CONTROL 2016: 11TH UKACC INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTROL, BELFAST, UK
PROGRAM FOR MONDAY, AUGUST 29TH: TALK VIEW
Days:
next day
all days

View: with abstractssession overview

14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
15:10-15:30
Aina Tian, Weixing Li, Wenhuan Hao
15:50-16:10
Yufeng Guo, Yi Jiang, Jilai Yu, Yaohua Tang
14:30-14:50
Tuopu Na, Qianfan Zhang, Chaowei Zhou
14:50-15:10
Kaixuan Zhang, Ruiye Liu, Zhizhong Guo
14:30-14:50
Xiandong Xu, Kang Li, Yang Liu, Hongjie Jia
15:30-15:50
Huihui Song, Qi Zhang, Yanbin Qu, Xinyu Wang
16:55-17:10
Zhenglong Huang, Yang Song, Li Jia, Min Zheng, T. C. Yang
17:25-17:40
Jin Zhang, Chen Peng, Suhaib Masroor, Hongtao Sun, Lin Chai
17:40-17:55
Xiaowei Yang, Jianguo Wu, Kun Zhang, Peijian Zhang, Conghua Xie
16:30-16:50
Yan Wang, Shuai Deng, Ying Zhang, Li Zhao, Dan Wang, Yunfei Mu
16:50-17:10
Haiping Ma, Zhile Yang, Pengcheng You, Minrui Fei
17:10-17:30
Chengcheng Li, Jianguo Wu, Xiang Dai, Kun Zhang, Sheng Xu
16:30-16:50
L. Zhang, L. Ma, K. Li, S. Gan, J. Yan, X. Xu, M. Zhu, W. Li
16:50-17:10
Yuanjun Guo, Shengzhong Feng, Kang Li, Wenxiong Mo, Yuquan Liu, Yong Wang
17:30-17:50
Li Liu, Aolei Yang, Minrui Fei, Xiaowei Tu, Wasif Naeem
15:50-16:10 Coffee Break