NACOME2022: THE 11TH NATIONAL CONFERENCE ON MECHANICS 2022
Tiến Phạm Minh
Affiliation: Viện Vật lý Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Web page: http://vienvatly-hcm.ac.vn
Pages in this Program
Program
Program for Friday, December 2nd