ISAIR2018: THE 3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTICS 2018
PROGRAM FOR SUNDAY, NOVEMBER 18TH: TALK VIEW
Days:
previous day
next day
all days

View: with abstractssession overview

8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
08:30-08:40
Hyoungseop Kim
08:40-08:55
Tongwei Ren, Quan Zhou, Huimin Lu
08:55-09:00
Limei Peng
15:10-15:15
Gang Liu, Zhixin Li, Zongxi Song, Desheng Wen, Weikang Zhang, Xin Wei
15:15-15:20
Xin Jin, Xing Sun, Xiaokun Zhang, Hongbo Sun, Ri Xu, Xiaodong Li, Nan Sun
15:20-15:25
Henan Li, Lili Wan, Shenghui Wang
15:30-15:35
X. Pan, L. Li, H. Yang, Z. Liu, Y. He, Z. Li, Y. Fan, Z. Cao, L. Zhang
15:40-15:45
Guangxu Li, Jiying Chang, Xiaojie Li, Chengshan Ding
15:50-15:55
Yiqiong Zhou, Congcong Jin, Ziyi Guo
15:55-16:00
Ling Zou, Han Wang
16:10-16:15
Mingwei Cao, Wei Jia, Shujie Li, Huimin Lu, Liping Zheng, Xiaoping Liu
16:20-16:25
Yanbei Liu, Lei Geng, Fang Zhang, Jun Wu, Wen Wang, Zhitao Xiao
16:25-16:30
R. Xuan, W. Ou, Q. Zhou, Y. Cao, H. Yang, X. Xiong, F. Ruan
16:30-16:35
Lei Geng, Huasong Liu, Zhitao Xiao, Tingyu Yan, Fang Zhang
16:50-16:55
Fang Li, Jie Wang, Rushi Lan, Zhenbing Liu, Xiaonan Luo
16:55-17:00
Jingyu Lu, Na Li, Shaoyong Zhang, Zhibin Yu, Haiyong Zheng, Bing Zheng
18:00-20:00 Reception Banquet
10:30-10:40 Coffee Break
12:00-13:30 Lunch Break (Invitation ONLY)
15:00-15:10 Coffee Break