологічний факультетВул. Володимирська 64/13, м.Київ, 01601 УкраїнаВул. Володимирська 64/13, м.Київ, 01601 Україна19719722--19781978СтуденткаСтуденткаКДУ імені Тараса Шевченка, біологічний факультетКДУ імені Тараса Шевченка, біологічний факультетВул. Володимирська 64/13, м.Київ, 01601 УкраїнаВул. Володимирська 64/13, м.Київ, 01601 УкраїнаПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ Найменування Найменування Рівень (опис)Рівень (опис)Рідна моваРідна моваУУкраїнськакраїнська, російська, російськаІноземна мова 1Іноземна мова 1англійськаанглійська, рівень B2, рівень B2Організаційна/управлінсьОрганізаційна/управлінська компетентністька компетентністьЧЧлен редколегії лен редколегії журналу Вісник журналу Вісник Київського національного Київського національного університету імені Тараса Шевченкауніверситету імені Тараса Шевченка (серія біол), «Фізіологія та (серія біол), «Фізіологія та генетика культурних рослин»генетика культурних рослин»"Чорно"Чорноморського морського ботанічного журналу"ботанічного журналу"Цифрові компетенціїЦифрові компетенціїстандартнистандартнийй набнабіір користувача ПК (р користувача ПК (WindowsWindows, , MicrosoftOfficeMicrosoftOffice, , InternetInternet, , MultimediaMultimedia)), ,Області професійнихОбласті професійних інтересівінтересівмеханізми стійкості рослинмеханізми стійкості рослин,,біологія фітоценозів, урбо- та агроландщафтів, ландшафтний дизайн,озеленення міських просторів, практика садово-паркового господарства.ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