NACOME2022: THE 11TH NATIONAL CONFERENCE ON MECHANICS 2022
Thanh Lê Ngọc
Affiliation: Viện Đại lý tài nguyên Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Pages in this Program
Program
Program for Friday, December 2nd