NACOME2022: THE 11TH NATIONAL CONFERENCE ON MECHANICS 2022
Nguyễn Tiến Chương
Affiliation: Trường Đại học Thành Đông
Web page: http://chuongnt@tlu.edu.vn
Pages in this Program
Program
Program for Friday, December 2nd