NACOME2022: THE 11TH NATIONAL CONFERENCE ON MECHANICS 2022
Hội trường Nguyễn Văn Đạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Sessions

  • Session 1 (Dec 02 07:30-08:15) Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ XI
  • Session 2 (Dec 02 08:15-10:15) Plenary Session