NACOME2022: THE 11TH NATIONAL CONFERENCE ON MECHANICS 2022
Nguyễn Hồng Thái
Affiliation: Trường Cơ khí, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Thành phố Hà Nội
Web page: http://www.hust.edu.vn
Pages in this Program
Program
Program for Friday, December 2nd