ISAIR2021: THE 6TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTICS
PROGRAM FOR SATURDAY, AUGUST 21ST: TALK VIEW
Days:
next day
all days

View: with abstractssession overview

8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
08:30-09:00 Welcome Ceremony
09:00-12:00
Weidong Zhang, Xipeng Pan, Xiwang Xie, Rushi Lan, Zhenbing Liu, Chu Han
09:00-12:00
Limei Xiao, Tian Lan, Dayou Xu, Weizhe Gao, Ce Li
09:00-12:00
Fang Hu, Xingyong Xu, Jun Liang, Changguo Yang, Mingfang Huang, Qiao Su
09:00-12:00
Yuyue Ding, Ze Wang, Bin Li, Guoxia Xu, Lizhen Deng
09:00-12:00
Juanhua Zhu, Ang Wu, Mengchu Song, Yuan Zhang
09:00-12:00
Haiduo Huang, Peilin Jiang, Haiwei Yang
09:00-12:00
Yunpeng Huang, Huihua Yang, Weiguang Wang, Feng Li, Xiaofeng Liu, Jiahui Ouyang
09:00-12:00
Zhe Chen, Nan Qiu, Dongfang Dai, Xia He
09:00-12:00
Yupeng Gu, Zhe Chen, Hui Feng, Meng Zhou
09:00-12:00
Zhihao Xu, Jianbo Li, Zhiqiang Lv, Yue Wang, Haoran Li
09:00-12:00
Yong Qiang, Quan Zhou, Huimin Shi, Xin Jin, Weihua Ou, Longin Jan Latecki
15:00-17:00
Jiaqi Shi, Li Tan, Xiaofeng Lian, Tianying Xu, Hongtao Zhang
15:00-17:00
Hanlu Liu, Fuyong Zhu, Luhao Lin, Limin Liu, Xiaofei Li
15:00-17:00
Yuting Chen, Yaochen Li, Sheng Yuan, Chenming Song, Jingle Liu, Feng'Ao Wang
15:00-17:00
Liangjie Dong, Huan Wang, Bo Xu, Yaoyue Zheng, Yarong Shi, Tao Xu, Zhiqiang Tian
15:00-17:00
L. Sun, C. Zheng, Z. Chen, H. Zheng, S. Liu, Z. Na, Z. Tian
15:00-17:00
Yongzhong Cao, Yameng Hao, Bin Li, Jie Xue
15:00-17:00
Xin Jin, Yunzhe Hou, Heng Huang, Chaoen Xiao, Zhenkai Huang
15:00-17:00
Lineng Chen, Bingwen Hu, Fenglei Xu, Mingwu Ren
15:00-17:00
Wanpei Chen, Qinrong Yang, Shen Gao, Tao Zhang, Heng Han
15:00-17:00
Muhammad Rahman, Yongzhong Cao, Bin Li, Xiaobing Sun, Yameng Hao
17:00-18:00 Cognitive Robotics Journal (Ms. Chitra Krishnamoorthy)