RM16: REGLERMöTE 2016
PROGRAM

Days: Wednesday, June 8th Thursday, June 9th

Wednesday, June 8th

View this program: with abstractssession overviewtalk overview

09:00-09:45 Session : Registration and coffee

​Registrering på Chalmers kårhuset

Location: Chalmers kårhus
09:45-10:00 Session 1: Welcome

Opening ceremony

Chair:
Location: Palmstedtsalen
10:00-10:45 Session 2: Från Simnon till Modelica för Model Based Systems Engineering

Hilding Elmqvist
VD Mogram AB, Lund

Abstract: För att utveckla realistiska "lumped element models" krävs en metodik baserad på objekt, topologigrafer och ekvationer. Programvara för att stödja detta behöver utnyttja strukturella, symboliska och numeriska metoder samt avancerat GUI. Föredraget kommer att innehålla historiska utblickar från Kirchhoff och framåt inkluderande utvecklingen inom simuleringsområdet i Lund. Utvecklingen av Modelica och exempel på dess användning kommer speciellt att beskrivas. Vidare kommer några utblickar kring ny teknik inom området och dess möjligheter att ges.

 

Chair:
Location: Palmstedtsalen
11:00-12:00 Session 3A: Novel control challenges
Location: Palmstedtsalen
11:00
Control Problems at the European Spallation Source ( abstract )
11:20
Robotic Gift Wrapping - or a Glance at the Present State in Santa's Workshop ( abstract )
11:40
Practical tools towards semi-automation of forestry machines ( abstract )
11:00-12:00 Session 3B: Traffic control
Location: GD Salen
11:00
Back-pressure traffic signal control with noisy queue information ( abstract )
11:20
On Decentralized Feedback Control for Traffic Lights ( abstract )
11:40
Coordinating Truck Platooning by Clustering Pairwise Fuel-Optimal Plans ( abstract )
11:00-12:00 Session 3C: MPC
Location: Scaniasalen
11:00
Tracking MPC Tuning based on Economic Criteria ( abstract )
11:20
Disturbance Handling in Economic Model Predictive Control ( abstract )
11:40
Economic Model Predictive Control for Autonomous Driving ( abstract )
12:00-13:00 Session : Lunch
Location: Chalmers kårhus
13:00-14:00 Session 4: Poster
Location: Entrance foyer
13:00
Improving performance of droop-controlled microgrids through distributed PI-control ( abstract )
13:00
Distributed Vision-Inspired Coverage Control with Application to AUVs ( abstract )
13:00
Comparing Two Recent Particle Filter Implementations of Bayesian System Identification ( abstract )
13:00
Estimation of Wheeled Vehicle Speed Using Vibration Measurements ( abstract )
13:00
Dynamisk studie, avsaltningsanläggning ( abstract )
13:00
The use of Unilateral Control in Large-Scale Networks ( abstract )
13:00
Hybrid observer for an impulsive system ( abstract )
13:00
A tight bound on the Bernoulli trials network size estimator ( abstract )
13:00
Admission control in vehicular networks for guaranteed travel time ( abstract )
13:00
Ball and Finger System: Modeling and Optimal Trajectories ( abstract )
13:00
Variable selection for heavy-duty vehicle battery failure prognostics using random survival forests ( abstract )
13:00
Parameter estimation in non-linear state space models using Newton optimisation ( abstract )
13:00
Particle-based Gaussian process optimization for input design in nonlinear dynamical models ( abstract )
13:00
Modeling ultrawideband measurements using a tailored asymmetric heavy-tailed distribution ( abstract )
13:00
Kontroll-Kalle styr fabriken ( abstract )
13:00
Analytical investigation of poorly damped conditions in VSC-HVDC systems ( abstract )
14:00-15:40 Session 5A: Automotive solutions I (motion control)
Location: GD Salen
14:00
String stability for vehicle platoons subject to disturbances ( abstract )
14:20
Platoon Control based on Predecessor and Delayed Leader Information ( abstract )
14:40
Optimal Speed Trajectory for a Heavy Duty Truck under Varying Requirements ( abstract )
15:00
Motion planning and stabilization of a dolly steered trailer ( abstract )
15:20
Motion planning for lane changes ( abstract )
14:00-15:40 Session 5B: Optimization
Location: Scaniasalen
14:00
On Parallel Numerical Algorithms with Applications to MPC and MHE ( abstract )
14:20
Making Multiple-shooting Equivalent to Direct Collocation Using Lifted Integrators ( abstract )
14:40
Optimal state based control of LTI systems over unreliable communication channels ( abstract )
15:00
Optimal H-infinity Control for Systems with Structural Symmetries ( abstract )
15:20
Model-based optimization in Deep Brain Stimulation ( abstract )
14:00-15:40 Session 5C: System identification and estimation I
Location: Palmstedtsalen
14:00
Fusion of Monocular Vision, Inertial Sensors and Ultra Wide Band Sensors for Indoor Pose Estimation ( abstract )
14:20
Train localization using bogie-mounted magnetometer measurements ( abstract )
14:40
Statistical modeling and calibration of triangulation Lidars ( abstract )
15:00
On Observations with Stochastic Timestamps ( abstract )
15:20
Nested Sequential Monte Carlo Methods ( abstract )
15:40-16:00 Session : Coffee
Location: Chalmers kårhus
16:00-17:00 Session 6A: Poster
Location: Entrance foyer
16:00
Coordinated Tracking Control with Spherical Formation ( abstract )
16:00
Linear System Identification via EM with Latent Disturbances and Lagrangian Relaxation ( abstract )
16:00
Simulation of Recirculating Aquaculture Plants ( abstract )
16:00
Cost minimization of a service-chain in the Cloud with buffer and deadline constraints ( abstract )
16:00
ARX modeling of unstable Box-Jenkins models ( abstract )
16:00
Low-rank approximation with convex constraints ( abstract )
16:00
Numerical structure of the dual Hessian for a class of multi-agent MPC problems ( abstract )
16:00
Method of Moments Identification of Hidden Markov Models with Known Sensor Uncertainty Using Convex Optimization ( abstract )
16:00
Cooperative Planning for Coupled Multi-Agent Systems under Timed Temporal Specifications ( abstract )
16:00
An Improved Stochastic Send-on-Delta Scheme for Event-Based State Estimation ( abstract )
16:00
A Simulated Maximum Likelihood Method for Estimation of Stochastic Wiener Models ( abstract )
16:00
A Survey on Pneumatic Wall-Climbing Robots for Inspection ( abstract )
16:00
Secure linear systems under sensor and actuator attacks ( abstract )
16:00
Fuel and Comfort Efficient Cooperative Control of Autonomous Vehicles ( abstract )
16:00
Distributed Model Predictive Control for Cooperative Agents ( abstract )
16:00
Sensor fault detection for a UAV ( abstract )
16:00
On Robust Application-Oriented Input Design: A risk theoretical approach ( abstract )
16:00
Structural Analysis of Dynamical Networks: BDC-Decomposition and Influence Matrix ( abstract )
16:00
Robust calibration of triaxial MEMS accelerometers ( abstract )
16:00-17:00 Session 6B: Interactive tutorial on nonlinear system identification

