MOTOR 2022: MATHEMATICAL OPTIMIZATION THEORY AND OPERATIONS RESEARCH
PROGRAM FOR SUNDAY, JULY 3RD: TALK VIEW
Days:
next day
all days

View: with abstractssession overview

10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
09:45-10:00 Opening Session
10:00-12:00
Denis Kuzyutin, Julia V. Skorodumova, Nadezhda V. Smirnova
10:00-12:00
Sofia M. Shperling, Yuriy A. Kochetov
10:00-12:00
Igor Vasilyev, Dmitry Rybin, Sergei Kudria, Ren Jie, Dong Zhang
10:00-12:00
Tatiana V. Gruzdeva, Anton V. Ushakov
10:00-12:00
Adil Erzin, Konstantin Sharankhaev
12:20-13:40
Artem Pyatkin, Ilya Chernykh
12:20-13:40
Polina Agzyamova, Ilya Chernykh
12:20-13:40
Dmitrii Minenkov, Igor Blazhevich, Dmitrii Kolosov, Artem Sarin
12:20-13:40
Alexander Kononov, Marina Pakulich
12:20-13:40
Yaroslav Kharchenko, Alexander Kononov
15:00-16:45
Anton Eremeev, Alexandra Gette, Sergei Hrushev, Tatyana Levanova
15:00-16:45
Anton Eremeev, Maxim Sakhno
15:00-16:50
D. Yarmoshik, A. Rogozin, O.O. Khamisov, A. Gasnikov, P. Dvurechensky
17:00-18:35
Bezmaslov, Belyaev, Vasilev, Dolgintseva, Yamshchikova, Petrosian, Krinkin
17:00-18:35
Evgeny Bobrov, Alexander Markov, Sviatoslav Panchenko, Dmitry Vetrov
17:00-18:35
Maria Barkova, Alexander Strekalovskiy
17:00-18:35
Yulia Zakharova, Alexander Kononov
17:00-18:35
Daniel Khachay, Olga Battaia, Ruslan Sadykov, Michael Khachay
17:00-18:00
Anatoly Antipin, Elena Khoroshilova
17:00-18:00
Vladislav Taynitskiy, Elena Gubar, Denis Fedyanin, Ilya Petrov
18:00-19:00 Round Table "Industrial Mathematics"
12:00-12:20 Coffee Break
13:45-14:45 Lunch
16:45-17:00 Coffee Break