EVO*2020: EVOSTAR
Yevgeniya Kovalchuk
Organization: Birmingham City Univercity
Web page: http://www.bcu.ac.uk/computing/about-us/our-staff/yevgeniya-kovalchuk
Pages in this Program
Program
Program for Wednesday, April 15th