The interactive tutorial requires attendants to bring their own laptops

Location: Palmstedtsalen
16:00
Tutorial: Particle Metropolis-Hastings for Bayesian non-linear system identification ( abstract )
19:00-22:00 Session : Konferens middag

Restaurant in Chalmers kårhus

Location: Chalmers kårhus
Thursday, June 9th

View this program: with abstractssession overviewtalk overview

09:00-09:45 Session 7: Samarbetande reglersystem med tillämpningar inom godstransport

Karl Henrik Johansson
Director of the KTH ACCESS Linnaeus Centre and Professor at the School of Electrical Engineering in Networked Control

Abstract: Reglersystem som kommunicerar med varandra och formar stora nätverk blir allt vanligare. I många fall samarbetar systemen mot ett gemensamt mål samtidigt som de samsas om en gemensam resurs. Vårt vägtransportsystem är ett representativt exempel. Idag styrs det till stora delar lokalt genom att enskilda förare gör vägval och fattar beslut om hastighet och andra styrvariabler, men utvecklingen går mot att dessa beslut automatiseras med stöd av bland annat mobiluppkoppling och molntjänster. Teknikutvecklingen inom både lätta och tunga fordon går mycket snabbt och kommer få stor påverkan på hur vi transportar människor och gods i framtiden. Vi kommer t ex snart att ha självkörande fordon på svenska vägar. I detta föredrag kommer vi att diskutera denna utveckling med fokus på godstransporter. Motiverat av att dessa står för en väsentlig del av den totala energikonsumtionen i världen och mycket av de miljöfarliga utsläppen, så kommer vi att presentera ett framtida integrerat och bränsleeffektivt godstransportsystem där transportuppdrag optimeras och lastbilar automatiskt formar konvojer som delvis styrs från infrastrukturen. Regler- och kommunikationstekniken som möjliggör sådan konvojkörning kommer att beskrivas tillsammans med optimeringsproblem för att koordinera fordonsflottor över stora geografiska områden. Vi kommer att presentera ett flertal experiment som har gjort de senaste åren, både i testmiljö och i verklig trafik. Arbetet som beskrivs är resultatet av ett tioårigt samarbete mellan flera forskare på KTH och Scania.

