MOTOR 2021: MATHEMATICAL OPTIMIZATION THEORY AND OPERATIONS RESEARCH
PROGRAM FOR THURSDAY, JULY 8TH: TALK VIEW
Days:
next day
all days

View: with abstractssession overview

10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
10:00-11:20
E. Gladin, A. Sadiev, A. Gasnikov, P. Dvurechensky, A. Beznosikov, M. Alkousa
10:00-11:20
Aleksandr Maslovskiy, Dmitriy Pasechnyuk, Aleksandr Gasnikov
10:00-11:20
Alexander Shananin, Anastasiya Rassokha
10:00-11:20
A. Erzin, G. Melidi, S. Nazarenko, R. Plotnikov, V. Shenmaier
10:00-11:20
A. Erzin, G. Melidi, S. Nazarenko, R. Plotnikov, V. Shenmaier
10:00-11:20
Lev Kazakovtsev, Ivan Rozhnov, Ilnar Nasyrov, Viktor Orlov
11:40-13:20
Vladimir Krutikov, Vladimir Meshechkin, Elena Kagan, Lev Kazakovtsev
11:40-13:20
Tatiana Gruzdeva, Anton Ushakov
11:40-13:20
Pavel Sorokovikov, Aleksander Gornov, Anton Anikin, Tatiana Zarodnyuk
11:40-13:20
Alexander Semenov, Ilya Otpuschennikov, Kirill Antonov
11:40-13:20
Tatyana Levanova, Alexander Gnusarev, Ekaterina Rubtsova
11:40-13:20
Igor Kulachenko, Polina Kononova
11:40-13:20
Sergey Lavlinskii, Artem Panin, Alexander Plyasunov
11:40-13:20
Evgeny Bobrov, Dmitry Kropotov, Sergey Troshin
11:40-13:20
Vasilieva, Campo-Duarte, Cardona-Salgado, Sepulveda-Salcedo, Svinin
11:40-13:20
Olga Krivorotko, Mariia Sosnovskaia, Ivan Vashchenko
15:00-17:40
Igor Vasilyev, Anton Ushakov, Maria Barkova, Dong Zhang, Jie Ren, Juan Chen
15:00-17:40
Bobrov, Chinyaev, Minenkov, Yudakov, Kuznetsov, Zaev, Hao, Troshin
15:00-17:40
Kudryavtsev, Ogorodnikov, Khachay, Jie Ren, Shengcheng Shao, Dong Zhang, Khachay
15:00-17:40
Ivan Davydov, Daniil Tolstykh
15:00-17:40
Jie Ren