ISAIR2019: THE 4TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTICS 2019
PROGRAM FOR WEDNESDAY, AUGUST 21ST: TALK VIEW
Days:
previous day
all days

View: with abstractssession overview

9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
09:00-09:20 Award Ceremony
09:20-10:20 Person Detection in UAV challenge
10:20-10:30 Coffee Break
10:40-10:45
Yuecheng Yu, Yu Gu, Huayu Zuo, Jinlei Wang, Dongsheng Wang
10:45-10:50
Ying Surong, Fan Shixi, Wang Hongpeng
10:50-10:55
Jinjin Wang, Jieke Shi, Yi Jiang
10:55-11:00
Shuangxun Ma, Qinghai Zheng, Yaochen Li, Zhichao Cui
11:00-11:05
Y. Zhao, Z. Zheng, Z. Yu, Z. Gu, N. Wang, M. Fu, H. Zheng, B. Zheng
11:15-11:20
Qiang Zhou, Tao Lu, Yanduo Zhang, Zixiang Xiong, Hui Chen, Yuntao Wu
11:20-11:25
Jianfeng Peng, Shenghua Zhong, Peiqi Liu
11:25-11:30
Limei Peng, Zhiming He, Haoran Mei, Qiang Zhao
10:45-10:50
Tingting Zhang, Yujie Li, Yun Li, Li Bin, Huimin Lu
10:50-10:55
Chunyan Ma, Yujie Li, Yun Li, Li Bin, Huimin Lu