KHPIWEEK2022: 2022 IEEE 3RD KHPI WEEK ON ADVANCED TECHNOLOGY
Igor Shchurov
Affiliation: National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»
Pages in this Program
Program
Program for Wednesday, October 5th