NETSCI 2022: INTERNATIONAL SCHOOL AND CONFERENCE ON NETWORK SCIENCE
PROGRAM FOR TUESDAY, JULY 26TH: TALK VIEW
Days:
previous day
next day
all days

View: with abstractssession overview

11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
11:00-12:00
Fanhui Meng, Haoming Sun, Jiarong Xie, Chengjun Wang, Jiajing Wu, Yanqing Hu
Zhu Wenbin, Feng Hu
Gaoxin Qi, Jichao Li, Gang Chen, Wenhao Chen, Kewei Yang
Wenxin Zheng
Jiaping Cao, Mengxin Ou, Yishan Li, Jiang Jiang, Jichao Li
Jiangsheng Wang, Changgui Gu
Haoran Meng, Zhifang Sui
Xiu-Xiu Zhan, Zhipeng Wang, Chuang Liu, Huijuan Wang, Petter Holme, Zi-Ke Zhang
Dingding Han
Yayong Wu, Guo-Ping Jiang, Xinwei Wang
Shan Liu, Hao Gao
Wenli Deng, Jinglong Wang
Jiadong Zhu, Fanyuan Meng, Run-Ran Liu
Xiaoke Xu
Alok Maity, Andrew Teschendorff
Keke Shang
Yanan Wang, Jun Wang
Hajime Koike, Hideki Takayasu, Misako Takayasu
Soo-Jeong Kim, Eunjung Lee, Gwangkoog Lee, Jongpil Lee
Yaotian Zhang, Mingming Feng, Ke-Ke Shang, Yijun Ran, Cheng-Jun Wang
12:00-13:30
Zhigang Wang, Ye Deng, Petter Holme, Zengru Di, Linyuan Lv, Jun Wu
12:00-13:30
Angelo Valente, Manlio De Domenico, Oriol Artime
12:00-13:30
Bowen Fu, Leonardo Duenas-Osorio
12:00-13:30
B. Miller, Z. Shafi, W. Ruml, Y. Vorobeychik, T. Eliassi-Rad, S. Alfeld
12:00-13:30
Riccardo Di Clemente, Balazs Lengyel, Lars F. Andersson, Rikard Eriksson
12:00-13:30
Ding Lyu, Yuan Yuan, Lin Wang, Xiaofan Wang, Alex Pentland
12:00-13:30
Antonio Desiderio, Anna Mancini, Riccardo Di Clemente, Giulio Cimini
12:00-13:30
E. Lopez, V. Vergara-Hidd, S. Centellegher, S. Roberts, B. Lepri, R. Dunbar
12:00-13:30
Elisabetta Colosi, Giulia Bassignana, Alain Barrat, Vittoria Colizza
12:00-13:30
Y. Tian, A. Sridhar, C.W. Wu, S. Levin, V. Poor, O. Yağan
12:00-13:30
Giulia de Meijere, Vittoria Colizza, Eugenio Valdano, Claudio Castellano
12:00-13:30
Zhuangyuan Fan, Tianyu Su, Maoran Sun, Ariel Noyman, Alex Pentland, Esteban Moro
12:00-13:30
Hirotaka Fukushige, Yuto Fukumura, Tomomi Kito, Petter Holme
12:00-13:30
Takahiro Yabe, Bernardo Garcia Bulle Bueno, Alex Pentland, Esteban Moro
12:00-13:30
Vincenzo Perri, Ingo Scholtes
12:00-13:30
Bo Liang, Lin Wang, Xiaofan Wang
12:00-13:30
Omar Fernández Robledo, Xiu-Xiu Zhan, Alan Hanjalic, Huijuan Wang
12:00-13:30
Zohair Shafi, Ayan Chatterjee, Tina Eliassi-Rad
12:00-13:30
Luka Petrović, Anatol Wegner, Christoph Gote, Ingo Scholtes
12:00-13:30
T. Yabe, B. Garcia Bulle Bueno, X. Dong, A. Pentland, E. Moro
12:00-13:30
Li Zou, Xiu-Xiu Zhan, Jie Sun, Alan Hanjalic, Huijuan Wang
12:00-13:30
Hadiseh Safdari, Martina Contisciani, Caterina De Bacco
12:00-13:30
Andrew Elliott, Stratis Limnios, Mihai Cucuringu, Gesine Reinert
12:00-13:30
Harrison Hartle
13:30-13:40 Break
13:40-15:25
Jie Tang
15:25-16:20
Vishak Srikanth, Tannista Banerjee, Ayan Paul, Inga Strümke
15:25-16:20
Yang Zhang, Yang Wang, Shlomo Havlin
15:25-16:20
Carolina Mattsson, Teodoro Criscione, Frank Takes
15:25-16:20
S. Skriabine, A. Vieites-Prado, N. Michalski, N. Renier, F. De Vico Fallani
15:25-16:20
Yuanzhao Zhang, Maxime Lucas, Federico Battiston
15:25-16:20
Y. Herrera Guzman, C. Candia, A.J. Gates, A.-L. Barabasi
15:25-16:20
Garcia Bulle Bueno, Sowrirajan, Yabe, Loaiza Saa, Pentland, Moro
16:20-17:20
Semba Sherehe, Huijie Yang
Vejune Zemaityte, Andres Karjus, Ulrike Rohn, Indrek Ibrus, Maximilian Schich
Shahar Somin, Yaniv Altshuler, Alex Pentland, Erez Shmueli
Jana Lasser, Timotheus Hell, David Garcia
Alfonso Semeraro, Salvatore Vilella, Giancarlo Francesco Ruffo, Massimo Stella
Fabio Saracco, Giovanni Petri, Renaud Lambiotte, Tiziano Squartini
Carolina Mattsson, Allison Luedtke, Frank Takes
Stephany Rajeh, Marinette Savonnet, Hocine Cherifi
Camila Pontes, Alfonso Valencia, Miguel Ponce de Leon
Ali Yassin, Hocine Cherifi, Hamida Seba, Olivier Togni
Enrico Maria Fenoaltea, Fanyuan Meng, Run-Ran Liu, Matus Medo
R. Michalski, D. Serwata, M. Nurek, B. Szymanski, P. Kazienko, T. Jia
Henrique Ferraz de Arruda, Alberto Aleta, Yamir Moreno
Jun Sun, Marcos Oliveira, Fariba Karimi, Markus Strohmaier
A. Houssard, F. Pilati, M. Tartari, P. Sacco, R. Gallotti
Viol et.al
Michele Coscia