MOTOR 2021: MATHEMATICAL OPTIMIZATION THEORY AND OPERATIONS RESEARCH
PROGRAM FOR TUESDAY, JULY 6TH: TALK VIEW
Days:
previous day
all days

View: with abstractssession overview

10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
10:00-11:20
Claudia Sagastizábal
11:40-13:20
Aleksandr Beznosikov, Vasilii Novitskii, Alexander Gasnikov
11:40-13:20
V. Matyukhin, S. Kabanikhin, M. Shishlenin, N. Novikov, A. Vasin, A. Gasnikov
11:40-13:20
Abdurakhmon Sadiev, Aleksandr Beznosikov, Pavel Dvurechensky, Alexander Gasnikov
11:40-13:20
Pavel Borisovsky, Yulia Kovalenko, Anton Eremeev, Lidia Zaozerskaya
11:40-13:20
Jiangjing Zhou, Vladimir Mazalov, Elena Parilina
11:40-13:20
Yulia Kareeva, Artem Sedakov, Mengke Zhen
15:00-16:40
Petro Stetsyuk, Andreas Fischer, Oksana Pichugina
15:00-16:40
René Van Bevern, Daniel Skachkov
15:00-16:40
Yury Nikulin, Vladimir Emelichev