KHPIWEEK2022: 2022 IEEE 3RD KHPI WEEK ON ADVANCED TECHNOLOGY
PROGRAM FOR MONDAY, OCTOBER 3RD: TALK VIEW
Days:
next day
all days

View: with abstractssession overview

10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
10:00-10:30 Session 1
10:30-13:00
Anton Maksakov, Ievgen Golovin, Stefan Palis
14:00-18:00
V. Busher, O. Chornyi, V. Tytiuk, O. Glazeva, V. Kuznetsov, O. Rozlutskyi
14:00-18:00
Oleksandr Zabolotnyi, Vitalii Zabolotnyi, Nicolay Koshevoy
14:00-18:00
Ihor Hryhorenko, Elena Tverytnykova, Svitlana Hryhorenko, Viktoria Krylova
14:00-18:00
Valerii Boiko, Lyudmila Spinul, Mykola Sotnyk
14:00-18:00
Valerii Boiko, Oleksandr Shkardun, Ivan Dzyhunenko
14:00-18:00
Y. El Fezazi, N. El Akchioui, S. Idrissi, N. El Fezazi, E.H. Tissir
14:00-18:00
Eugen Vereshchago, Vitalii Kostiuchenko, Sergii Novogretskyi
14:00-18:00
Oleksandr Pliushch, Yurii Kravchenko, Alina Savchenko
14:00-18:00
Valentin Oleschuk, Vladimir Ermuratskii, Irina Vasiliev
14:00-18:00
Leоnid Limonov, Aleksandr Osichev, Andrii Tkachenko, Tetiana Kunchenko
14:00-18:00
Mykola Ostroverkhov, Vadim Chumack, Mykhailo Kovalenko, Maxim Falchenko
14:00-18:00
Mykola Ostroverkhov, Vadim Chumack, Mykhailo Kovalenko, Yevhen Ihnatiuk
14:00-18:00
M. Ostroverkhov, A. Silvestrov, L. Spinul, A. Serdyuk, M. Falchenko
14:00-18:00
Yaroslav Kyrylenko, Yurij Kutovoj, Tatiana Kunchenko
14:00-18:00
Boris Gorkunov, Yevhen Borysenko, Sergii Lvov, Issam Chahine, Natalia Pavlova
14:00-18:00
B. Kuznetsov, T. Nikitina, I. Bovdui, V. Kolomiets, B. Kobylianskyi, O. Voloshko
14:00-18:00
Y. Aksonov, Y. Kryzhyvets, V. Pliuhin, Y. Tsegelnyk, V. Kombarov, S. Plankovskyy