ISAIR2018: THE 3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTICS 2018
PROGRAM FOR MONDAY, NOVEMBER 19TH: TALK VIEW
Days:
previous day
all days

View: with abstractssession overview

8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
10:40-10:50
Wenda Zhao, Weiling Yin, Di You, Dong Wang
10:50-11:00
Csaba Beleznai, Daniel Steininger, Elisabeth Broneder
11:00-11:10
Xinsheng Wang, Shanmin Pang, Jihua Zhu, Jiaxing Wang, Lin Wang
11:20-11:30
Jie Ding, Yunyue Xie, Meihua Zhou
11:40-11:50
Xin Jin, Le Wu, Geng Zhao, Xinghui Zhou, Xiaokun Zhang, Xiaodong Li
11:50-12:00
Shaoyong Zhang, Na Li, Zhibin Yu, Haiyong Zheng, Bing Zheng
13:30-13:35
Yujie Li, Shinya Takahashi
13:35-13:40
Yuteng Zhang, Wenpeng Lu, Weihua Ou, Ruoyu Zhang, Xu Zhang, Shutong Yue
13:40-13:45
Weiliang Zhou, Hongjun Wang, Lei Liu, Yamei Fang, Xiangjun Zou
13:45-13:50
Shichao Kan, Yigang Cen, Zhenmin Zhu, Xinwei Zheng, Yanhong Wang
13:50-13:55
X. Xu, B. Bai, P. He, Y. Liang, Y. Lou, Z. Zhang, X. Chang
13:55-14:00
Chenyu Li, Shiming Ge, Yingying Hua, Haolin Liu, Xin Jin
14:00-14:05
Lu Xu, Jinhai Xiang, Xiaohui Yuan
14:05-14:10
Yuze Sun, Xiaofu Wu, Quan Zhou, Suofei Zhang
14:10-14:15
X. Sun, Q. Zhou, Y. Ji, Q. Fu, Q. Miao, S. Wu, S. Wang, S. Yan, M. Tong
14:20-14:25
Haoyu Wen, Sheng Zhou, Zie Wang, Feier Qiu, Han Yu
14:30-14:35
Xiyan Sun, Fang Hao, Yuanfa Ji, Suqing Yan, Sunyong Wu, Shouhua Wang, Ming Tong
14:40-14:45
Chunhong Cao, Chengyao Zhou, Jie Yu, Kai Hu, Fen Xiao
14:45-14:50
Yingying Hua, Shiming Ge, Chenyu Li, Shengwei Zhao, Xin Jin
14:50-14:55
Xuelong Hu, Wen Zhang, Shuhan Chen, Tianbao Sun
15:10-15:15
Quan Zhou, Yawen Fan, Weihua Ou, Huimin Lu
15:15-15:20
Kai Hu, Si Liu, Yuan Zhang, Chunhong Cao, Fen Xiao, Wei Huang, Xieping Gao
15:20-15:25
Zhenmin Zhu, Quanxin Liu, Xinyun Wang, Shuang Pei
15:25-15:30
X. Xu, B. Fan, P. He, Y. Liang, Y. Lou, Z. Zhang, X. Chang
15:30-15:35
Y. Ji, Z. Fan, X. Sun, S. Wang, S. Yan, S. Wu, Q. Fu, K.H. Ghazali
15:35-15:40
Suofei Zhang, Quan Zhou, Xiaofu Wu
15:40-15:45
Qianqian Guo, Yihao Li, Dong Wang
15:45-15:50
Zhu Juan-Hua, Wu Ang, Zhang Hao, Wang Xiushan
15:50-15:55
Yan Yuan, Xinliang Liu, Kunming Hong, Shaoyi Song, Wanlin Gao
16:20-16:25
Shuo Yang, Chunjuan Bo, Junxing Zhang
16:30-16:35
He Ping, Xincheng Chang, Xiaohua Xu, Zhijun Zhang, Tianyu Jing, Yuan Lou
16:40-16:45
Xiyan Sun, Kaidi Zhang, Yuanfa Ji, Shouhua Wang, Suqing Yan, Sunyong Wu
16:45-16:50
Huiyuan Lai, Yizheng Tao, Chunliu Wang, Lunfan Xu, Dingyong Tang, Gongliang Li
16:55-17:00
Tingting Zhang, Yujie Li, Weiduo Zhu, Yun Li, Bin Li
10:30-10:40 Coffee Break
12:00-13:30 Lunch Break (Invitation ONLY)
15:00-15:10 Coffee Break