NACOME2022: THE 11TH NATIONAL CONFERENCE ON MECHANICS 2022
Phòng 203 Nhà Điều hành

Sessions

  • Session 3H (Dec 02 10:30-11:45) Computational Mechanics 2
  • Session 4H (Dec 02 13:30-14:45) Computational Mechanics 4