NACOME2022: THE 11TH NATIONAL CONFERENCE ON MECHANICS 2022
Tuyết Đào Văn
Affiliation: Trung tâm vũ trụ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Web page: http://vnsc.org.vn
Pages in this Program
Program
Program for Friday, December 2nd