ICTERI 2018: 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ICT IN EDUCATION, RESEARCH, AND INDUSTRIAL APPLICATIONS
PROGRAM FOR WEDNESDAY, MAY 16TH: TALK VIEW
Days:
previous day
next day
all days

View: with abstractssession overview

8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
08:00-09:00 Registration
09:00-10:30
Rajendra Akerkar
11:00-11:30
Alla Ivashchenko, Yevheniia Polischuk
11:00-11:20
Andrii Galkin, Oleksii Prasolenko, Kateryna Chebanyuk, Irina Balandina
14:30-15:00
Olena Semenikhina, Marina Drushlyak, Inna Zigunova, Dmytro Budyanskiy
15:00-15:30
Oleksii Duda, Nataliia Kunanets, Oleksandr Matsiuk, Volodymyr Pasichnyk
14:00-14:20
Ivan Kuzlo, Anastasiia Strielkina, Artem Tetskyi, Dmytro Uzun
16:00-16:30
Milczarski, O Reilly, Podlaski, Dowdall, Almeida, Bollaert, Hlobaz, Lourenço
16:30-17:00
Olena Glazunova, Olena Kuzminska, Tetyana Voloshyna
17:30-18:00
Anastasiia Iskandarova-Mala, Oleksandr Shumeyko
16:00-16:20
Taras Shevchenko
16:40-17:00
Anna Krepchenko, Anastasiia Strielkina, Artem Tetskyi, Dmytro Uzun
17:00-17:20
Inna Kolesnyk, Vitaliy Kulanov, Artem Perepelitsyn
17:40-18:00
Svitlana Moiseyenko, Vadim Ermolayev
18:00
Tetyana Zhylenko, Iryna Shyda, Oksana Chemych, Mykola Chemych, Anton Kudryavtsev
18:00
Vitalii Bulakh, Lyudmyla Kirichenko, Tamara Radivilova
19:00-20:00 Conference Dinner
10:30-11:00 Coffee Break
12:30-14:00 Lunch Break
15:30-16:00 Coffee Break