IECS 2017: 24TH INTERNATIONAL ECONOMIC CONFERENCE
Maksim Sitnitskiy
Organization: Taras Shevchenko National University of Kyiv
Pages in this Program
Program
Program for Friday, May 12th