Location: Palmstedtsalen
10:00-10:20 Session : Coffee
Location: Chalmers kårhus
10:20-12:00 Session 8A: Automotive solutions II (energy management)
Location: GD Salen
10:20
Gain-Scheduled Control of Modular Battery for Thermal and State-of-Charge Balancing ( abstract )
10:40
Integration Of Optimal Energy Management In Vehicle ( abstract )
11:00
Cramér-Rao Lower Bounds for Battery Estimation ( abstract )
11:20
Validation of a rule-based discharge strategy for plug-in hybrid electric vehicles ( abstract )
10:20-12:00 Session 8B: System identification and estimation II
Location: Palmstedtsalen
10:20
System identification with input uncertainties: a kernel-based approach ( abstract )
10:40
Minimax Analysis of the Kalman Filter ( abstract )
11:00
Multidimensional Rational Covariance Extension with Approximate Matching ( abstract )
11:20
On the Ensemble Kalman Filter ( abstract )
11:40
A flexible state space model for learning nonlinear dynamical systems ( abstract )
10:20-12:00 Session 8C: Large scale system design
Location: Scaniasalen
10:20
Distributed LPV state-feedback control under control input saturation ( abstract )
10:40
Loopshaping in Large Networks ( abstract )
11:00
A Demand/Supply Balance Perspective for Networked Stabilizability ( abstract )
11:20
Cyber-Physical-Security Framework for Building Energy Management System ( abstract )
11:40
Self-Triggered Control for Multi-Agent Systems with Quantized Communication or Sensing ( abstract )
12:00-13:00 Session : Lunch
Location: Chalmers kårhus
13:00-14:00 Session 9: Poster session
Location: Entrance foyer
13:00
Robust Gain-Scheduled PID Controller Design with Guaranteed Cost ( abstract )
13:00
An Optimal Algorithm for Stochastic Matroid Bandits ( abstract )
13:00
Adaptive routing and scheduling for urban traffic networks ( abstract )
13:00
Relaxed Connected Dominating Set Problem with Application to Secure Power Network Design ( abstract )
13:00
Trajectory Tracking Control for Over-Actuated Road Vehicle ( abstract )
13:00
Vehicle Lateral Motion Control with Performance and Safety Guarantees ( abstract )
13:00
System Uncertainty Effect on Optimal Control Configuration Selection ( abstract )
13:00
Development of a full-scale, low cost Unmanned Ground Vehicle for Search and Rescue Missions ( abstract )
13:00
Modellering av elektriska nät med konstant effektlast ( abstract )
13:00
Eigenvalue analysis of large scale systems using Sylvester-based methods ( abstract )
13:00
A Switched Control Strategy for Bimanual Folding Assembly under Uncertainties in the Contact Point location ( abstract )
13:00
Passivity Assessment of Cooperative Human Robot Object Manipulation ( abstract )
13:00
Tracking Star-Convex shapes using Sequential Monte Carlo Methods ( abstract )
13:00
Nonlinear stability analysis of an ammonium feedback control system ( abstract )
13:00
Robust Discrete-Time Gain-Scheduled PSD Controller Design ( abstract )
13:00
Convoy Protection with Autonomous Sensor Control ( abstract )
13:00
Identification of a Cascaded Tanks System ( abstract )
13:00
Joint Angle Estimation by Using Integrated Surface Electromyography ( abstract )
13:00
Indirect Input Measurements in Dynamic Networks ( abstract )
13:00
Consensus Control with Optimized Control Energy Cost ( abstract )
14:00-14:45 Session 10: Autonomous driving

Erik Coelingh

Volvo Cars Company

Abstract: Autonomous – or self-driving – vehicles have long been part of an utopian vision of the future, because they will free people from the boring aspects of driving and open up exciting new ways to travel. They also have the potential to make the road transportation system more sustainable in terms of safety, energy efficiency and transport efficiency. This presentation will provide an quick overview of the Drive Me program in which we try to bring the benefits of self-driving to real customers on the public road. After that the technology behind this revolution will be explained in more detail, with a special focus on sensor fusion, decision making and building a fault-tolerant vehicle architecture.

 

Location: Palmstedtsalen
14:45-15:00 Session 11: Farewell
Chair:
Location: Palmstedtsalen