KRSS2021: KRYVYI RIH SPRING OF SUSTAINABILITY
Myroslav Zhaldak
Affiliation: National Pedagogical Dragomanov University
Web page: https://zhaldak.fi.npu.edu.ua/
Pages in this Program
Program
Program for Friday, May 14th
Slides