KHPIWEEK2022: 2022 IEEE 3RD KHPI WEEK ON ADVANCED TECHNOLOGY
Stanislav Boldyryev
Affiliation: Zagreb's University
Web page: http://powerlab.fsb.hr/sboldyryev/
Pages in this Program
Program
Program for Thursday, October 6th